Shabbat 133bשבת קל״ג ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Shabbat 133b"
Toggle Reader Menu Display Settings
133bקל״ג ב

גמ׳ מכדי קתני כולהו כל צורכי מילה לאתויי מאי

GEMARA: The Gemara asks: Since the mishna is teaching all of them, i.e., enumerated all the requirements of circumcision, when the mishna added: One performs all the requirements of circumcision even on Shabbat, what did it come to include?

לאתויי הא דתנו רבנן המל כל זמן שהוא עוסק במילה חוזר בין על הציצין המעכבין את המילה בין על הציצין שאין מעכבין את המילה פירש על ציצין המעכבין את המילה חוזר על ציצין שאין מעכבין את המילה אינו חוזר

The Gemara answers: It comes to include that which the Sages taught in a baraita: One who circumcises on Shabbat, as long as he is engaged in the circumcision, he may return and remove shreds of skin that were not cut properly. This is the ruling both for shreds of skin and flesh that invalidate the circumcision if they are not cut, i.e., the child is not considered circumcised if they remain, and for shreds that do not invalidate the circumcision if they are not cut. But if the circumcisor has withdrawn from engaging in the mitzva of circumcision, he may return for shreds that invalidate the circumcision if they were not cut, as the mitzva has not yet been properly performed, but he may not return for shreds that do not invalidate the circumcision if they are not cut. Consequently, when the mishna refers to all the requirements of circumcision, it means that as long as one is still involved in the act of circumcision, one may go back and remove even pieces of skin that do not invalidate the circumcision.

מאן תנא פירש אינו חוזר אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה היא דתניא ארבעה עשר שחל להיות בשבת מפשיט (אדם) הפסח עד החזה דברי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה וחכמים אומרים מפשיטין את כולו

With regard to this law, the Gemara asks: Who is the tanna who holds that if one has already withdrawn from a mitzva he may not return to engage in its performance? Which tanna asserts that as long as a person is involved in a mitzva whose performance overrides Shabbat, he may complete it; however, if he is no longer involved in the mitzva, he may not exceed the minimum requirements if doing so would desecrate Shabbat? Rabba bar bar Ḥana said that Rabbi Yoḥanan said: It is Rabbi Yishmael, son of Rabbi Yoḥanan ben Beroka, as it was taught in a baraita: In a case of the fourteenth of Nisan, the day the Paschal lamb is sacrificed, that occurs on Shabbat, one flays the Paschal lamb until he exposes the breast, in order to remove the portions that are offered on the altar, but one does not flay anymore, as it is not necessary for the mitzva of the day; this is the statement of Rabbi Yishmael, son of Rabbi Yoḥanan ben Beroka. And the Rabbis say: One may even flay the entire hide.

ממאי עד כאן לא קאמר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה התם משום דלא בעינן זה אלי ואנוהו אבל הכא דבעינן זה אלי ואנוהו הכי נמי

The Gemara raises a difficulty: From where do you draw this comparison? Perhaps Rabbi Yishmael, son of Rabbi Yoḥanan ben Beroka, only stated his opinion that one may do no more than the minimum requirement there, with regard to the Paschal lamb, because we do not need to fulfill the mitzva of: “This is my God and I will glorify Him” (Exodus 15:2). The manner in which the animal is flayed does not impact the mitzva of the sacrifice. However, here, with regard to circumcision, where we need to fulfill the mitzva of: “This is my God and I will glorify Him,” which requires performing the circumcision in a beautiful manner, indeed, Rabbi Yishmael would agree that the mitzva must be performed as aesthetically as possible.

דתניא זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצות עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה ושופר נאה ציצית נאה ספר תורה נאה וכתוב בו לשמו בדיו נאה בקולמוס נאה בלבלר אומן וכורכו בשיראין נאין

What is the source for the requirement of: “This is my God and I will glorify Him”? As it was taught in a baraita with regard to the verse: “This is my God and I will glorify Him [anveihu], the Lord of my father and I will raise Him up.” The Sages interpreted anveihu homiletically as linguistically related to noi, beauty, and interpreted the verse: Beautify yourself before Him in mitzvot. Even if one fulfills the mitzva by performing it simply, it is nonetheless proper to perform the mitzva as beautifully as possible. Make before Him a beautiful sukka, a beautiful lulav, a beautiful shofar, beautiful ritual fringes, beautiful parchment for a Torah scroll, and write in it in His name in beautiful ink, with a beautiful quill by an expert scribe, and wrap the scroll in beautiful silk fabric.

אבא שאול אומר ואנוהו הוי דומה לו מה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון ורחום

Abba Shaul says: Ve’anveihu should be interpreted as if it were written in two words: Ani vaHu, me and Him [God]. Be similar, as it were, to Him, the Almighty: Just as He is compassionate and merciful, so too should you be compassionate and merciful. In any case, there is no proof from Rabbi Yishmael’s statement with regard to the Paschal lamb that he would say the same with regard to circumcision, as in that case, he might agree that fulfilling the mitzva beautifully justifies overriding Shabbat.

אלא אמר רב אשי הא מני רבי יוסי היא דתנן בין שנראה בעליל ובין שלא נראה בעליל מחללין עליו את השבת רבי יוסי אומר נראה בעליל אין מחללין עליו את השבת

Rather, Rav Ashi said: This should be understood differently. In accordance with whose opinion is this baraita with regard to circumcision? It is in accordance with the opinion of Rabbi Yosei. As we learned in a mishna: Whether the new moon was clearly seen by everyone or whether it was not clearly seen, one may desecrate Shabbat in order to sanctify the New Moon. Eyewitnesses who saw the appearance of the moon may desecrate Shabbat in order to go to court and testify. Rabbi Yosei says: If the moon was clearly seen, they may not desecrate Shabbat for it, since other witnesses, located nearer to the court, will certainly testify. If these distant witnesses go to court to testify, they will desecrate Shabbat unnecessarily. Apparently, Rabbi Yosei holds that if the basic requirements of a mitzva have already been fulfilled, one may no longer desecrate Shabbat in its performance.

ממאי דילמא עד כאן לא קאמר רבי יוסי התם דלא ניתנה שבת לידחות אבל הכא דניתנה שבת לידחות הכי נמי

The Gemara rejects this: From where do you draw this comparison? Perhaps Rabbi Yosei only stated his opinion there, in the case of sanctification of the New Moon, because there no allowance was made for Shabbat to be overridden. Given that the moon was clearly seen and testimony to that effect could have been delivered easily, there was no need for additional witnesses to come and desecrate Shabbat, and the prohibition to desecrate Shabbat remained in place. However, here, in the case of circumcision, where allowance was made for Shabbat desecration, as it is permitted and required to perform circumcision on Shabbat at its appointed time, indeed, it would be permitted to complete the circumcision even according to Rabbi Yosei.

אלא אמרי נהרדעי רבנן דפליגי עליה דרבי יוסי היא דתנן ארבעה כהנים נכנסין שנים בידם שני סדרים ושנים בידם שני בזיכין וארבעה מקדימין לפניהם שנים ליטול שני סדרים ושנים ליטול שני בזיכין המכניסין עומדים בצפון ופניהם לדרום והמוציאין עומדים בדרום ופניהם לצפון אלו מושכים ואלו מניחין טפחו של זה בצד טפחו של זה משום שנאמר לפני (ה׳) תמיד

Rather, the Sages of Neharde’a say: This ruling is in accordance with the opinion of the Rabbis, who disagree with Rabbi Yosei. As we learned in a mishna: Four priests would enter the Sanctuary every Shabbat to arrange the showbread, two of whom had two orders of six loaves each in their hands, and two had two bowls of frankincense in their hands. And four priests would precede them; two came to take the two orders of bread left on the table from the previous week, and two came to take the two bowls of frankincense. Next, those bringing the loaves and bowls into the Sanctuary would stand in the north of the Sanctuary, facing south, while those carrying the loaves and bowls out would stand in the south of the Sanctuary, facing north. These slide the old bread along the table, and these place the new bread on the table, and as a result, the handbreadth of this one would be alongside the handbreadth of that one, so that the requisite amount of bread would always be present on the table, as it is stated: “And you shall place on the table showbread before Me continuously” (Exodus 25:30).

רבי יוסי אומר אפילו אלו נוטלין ואלו מניחין אף זה היה תמיד

Rabbi Yosei said: Even if these priests were first to take the old bread off the table entirely, and only afterward were these priests to place the new ones on the table, this too would fulfill the requirement that the showbread be on the table continuously. It is unnecessary to ensure the uninterrupted presence of the showbread on the table. Apparently, the Rabbis hold that even a moment’s break in the performance of a mitzva is deemed an interruption. The same principle applies to circumcision. Once one withdrew and is no longer engaged in its performance, it is as though he completed the mitzva and he may no longer return to it.

תנו רבנן מהלקטין את המילה ואם לא הילקט ענוש כרת מני אמר רב כהנא אומן

The Sages taught: We complete the cutting of the foreskin, and if he did not complete the cutting he is punishable by karet. The Gemara asks: Who is punishable by karet? Rav Kahana said: The craftsman, i.e., the circumcisor. If he failed to complete the circumcision properly on Shabbat he is punishable by karet, as he wounded the baby on Shabbat without fulfilling the mitzva circumcision.

מתקיף לה רב פפא אומן לימא להו אנא עבדי פלגא דמצוה אתון עבדיתו פלגא דמצוה אלא אמר רב פפא גדול

Rav Pappa strongly objects to this: Why should the craftsman be liable? Let him say to those present: I performed half the mitzva; now you perform the other half of the mitzva. I am not liable, as I was engaged in performance of a mitzva, even though I did not complete it. Rather, Rav Pappa said: The reference here is not to circumcision on Shabbat, but rather to the mitzva of circumcision in general. The one liable for karet is an adult whose circumcision was not completed. He is not considered to have been circumcised according to halakha. Therefore, he is punishable by karet, like one who was not circumcised at all.

מתקיף לה רב אשי גדול בהדיא כתיב ביה וערל זכר אשר לא ימול אלא אמר רב אשי לעולם אומן וכגון דאתא בין השמשות דשבת ואמרו ליה לא מספקת ואמר להו מספקינא ועבד ולא איסתפק ואישתכח דחבורה הוא דעבד וענוש כרת:

Rav Ashi strongly objects to this: This cannot be, as if so what is the baraita teaching? The fact that an adult is liable for karet is explicitly written in the verse: “And an uncircumcised male who will not circumcise the flesh of his foreskin, that soul shall be cut off from its people; My covenant he has broken” (Genesis 17:14). Rather, Rav Ashi said: Actually, it refers to the craftsman who performed the partial circumcision on Shabbat, and it is a case where he came to perform the circumcision at twilight on Shabbat day, just before the conclusion of Shabbat, and those present said to him: You will not manage to complete the circumcision before the conclusion of Shabbat, and he said to them: I will manage. And he performed the circumcision and did not manage to complete the mitzva before Shabbat ended. It turns out that he made a wound in the child but did not fulfill the mitzva. And since he was forewarned not to do so, he is therefore punishable by karet like anyone who violates Shabbat not for the purpose of performing a mitzva.

מוצצין וכו׳: אמר רב פפא האי אומנא דלא מייץ סכנה הוא ועברינן ליה

We learned in the mishna that one sucks blood from the wound after the circumcision was performed on Shabbat. Rav Pappa said: A craftsman who does not suck the blood after every circumcision is a danger to the child undergoing circumcision, and we remove him from his position as circumcisor.

פשיטא מדקא מחללי עליה שבתא סכנה הוא מהו דתימא האי דם מיפקד פקיד קא משמע לן חבורי מיחבר

The Gemara comments: This is obvious. Given that one desecrates Shabbat to suck the blood, which involves performance of a prohibited labor, obviously, failure to do so poses a danger. Desecration of Shabbat would not be permitted if it was not a life-threatening situation. The Gemara answers: This is not an absolute proof. Lest you say that this blood is collected and contained in place, and one who removes that which is pooled in its place does not perform the subcategory of the prohibited labor of threshing on Shabbat, i.e., drawing blood; that is the reason sucking the blood is permitted, not due to any danger involved in failing to do so. Therefore, the mishna teaches us that this blood is attached and flowing and not merely pooled. One who draws it out performs an act that is generally prohibited by Torah law on Shabbat, and it is nonetheless permitted due to danger to the child.

ודומיא דאיספלנית וכמון מה איספלנית וכמון כי לא עביד סכנה הוא אף הכא נמי כי לא עביד סכנה הוא:

And it is similar to the halakhot of a bandage and cumin stated in the mishna. Just as in the case of a bandage and cumin, failure to do what is necessary with these items poses a danger to the child, here too, if he does not perform the sucking after circumcision, it poses a danger to the child; Shabbat is overridden in cases of danger.

ונותנין עליה איספלנית: אמר אביי אמרה לי אם איספלניתא דכולהון כיבי שב מינאי תרבא וחדא קירא רבא אמר קירא וקלבא רישינא

We learned in the mishna: And on Shabbat one places on the wound from the circumcision a bandage. Abaye said: My nurse said to me: A bandage for all wounds should be made from seven parts fat and one part wax. Rava said: A bandage should be made from wax and sap of a tree.

דרשה רבא במחוזא קרעינהו בני מניומי אסיא למנייהו אמר להו שבקי לכו חדא דאמר שמואל האי מאן דמשי אפיה ולא נגיב טובא נקטרו ליה

When Rava taught this cure in Meḥoza, the sons of Manyomei the doctor tore their clothes in misery, as he taught everyone how to make a bandage, and their services would no longer be required. Rava said to them: I left you one cure that I did not reveal, with which you can make a profit, for Shmuel said: One who washes his face and does not wipe it a lot will develop