Siman 95צ״ה
1 א

דגים וביצה שנתבשלו בקדירה של בשר אם מותר לאכלן עם גבינה. ובו ז' סעיפים:
דגים שנתבשלו או שנצלו בקדירה של בשר רחוצה יפה שאין שום שומן דבוק בה מותר לאכלם בכותח משום דהוי נותן טעם בר נותן טעם דהיתירא ואם לא היתה רחוצה יפה אם יש בממש שעל פי הקדירה יותר מאחד בששים בדגים אסור לאכלם בכותח:

Fish that were cooked or roasted in a well-washed meat pot with no fat stuck to it are permissible to eat with kutach [a milk based food], because they [the fish] are two degrees removed from a permissible taste. If the pot was not well-washed, if there is more than 1/60th the fish worth of substance on the pot, it's forbidden to eat them [the fish] with kutach.

2 ב

ביצה שנתבשלה במים בקדירה חולבת מותר לתת אותה בתוך התרנגולת אפילו לכתחלה אבל אם נתבשלה בקדרה עם בשר ואפילו בקליפה אסור לאכלה בכותח: הגה ויש מחמירים בצלייה ובישול לאסור נותן טעם בר נותן טעם (ריב"ן בשם רש"י ובארוך כלל ל"ד הביא המרדכי וא"ז) והמנהג לאסור לכתחילה ובדיעבד מותר בכל ענין (ארוך) ודוקא לאכול עם חלב והבשר עצמו אבל ליתנן בכלי שלהם מותר לכתחלה (באיסור והיתר הארוך) וכן נהגו וכן אם לא נתבשלו או נצלו תחילה רק עלו בכלי של בשר מותר לאכלן עם חלב עצמו וכן להפך (סברת עצמו) וכן אם היה הכלי שנתבשלו או נצלו בו לפגם שלא היה בן יומו נוהגין היתר לכתחילה לאכלן עם המין השני (שם בארוך) וכל זה כשהמאכל אינו דבר חריף אבל אם היה דבר חריף כגון שבשלו דברים חריפים בכלי של בשר אפי' אינו בן יומו או שדכו תבלין במדוך של בשר אם אכלו בחלב אוסר אפילו בדיעבד עד דאיכא ס' נגד הבשר הבלוע בהם (בארוך כלל כ"ד וכן משמע בתשובת הרשב"א סי' תמ"ט וב"י סי' צ"ו בשם סה"ת והגהו' ש"ד סי' ס"ב בשם מהר"ש ואגור בשם מרדכי) ומכל מקום לא מקרא מאכל דבר חריף משום מעט תבלין שבו רק אם כולו הוא דבר חריף ורובו ככולו וע"ל סימן צ"ו:

An egg that was cooked in water in a dairy pot - it is permissible to put it into a chicken, even before the fact. But if it was cooked in a pot with meat, even in its shell, it is forbidden to eat with kutach. There are those that are strict with roasting and cooking and prohibit second-degree taste (Rivan in the name of Rashi, Aruch 34 quotes the Mordechai and ...) and the custom is to prohibit it before the fact. After the fact, it is permissible in every way (Aruch). This [prohibition] is only eating it with milk or meat itself, but it is permissible to serve it on their dishes before the fact (Issur v'Heter, Aruch) and that is the practice. Also, if they weren't initially cooked or roasted, rather they were just on a meat plate, it is permissible to eat them with milk, and the inverse (his own reasoning). Also, if the vessel that they were cooked or roasted in was rancid - meaning it was not used for cooking food within 24 hours - we are lenient even before the fact to eat them with the other type (Aruch, ibid). All of this is assuming that the food is not sharp, but if it was sharp - e.g. you cooked sharp things in a meat pot even if it has not been used that day, or you crushed spices with a meat pestle, if you [cooked] it in milk, it's prohibited even after the fact, until there is 60 times the meat that is absorbed in them. ... And in any event, [this is not with regards to] an instance of sharpness on account of a small [amount of] spice in it, only if it is entirely sharp.

3 ג

קערות של בשר שהודחו ביורה חולבת בחמין שהיד סולדת בהן אפילו שניהם בני יומן מותר משום דהוה ליה נותן טעם בר נותן טעם דהתירא והוא שיאמר ברי לי שלא היה שום שומן דבוק בהן ואם היה שומן דבוק בהן צריך שיהא במים ס' כנגד ממשות שומן שעל פי הקערה: הגה ויש אוסרים אפילו אין שומן דבוק בהן (טור בשם סה"ת וסמ"ג וסמ"ק וש"ד והר"ף ותוס' ומרדכי ור"ן והגמ"יי ופסקי מהרא"י ואו"ה) אלא א"כ אחד מן הכלים אינן בני יומן מבליעת כלי ראשון ואז כל הכלים מותרים והמים נוהגין בהן איסור לכתחילה אבל אם שניהם בני יומן והדיח אותן ביחד בכלי ראשון הכל אסור והכי נוהגין ואין לשנות ודוקא שהודחו ביחד ובכלי ראשון אבל אם הודחו זה אחר זה או בכלי שני אפילו ביחד הכל שרי (בארוך כלל ל"ד) ואם עירה מכלי ראשון של בשר על כלי חלב דינו ככלי ראשון ואוסר אם היה בן יומו אבל אם עירה מים רותחים שאינן של בשר ולא של חלב על כלים של בשר ושל חלב ביחד ואפילו שומן דבוק בהם הכל שרי דאין עירוי ככלי ראשון ממש שיעשה שהכלים שמערה עליהם יבלעו זה מזה (שם) . ואם נמצא קערה חולבת בין כלי בשר לא חיישינן שמא הודחו ביחד בדרך שנאסרים (הגהות ש"ד ואו"ה):

Plates used for meat that were washed in a dairy pot with water so hot that one's hand recoils, even if both the plates and the pot had been used within the day - all is permitted because they are "nat bar nat" - a second degree impartation of taste of permissible foods and tastes. And this is only if one can say " I am certain that there was no fat stuck to the plates or to the pot." And if there was fat stuck to them then there needs to be 60 times the volume of water to nullify the volume of the fat that is on the plates. REMA: And some forbid even if there is no fat stuck to them unless the pot or the plates had not absorbed the taste within 24 hours. Then the plates and pot are permissible and the water - we are strict before the fact. But if both the plate and the pot had both been used for 24 hours and they were both washed together with piping hot water, then all is forbidden. And this is our practice and we should not change. But this is the case only if they were washed together in a "primary pot" that was on the stove (or heating element). But if dairy and meat dishes are washed one after another or if they are washed together in a secondary vessel, then all is permissible. And if water is poured from a primary meat vessel onto a dairy vessel then its status is like a primary vessel and the dairy vessel is prohibited if it had been used for dairy within 24 hours. But if boiling water, (that was heated in a pot) that is neither dairy nor meat is poured on meat and dairy dishes together, even if there is oil stuck to them, all is permissible since the heat of pouring is not comparable to the heat of a primary vessel such that the vessels that water is poured over can swallow substances one from another. And if one finds a dairy plate among meat plates we are not concerned that they may have been washed together in a way that renders them prohibited.

4 ד

יראה לי שאם נתנו אפר במים חמין שביורה קודם שהניחו הקדירות בתוכה אע"פ שהשומן דבוק בהן מותר דע"י האפר הוא נותן טעם לפגם:

It appears to me that if one places ash in the hot water in a large pot before washing dishes in the pot, even if there is grease stuck to the plates, it is permissible because the ash mixes with the grease to impart a rancid taste.

5 ה

אין מניחין כלי שיש בו כותח אצל כלי שיש בו מלח אבל מותר להניחו אצל כלי שיש בו חומץ: הגה ודוקא אם הכלים מגולים ואפי' הכי אם עבר ונתנן ביחד מותר ולא חיישינן שמא נפל אל המלח (הגהות ש"ד וארוך):

One should not place a utensil that has kutah [i.e. dairy] on it near a bowl with salt in it, but one may place [a utensil that has kutah on it] near a bowl with vinegar. NOTE: And this is really if the utensils are uncovered, and even if [they are uncovered] if it happened and one put them together, it is permissible, and we do not worry that [the dairy] fell into the salt.

6 ו

מותר ליתן בתוך תיבה כד של בשר אצל של חלב: הגה ויש מחמירין לכתחילה (הגהות אשיר"י בשם א"ז) וטוב ליזהר לכתחילה במקום שאינו צריך:

It is permissible to put within [one] cupboard a vessel for meat with one for milk. NOTE: And there are those who are strict ab inicio. And it is good to be careful ab inicio in a place where one does not need [to create possible confusion].

7 ז

מלח הנתון בקערה של בשר מותר ליתנו בחלב: הגה והמחמיר גם בזה תבא עליו ברכה כי יש מחמירין לכתחילה (תוס' וסמ"ג ואו"ה):

Salt that was placed in a meat bowl, it is permissible to put it in milk. NOTE: And [for] the person who is strict about this, blessing will come upon him for being strict ab inicio.