1:15א׳:ט״ו
1 א

למילדות העבריות: דעת רז"ל ואנקלוס ורשב"ם ורמבמ"ן וראז' שהיו המילדות האלה מזרע ישראל, ודעת המתרגם האלכסנדרי והיירונימוס ויוסף פלאויוס ודון יצחק שהיו מצריות מילדות העבריות, וכן נראה, כי איך יתכן שיצוה לבנות ישראל להכרית את כל בני עמם, ויאמין שלא תגלינה הדבר? וקלעריקוס טוען שאם לא היו עבריות היל"ל לעבריות, וראז' הגיה ואמר שהיל"ל את העבריות; ואין זו טענה כי אמת שיכול היה לומר למילדות את העבריות, אך אפשר ג"כ לומר למילדות העבריות בהשמטת מלת את, כמו האדם האוכל הבוסר (ירמיה ל"א ל') ומה שטענו ממה שכתוב ותיראן המילודת את האלהים איננה טענה כלל, כי את ה' אין כתוב כאן, אלא את האלהים, וכל מי שיש לו אלוה (יהיה אלהי אמת או אלהי שקר) הלא יירא מהכרית עוללים שלא חטאו, יהיו מאיזה עם שיהיו, ודוגמת זה נאמר בעמלק ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהים (דברים כ"ה י"ח); ותלמידי חביבי החכם ר' יעקב חי פארדו זצ"ל מוסיף שאם היו מעם אחר יצדק לומר שעשו זה מיראת האל ולא מאהבה, אך אם היו עבריות אין צורך להזכיר יראת האל, כי כל אדם אוהב בני עמו. גם מה שטענו משמות שפרה ופועה אינם מצריים אלא משרשים עבריים, איננה טענה, כי לדעתי המילדות האלה לא היו מצריות ממש, אלא מארץ גושן שהיתה קרובה לארץ כנען (עיין בראשית מ"ו ל"ד), וקרוב שהיו מדברות שפת כנען ושמותן כנעניים ועבריים. והנה הדבר ברור כי עם רב ועצום לא יתכן שלא תהיין לו אלא שתים מילדות בלבד, על כן ראב"ע (ואחריו ראז'), אומר כי שתים אלה היו שרות על כל המילדות, ור' עובדיה ספורנו אומר כי פרעה דבר תחלה עם המילדות שהיו בעירו, ואחר שהן לא עשו דברו, לא בטח עוד באותן של שאר מקומות; וזה רחוק בעיני, כי ישראל היו בארץ גשן, לא במצרים, ואין לפרש ותמלא הארץ אותם שנתפזרו בכל מצרים, כי גם למטה מצאנו רק בארץ גושן אשר שם בני ישראל לא היה ברד; ואני אומר כי לא רצה פרעה לדבר עם כל המילדות בפעם אחת, שאם היו כלן הורגות ילדי ישראל בזמן אחד, היה הדבר ניכר ומתפרסם, לא כן אם היו שתים מהן הורגות אותם, ולא כן האחרות היו יכולים לומר מקרה הוא, והיה בדעתו לצוות כן לכל המילדות בזו אחר זו לסירוגין כדי שלא יוודע הדבר.

The Hebrew midwives - the understanding of our sages, o blessed memory, and Onkelos, and Rashbam, and Ramban and Ra"z is that those midwives were from the seed of Israel, and the understanding of the Alexandrian translator, and[Eusebius Sophronius] Hieronymos, and Yoseohus Flavius, and Don Itzchak [Abrabanel] is that they were Egyptian, these midvives of the Hebrews. And this is right, since how does it make any sense that [Pharaoh] would order Jewish women to destroy all the children of their own people and believe that they won't reveal such a thing? And [Philiphus] Klericus affirms that if they were not Jewish the text should have read "midwives to the Hebrews". And the Ra"z comes and says that it should read "the midwives that served the Hebrews" - and this has no standing, since the text could have said "the midwives that served the Hebrews" by omitting the word 'et' as it does in (Jer. 31:29) "every man that eats sour grapes". And what is proved by the phrase 'the midwives feared God' is no proof at all, since it is not written here Hashem, rather, E-lohim, and everyone who has a god (a God of truth or a god of falsehood) would fear killing babies that did not sin at all, whatever people they are from. And an example of this is what is said regarding Amalek 'and he attacked you in the rear, and you were tired and exhausted, and he did not fear E-lohim' (Deu. 25:18) and my dear student, R. Yaakov Chay Pardo, may the tzadik's memory bring blessings to us, adds that if they were from another people it made more sense to say they did this out of fear and not of love, since if they were Jewish what need would there be to remind us that they feared God, since all humans love the children of their own people. Also, what they point out that the names Shifra and Puah are not Egyptian, but come from Hebrew roots, this is not relevant, since they would come from the Land of Goshen, that is closer to the land of Israel (see Gen. 46:34), and it is possible that they just spoke a language closer to Hebrew like Cannanite, and so their names would be closer to Hebrew and Cannanite. And another thing that is clear is that for a people that is "many and strong" makes no sense to have only those two midwives, and so Rabbi Ibn Ezra and (and after him the Ra'z) says that those two were the supervisors of the all the midwives; and Rabbi Ovadia Sforno says that Pharaoh talked first to the midwives of his city, and after them not doing his bidding, he did not trust others from other places; and more, this is happening far away from his eyes, since Israel is living in the Land of Goshen and not in Egypt. How else could we explain that the land is full of them, but that "in the land of Goshen, where Israel lived, there was no hail"? And I say that Pharaoh did not want to talk to all the midwives at once, since if all of them would kill all the Israelite babies at one moment, the thing would be known and publicized.And if just two of them were going around killing them - and not all the other midwives, others could say it was an accident, and he thought to order all the midwives in small groups, so that the matter would not be known [if it had worked with those first two].