Siman 27 כ״ז
1 א

כיצד לשון הקידושין ושיאמר הוא ויתן הוא ובו י"ס:
בכסף כיצד נותן לה בפני שנים פרוטה או שוה פרוטה ואומר לה הרי את מקודשת לי בזה: הגה וי"א שי"ל לה כדת משה וישראל (כל בו) וכן נוהגין לכתחלה וכן נוהגין לקדש בטבעת ויש להם טעם בתיקוני הזוהר (דעת הרב) וה"ה אם אמר לה הרי את מאורסת לי או הרי את לי לאשה וכן בכל לשון שמשמעותו ל' קדושין ודאי באותו מקום ובלבד שהיא תבין שהוא ל' קדושין ואם היה מדבר עמה תחלה על עסקי קדושין ונתן לה אפי' בשתיקה הוי קדושין והוא שעדיין עסוקין באותו ענין וכ"ש אם אמר לשון קדושין ודאי אלא שאינה מבינה אותו דהוו קדושין: הגה י"א דלא בעינן מדברים באותו ענין ממש אלא מדברים מענין לענין באותו ענין שאין מדברים בקידושין רק בצרכי זיווגם (מרדכי סוף האיש מקדש וכ"כ הרשב"א) וי"א דלא בעינן מדברים עמה אלא כל שמדברים לפניה סגי (מרדכי ריש קידושין וכן משמע ל' הטור):

With money, how is the woman betrothed?, he gives her, in front of 2 witnesses a 'Pruta' or something worth 'the value of a pruta' and says, "Harei At Mekudeshet Li BaZeh" (With this, you are betrothed to me). [Rama: and there are those who say that he should add to this "according to the daat (religion) of Moses and Israel," and it is customary, a-priori, to betroth her with a ring, and there is a reason for this from the Tikunei Zohar (that the ring needs to be round with no breaks, like the letter "Samach" ed.)] And this is the same law if he said to her, "Harei you are... 'engaged to me,' or 'you are to me for a wife,'..." and the same for any language that have the essence of certain language of betrothal in that region and ONLY if she clearly understands that this is language of betrothal and if he spoke of marriage with her beforehand about the business of marriage and he gave her the gift (Pruta or Sheva-Pruta), then even in silence (and in front of two witnesses), she is betrothed. And if he is he is still involved in the same subject (of marriage), and of course, if he uses a certain language of betrothal, rather she does not (completely) understand his exact words, they are still betrothed. [Rama: Some say that the subject about which they are speaking is not necessarily marriage itself, rather they are speaking of subjects related to the subject of marriage and not about betrothal directly, rather they are speaking about the needs of the couple's relationship. And other say that it is not this subject about which they he is speaking with her, rather all the discussion before (he gives her the pruta) that apply in this matter.]

2 ב

אמר לה הרי את אשתי הרי את זקוקתי הרי את קנויה לי הרי את ארוסתי הרי את שלי הרי את ברשותי הרי את לקוחתי מקודשת: הגה אם הבינה דבריו או שדברו תחלה מעסקי קידושין (הר"ן והמ"מ) אבל האיש אינו נאמן לומר שלא כיון לשם קדושין (ב"י בשם הרא"ש):

If he says to her "Harei... you are my wife (ishti)," "you are my one and only (zakukati)," "you are my property," "you are my betrothed," "you are mine," "you are in my domain," or "Harei, you are my acquisition." (in all these cases) she is betrothed. [Rama: If she understands his meaning or beforehand, they were speaking about marriage details, but the man is not believed (without her consent) because these are not certain languages of betrothal.]

3 ג

אמר לה הרי את מיועדת לי מיוחדת לי עזרתי נגדתי צלעתי סגורתי תחתי עצורתי תפוסתי הרי זו מקודשת בספק: הגה וה"ה אם אמר הרי את חרופתי אבל אמר לה הרי את נשואתי י"א שאינו כלום והוא שהיה מדבר עמה תחלה על עסקי קידושין אבל אם אינו מדבר עמה תחלה על עסקי קדושין אין חוששין למלות אלו: הגה מי שאמר לאשה שנותן לה בשביל אהבה וחבה חוששין לקדושין כי שמא אמר שנותן לה שיהיה אהבה וחבה ביניהם והוי כאלו אמר לה מיועדת לי או מיוחדת לי (תשו' מיי' סוף אישות) י"א דאע"ג דלשונות אלו לא מהני אם לא דבר עמה מעסקי קדושין מ"מ אם היא אומרת שקבלה לשם קדושין הוי ספק קדושין (הר"ן) ואפי' נתן לה בשתיקה ולא דבר כלום והיא והוא אומרים שכוונו לשם קדושין הוי קדושין (במרדכי פ' האיש מקדש ותשו' מוהר"ם) ובמקום דלא הוי קדושין אפי' אם חוזר אח"כ ואמר לה הרי את מקודשת לי צריך לחזור ולטול הכסף ממנה וליתן לה בתורת קדושין (המ"מ בשם הרשב"א):

If he says to her, "You are hereby unique to me," "designated to me," "my helpmate", "my counterpart", "my rib", "my closed one," "my treasure chest," "my duplication (soulmate)." (in these cases) she is doubtfully betrothed [Rama: Thus is the law, even if he says "You are hereby my espoused one [harufati]" But, if he says to her, "You are hereby my married one [nessuati]," there are those who say that this is nothing (not even a doubtful betrothal)] as long he were to speak with her beforehand about dealings of engagement or marriage. However, if he did not speak with her about marriage dealings beforehand, we are not concerned about any of these phrases having an effect of marriage. [Rama: Someone who says to a woman "I give you this with love and affection," we are concerned that they may be betrothed since perhaps he said that he gives her this (gift) that it should be for 'love and affection' between them and it would be as if he used the language "you are specially chosen (Meuedet) for me" or "the only one for me." There are those who say that these utterances do not count if he does not speak with her about marital matters before hand. In any case, if she says that she accepted the gift in the name of betrothal, this is also a doubtful betrothal and even if he gave it to her in silence and said nothing and she and he both testify that their intention was to be engaged to each other, then they are betrothed; and in a place where they do not consider this as betrothal, even if he retracts afterwards (what he said or did) and said to her (the proper language of) "Harei At Mekudeshet Li," (Harei, you are betrothed to me), and he would need to take back the money (or gift) from her and give it again in the name of betrothal.]

4 ד

אמר לה הרי את מקודשת ולא אמר לי אינה מקודשת וכן עיקר (תשו' הרא"ש) אבל יש מחמירין ואומרים דהוי קדושין (תמצאם בתשובת הרשב"א ורמב"ן והרא"ש כלל ל"ו) ואם היה מדבר עמה על עסקי קדושין הרי זו מקודשת ואם קידש תחלה אשה אחת קדושין גמורים ואמר לאחרת בפניה תהא מקודשת ולא אמר לי ידים מוכיחות (פי' כמו שהאוחז בבית יד הכלי מושך עמו הכלי עצמו כן אלה הדברים מוכיחין שמושכין אחריהם לשון לי) נינהו וחוששין לקדושין:

If he says to her "Harei, you are betrothed" but does not say "Li" (to me), she is not betrothed [Rama: and this is the law, but there are strict poskim who would say that this is a kosher betrothal] and if he was speaking with her about the business of marriage, then she is betrothed. If he betrothed one woman first with a complete betrothal and said to another woman in front of her that she should be betrothed, but did not say "to me," then it is her hands that are proof and we are concerned that she is betrothed.

5 ה

יש מי שאומר שאם כשנתן לה הכסף אמר לה הריני נותנו לך בתורת קדושין הוי כאומר לי: הגה וצריך שיאמר לה לשון המוכיח להבא כגון שאומר הרי הן קדושין או קדושין יהיו אבל אמר הן קדושין לחוד אינו כלום (ב"י בשם תשו' הר"י דוראן):

Some (poskim) would say that if at the time he gives her the money (or gift with the value of a pruta) he says to her, "I give this to you for the sake of betrothal," it is as if he said (the words) "to me." [Rama: and he would need to say this to her in a language that would prove his intention, for example, he would say "Thus they (or, we) are betrothed," or "Thus, they (we) shall be betrothed." However, if he says only "they are betrothed," this is nothing.

6 ו

אמר לה הריני אישך הרי בעליך הריני ארוסיך אינו כלום אפי' היה מדבר עמה תחלה על עסקי קדושין משום דכתיב כי יקח ולא שיקח את עצמו (נתן הכסף לא' ואמר לו הרי את חמי ולא אמר בתך מקודשת לי אין בזה כלום (הגהות אלפסי פ"ק דקדושין):

He says to her, "Hareini, I am your man (Ishecha)," "Hareini, I am your husband (Ba'alech)," or "Your betrothed;" these are nothing, even they were speaking initially about the business of betrothal since it is written, "Since (Ki) He will take..." and not "That (She'Yikach) he will take (through his declaration) for himself." [Rama: Similarly, if he gives the money to a man (her father) and says to him, "Harei, you are my father in-law," and did not say, "your daughter is betrothed to me," here there is also nothing.

7 ז

נתנה היא לו כסף ואמרה הריני מקודשת לך אינה מקודשת:

If she gives money to him and she says, "Hareini, I am betrothed to you," she is not betrothed.

8 ח

נתן הוא ואמרה היא אם היה מדבר עמה על עסקי קדושין הוי ודאי קדושין ואם לאו הוי ספק קדושין ואם ענה הבעל הן בשעת נתינה הוי ודאי קדושין אפילו אין עסוקין באותו ענין:

He gave her the money and she made the declaration (of betrothal); if he was already speaking about the business of betrothal beforehand, this is certainly a betrothal (since she declared her intent with words while he made it clear with his action), but if not (he did not speak about betrothal beforehand), this is a questionable betrothal (Saffek). However, if after her declaration, he answers "Yes," at the moment of his giving (and her declaration) then this is a certain betrothal, even if they were not discussing the business of betrothal beforehand.

9 ט

נתנה היא ואמרה לו הילך דינר זה מתנה ואתקדש לך ולקחו ואמר לה הרי את מקודשת לי בהנאה זו שקבלתי ממך מתנה אם אדם חשוב הוא הרי זו מקודשת שהנא' יש לה בהיותו נהנה ממנה ובהנאה זו הקנתה עצמה לו וצריך חקירת חכם מי נקרא אדם שאינו חשוב להתירה בלא גט ויש מחמירין אפילו לא אמרה תחלה כשנתנה ואתקדש לך רק נתנה סתם ואמר לה התקדשי כו' ושתקה (תשו' הרשב"א סי' תרי"ג):

If she gives a Dinar (a significantly valued coin, much more than a pruta) and she says to him, "This Dinar is for you a present by which I will be betrothed to you," and he accepts it; and he says back to her, "Harei, you are betrothed to me with the pleasure you received from my accepting this gift from you," if he is an important man, they are betrothed since the enjoyment she received (is worth more than a sheva pruta) is directly from him, and with this pleasure, she is accepting it like money from him; however, this transaction needs to be studied by a Chacham as to his status (as an 'important man') if he were not important, (their betrothal would be invalid, and) they would not need a Get (for her to be free). [Rama: And there are strict opinions whereby even if she did not initially say, "that I gave you and I will be betrothed to you," only that she gave him this gift stam (without words) and he declared "You are betrothed to me etc." then they are betrothed.

10 י

שיעור הכסף שמקדשין בו משקל חצי שעורה כסף צרוף (עין בי"ד סי' רצ"ד סעיף ו' שיעור שוה פרוטה):

The minimum amount of money that can be used for a valid betrothal is the weight of half a barely's worth of pure silver (at the current exchange rate).