Shabbat 151b:10שבת קנ״א ב:י
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Shabbat 151b:10"
Toggle Reader Menu Display Settings
151bקנ״א ב