Shabbat 87bשבת פ״ז ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Shabbat 87b"
Toggle Reader Menu Display Settings
87bפ״ז ב