15:8ט״ו:ח׳
1 א

וברוח אפיך: אפים בל"ר (מספר זוגי) אין ענינו אף או נחירים, אלא פנים (כמו אנפין בארמית), כמו בזעת אפיך (בראשית ג' י"ט), וכן וישתחו אפים ארצה, וכן ותפול לאפי דוד (שמואל א' כ"ב כ"ג) כמו לפני דוד (וכן בלשון חכמים כְּלַפֵּי כמו כִלְאַפֵי) וכאן מדמה רוח קדים עזה אשר היתה דרך נס, כאילו הוא רוח ה' ונשמת אלוה, כאילו באפיו נשף במים ועמדו נד אחד.

2 ב

נערמו: נעשו כערמת חטים.

3 ג

כמו נד: קרוב לערֵמה, כמו נד קציר (ישעיה י"ז י"א), אבל במכילתא אמרו נצבו כמו נד, מה נוד צרור ואינו מוציא ומכניס וכו', נראה שקראו כמו נאד, וכן בתרגום ירושלמי המיוחס ליונתן בן עוזיאל קמו להין צרירין הא כזיקין, וזיקא הוא נאד, וכן בתהלים ל"ג ז' כונס כנד מי הים מתורגם דמכניס היך זיקא מוי דימא; ואולי גם אנקלוס היה קורא כמו נאד, ולהיות הנוד דבר קטן וגרוע, הגדיל הענין לפאר המליצה לאזן השומעים, ותרגם כְשוּר, כלומר כחומה; ואולי להיות נערמו ונצבו כמו נד (או נאד) בכל ענין במלת שונות, לפיכך בחר אנקלוס לשנות, ועשה נערמו מענין ערמה וחכמה, וכיוצא בזה למטה (י"ו) עד יעבור עמך ה' עד יעבור עם זו קנית, הסיר אנקלוס כפל הלשון ופירש הראשון על עברת הארנון, והשני על עברת הירדן.

4 ד

קפאו: מלשון וכגבינה תקפיאני (איוב י' י'), והוא דרך הפלגת השיר, עמדו כאילו נקפאו.