Shabbat 153bשבת קנ״ג ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Shabbat 153b"
Toggle Reader Menu Display Settings
153bקנ״ג ב