Siman 147קמ״ז
1 א

שלא להשביע בשם אלילים של עובדי כוכבים ודיני הזכרת שמה. ובו ה' סעיפים:
הנודר או נשבע בשם אלילים הרי זה היה לוקה ואסור להזכירה בשמה בין לצורך בין שלא לצורך:

2 ב

שם חגים שלהם שהם כשמות בני אדם אין חשש להזכירם והוא שלא יקראם כמו שמזכירם אותם העובדי כוכבים בלשון חשיבות. (מרדכי ספ"ק דעבודת כוכבים בשם ראבי"ה והגה' מיימוני ור' ירוחם):

3 ג

אסור לגרום לעובד כוכבים שידור או שישבע בשם אלילים (ועיין בא"ח סימן קנ"ו ובח"מ ס"ס קע"ו):

4 ד

מותר להזכיר שם אלילים הכתובים בתורה כמו כרע בל קורס נבו העורכים לגד שולחן:

5 ה

מותר להתלוצץ באלילים: הגה מותר לומר לעובד כוכבים אלהיך יהיה בעזרך או יצליח מעשיך (רמב"ם בפי' המשנה):

147קמ״ז
1 א

ה"ז לוקה. שם ס"ג א'. והראב"ד השיגו דהא אמרינן שם דדוקא לר"י ועבמהרי"ק ס"ס ע"ו ודבריו א"ל שחר ולח"מ תירץ דהרמב"ם מיירי באית ביה מעשה וכמ"ש בתמורה (ג' ב') בש"ש ה"ד אי נימא דאמר שלא אוכל כו' וגמ' פריך שם בסנהדרין מדסתם משמע בכ"ע:

2 ב

בין לצורך כו'. שם שלא יאמר כו' וכתב הרא"ש לכאורה משמע דוקא כה"ג ומיהו נראה דבכ"ע אסור דקרא סתמא כתיב אלא דקמ"ל דאף לצורך אסור כו':

3 ג

שם חגים כו'. ז"ל הג"מ ספ"ה כתב רא"מ שאין אסור אלא שם שניתן לה לשם אלקות אבל שם הדיוטות אע"פ שעשאוהו אלוה כיון שבזה השם אין בו אלהות ואדנות וגם לא ניתן לו לשם כך מותר דכתיב ושם אלקים כו' בשם אלהות הקפיד הכתוב וכן תנן (ע"ז ח' א') אלו כו' קלנדא סטרנורא וקרטסים שאלו שמות הדיוטות הן ובכמה מקומות הוזכר אותו האיש ותלמידיו בש"ס כו' וכ"כ המרדכי:

4 ד

והוא שלא כו'. רי"ו וכ"מ בהג"מ כנ"ל:

5 ה

מותר כו'. רמב"ם בפי' ספ"ה דגיטין מש"ש בגמ' ס"ב א' אחזוקו:

6 ו

אלקיך. צ"ל אלקים וכ"ה בנוסחא שלפנינו ברמב"ם שם ונוסחא מוטעת נזדמנה לו להרב: