Shabbat 13b:9שבת י״ג ב:ט
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Shabbat 13b:9"
Toggle Reader Menu Display Settings
13bי״ג ב

ושימש תלמידי חכמים הרבה מפני מה מת בחצי ימיו ולא היה אדם מחזירה דבר פעם אחת נתארחתי אצלה והיתה מסיחה כל אותו מאורע ואמרתי לה בתי בימי נדותך מה הוא אצלך אמרה לי חס ושלום אפילו באצבע קטנה לא נגע [בי] בימי לבוניך מהו אצלך אכל עמי ושתה עמי וישן עמי בקירוב בשר ולא עלתה דעתו על דבר אחר ואמרתי לה ברוך המקום שהרגו שלא נשא פנים לתורה שהרי אמרה תורה ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב כי אתא רב דימי אמר מטה חדא הואי במערבא אמרי אמר רב יצחק בר יוסף סינר מפסיק בינו לבינה:

and served Torah scholars extensively, why did he die at half his days? Where is the length of days promised him in the verse? No one would respond to her astonishment at all. Eliyahu said: One time I was a guest in her house, and she was relating that entire event with regard to the death of her husband. And I said to her: My daughter, during the period of your menstruation, how did he act toward you? She said to me: Heaven forbid, he did not touch me even with his little finger. And I asked her: In the days of your white garments, after the menstrual flow ended, and you were just counting clean days, how did he act toward you then? She said to me: He ate with me, and drank with me, and slept with me with bodily contact and, however, it did not enter his mind about something else, i.e., conjugal relations. And I said to her: Blessed is the Omnipresent who killed him for this sin, as your husband did not show respect to the Torah. The Torah said: “And to a woman in the separation of her impurity you should not approach” (Leviticus 18:19), even mere affectionate contact is prohibited. The Gemara relates that when Rav Dimi came from Eretz Yisrael to Babylonia, he said: That student did not actually sleep with her with bodily contact; rather, it was in one bed that they slept without contact. In the West, in Eretz Yisrael, they say that Rav Yitzḥak bar Yosef said: When they would sleep together in one bed, she wore a belt [sinar] from the waist down that would separate between him and her. Nevertheless, since the matter is prohibited, that student was punished.

מתני׳ ואלו מן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון שעלו לבקרו נמנו ורבו בית שמאי על בית הלל ושמונה עשר דברים גזרו בו ביום:

MISHNA: And these are among the halakhot that the Sages, who went up to visit him, said in the upper story of Ḥananya ben Ḥizkiya ben Garon. The precise nature of these halakhot will be explained in the Gemara. These halakhot are considered one unit because they share a distinctive element. Since many Sages were there, among them most of the generation’s Torah scholars in Eretz Yisrael, they engaged in discussion of various halakhot of the Torah. It turned out that when the people expressing opinions were counted, the students of Beit Shammai outnumbered the students of Beit Hillel, and they issued decrees with regard to eighteen matters on that day in accordance with the opinion of Beit Shammai.

גמ׳ אמר ליה אביי לרב יוסף אלו תנן או ואלו תנן ואלו תנן הני דאמרן או אלו תנן דבעינן למימר קמן תא שמע אין פולין לאור הנר ואין קורין לאור הנר ואלו מן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון שמע מינה ואלו תנן שמע מינה:

GEMARA: With regard to the language that introduces our mishna, Abaye said to Rav Yosef: Did we learn in our mishna: These are among the halakhot, or did we learn in our mishna: And these are among the halakhot? The difference is significant. Did we learn: And these, and if so the reference would be to those that we said earlier, i.e., that those halakhot are included in the decrees? Or did we learn: These, and if so the reference would be to those that we seek to mention below? Come and hear a solution to this dilemma from the fact that these matters were taught together in a baraita: One may not shake garments to rid them of lice by the light of the lamp and one may not read by the light of the lamp; and these are among the halakhot that the Sages said in the attic of Ḥananya ben Ḥizkiya ben Garon. Conclude from this that we learned: And these in the mishna, and the reference is to the decrees mentioned earlier.

תנו רבנן מי כתב מגילת תענית אמרו חנניה בן חזקיה וסיעתו שהיו מחבבין את הצרות

The Sages taught in a baraita with regard to Megillat Ta’anit, which is a list of days of redemption that were established as celebrations for generations: Who wrote Megillat Ta’anit? This scroll was written by Ḥananya ben Ḥizkiya ben Garon and his faction, who held dear the memory of the troubles that befell Israel and their salvation from them.

אמר רבן שמעון בן גמליאל אף אנו מחבבין את הצרות אבל מה נעשה שאם באנו לכתוב אין אנו מספיקין

Rabban Shimon ben Gamliel said: We also hold dear the memory of the troubles from which Israel was saved, but what can we do? If we came to write all the days of that kind, we would not manage to do so, as the troubles that Israel experienced in every generation and era are numerous, and on each day there is an event worthy of commemoration.

דבר אחר אין שוטה נפגע

Alternatively: Why do we not record the days of salvation from troubles? Just as a crazy person is not hurt, as he is not aware of the troubles that befall him, so too, we cannot appreciate the magnitude of the calamities that befall us.

דבר אחר אין בשר המת מרגיש באיזמל איני והאמר רב יצחק קשה רימה למת כמחט בבשר החי שנאמר אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל אימא אין בשר המת שבחי מרגיש באיזמל

Alternatively: The flesh of a dead person does not feel the scalpel [izemel] cutting into him, and we, too, are in such a difficult situation that we no longer feel the pains and troubles. With regard to the last analogy, the Gemara asks: Is that so? Didn’t Rav Yitzḥak say: The gnawing of maggots is as excruciating to the dead as the stab of a needle is to the flesh of the living, as it is stated with regard to the dead: “But his flesh shall hurt him, and his soul mourns over him” (Job 14:22)? Rather, say and explain the matter: The dead flesh in parts of the body of the living person that are insensitive to pain does not feel the scalpel that cuts him.

אמר רב יהודה אמר רב ברם זכור אותו האיש לטוב וחנניה בן חזקיה שמו שאלמלא הוא נגנז ספר יחזקאל שהיו דבריו סותרין דברי תורה מה עשה העלו לו שלש מאות גרבי שמן וישב בעלייה ודרשן:

Rav Yehuda said that Rav said: Truly, that man is remembered for the good, and his name is Ḥananya ben Ḥizkiya, as if not for him, the book of Ezekiel would have been suppressed because its contents, in many details, contradict matters of Torah. The Sages sought to suppress the book and exclude it from the canon. What did he, Ḥananya ben Ḥizkiya, do? They brought him three hundred jugs of oil, for light and food, up to his upper story, and he sat isolated in the upper story and did not move from there until he homiletically interpreted all of those verses in the book of Ezekiel that seemed contradictory, and resolved the contradictions.

ושמנה עשר דבר גזרו: מאי נינהו שמנה עשר דבר דתנן אלו פוסלין את התרומה האוכל אוכל ראשון והאוכל אוכל שני והשותה משקין טמאין והבא ראשו ורובו במים שאובין וטהור שנפלו על ראשו ורובו שלשה לוגין מים שאובין והספר והידים והטבול יום והאוכלים והכלים שנטמאו במשקין

We learned in the mishna that when the Sages went up to the upper story of the house of Ḥananya ben Ḥizkiya ben Garon, they were counted and issued eighteen decrees in accordance with the opinion of Beit Shammai. The Gemara asks: What are those eighteen matters? The Gemara answers: As we learned in a mishna, a list of the decrees that the Sages issued with regard to items whose level of impurity is such that if they come into contact with teruma they disqualify it. By means of that contact, the teruma itself becomes impure, but it does not transmit impurity to other items. These disqualify teruma: One who eats food with first degree ritual impurity status acquired as a result of contact with a primary source of ritual impurity, e.g., a creeping animal; and one who eats food with second degree ritual impurity status acquired as a result of contact with an item with first degree ritual impurity status; and one who drinks impure liquids of any degree of impurity; and one whose head and most of his body come into drawn water after he immersed himself in a ritual bath to purify himself; and a ritually pure person that three log of drawn water fell on his head and most of his body; and a Torah scroll; and the hands of any person who did not purify himself for the purpose of handling teruma; and one who immersed himself during the day, i.e., one who was impure and immersed himself, and until evening he is not considered completely pure; and foods and vessels that became impure by coming into contact with impure liquids. Contact with any of these disqualifies the teruma. The Gemara seeks to clarify these matters.

מאן תנא האוכל אוכל ראשון והאוכל אוכל שני מפסל פסלי טמויי

The Gemara asks first: Who is the tanna who holds that one who eats food with first degree ritual impurity status, and one who eats food with second degree ritual impurity status, disqualify the teruma, but