Shaarei Kedusha
Introduction הקדמה
1 א

אמר הצעיר חיים בן כבוד הרב יוסף ויטאל זלה"ה:

Thus said the young Chayyim son of the honorable Rabbi Yoseph Vital ZLH"H (may his memory be for life in the world to come).

2 ב

ראיתי בני עלייה, והם מועטים, משתוקקים לעלות, והסולם נתעלם מעיניהם, ויתבוננו בספרים הקדמונים, לחפש ולמצוא אורחות חיים, את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון, להעלות נפשם אל שרשה העליון, ולדבקה בו יתברך, כי הוא השלימות הנצחי כענין הנביאים, שכל ימיהם נדבקו בקונם, ובאמצעות הדביקות ההוא שרתה עליהם רוח הקודש, להורותם איזה הדרך ישכון אור, להאיר עיניהם ברזי תורה, כמו שהתפלל דוד המלך ע"ה, "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך", ולהדריכם בדרך ישרה, ללכת אל עיר מושב המזומן להם עם בני עליה, ואחריהם באו החסידים הראשונים, הנקראים "פרושים", ובקשו לצאת בעקבותיהם של נביאים ובמעגלותיהם, ולהתדמות להם, במערות צורים ובמדברות, ופירשו מדרכי בני אדם, ומהם, פרושים בבתיהם, כדמיון הולכי מדברות, וכל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו, להלל את בוראם בעסק תורה, ובשירי דוד המלך ע"ה, המשמחים את הלב, עד אשר תדבק מחשבתם בכח וחשק נמרץ באורות העליונים. והתמידו בכך כל ימיהם, עד אשר עלו למדרגת רוח הקודש, ויתנבאו ולא יספו, כמו שתרגם אונקלוס, "ולא פסקו". ועם היותם כי לא ראי זה כראי זה, לא נמצאו אופני דרכיהם ושימושיהם, איכה יעבדו הקדושים האלה את השי"ת, ונעשה כן גם אנחנו:

I have seen those who seek to ascend, but they are few. They long to climb up, but the ladder is hidden from their view. They contemplate the books of the ancients, seeking to discover the paths of life; the way upon which to tread and the deeds that will uplift their soul to its supernal root, so that they may adhere to He who is Eternal Perfection, blessed is He; similar to the prophets who spent all their days cleaving to their Maker. Through that cleaving the Holy Spirit rested upon them and showed them the path where light dwells, enlightening their eyes in the secrets of Torah, as King David, peace be upon him, said1Psalms 119, “Unveil my eyes, that I may behold wonders from your Torah.” The Holy Spirit guided them on a straight path to the “Inhabited City” that is prepared for those who ascend. After the prophets came the ancient Chassidim. These were hermits who sought to follow in the footsteps of the prophets and emulate them. Living in caverns and deserts, they secluded themselves from society. Some remained secluded in their homes but behaved like those in the deserts. Day and night they never ceased praising their Creator through studying the Torah and singing the Psalms of King David, peace be upon him, which gladden the heart. This they did constantly, until their mind cleaved to the supernal lights with powerful and mighty yearning. This was their practice all their days, until they arose to the level of receiving the Holy Spirit, prophesying ceaselessly. However, since each one acted alone and the character of one person is dissimilar to that of another, the means and methods of how these holy men served HaShem, blessed is He, were lost to us, so that we cannot emulate their ways.

3 ג

ועל כן נתמעטו הלבבות, גם הידיעות, של הדורות הבאים אחריהם, ופסקו בעלי רוח הקודש, סעו המה למנוחות, עזבו אותנו לאנחות, צמאים גם רעבים, עד אשר צמח ייאוש בלבות בני האדם לתור בחכמה נפלאה הלזו, ואם ימצאו שנים שלשה גרגירים בראש אמיר, אחד מעיר ושנים ממשפחה, מבקשים מים, ואין, כי נסתם כל חזון, לסיבת אשר לא כתוב בספר אופן מעשהו, להתקרב לגשת אל הקודש פנימה:

Because of this, the hearts and knowledge of the following generations dwindled and people who attained the Holy Spirit vanished. These holy men went to their resting places, leaving us groaning from thirst and hunger. Finally, hopelessness of ever exploring this wondrous wisdom sprouted in the hearts of men. Only two or three grains may be found in a stalk of wheat; one in a city or two in a clan who seek water but there is none, for all vision has been sealed. This is because the methods of how to approach and come closer to the inner holiness were never written in a book.

4 ד

ויש מהם אשר היו משביעים בכח שמות הקודש אל המלאכים, ויקוו לאור, והנה חושך, כי היו מלאכים תחתונים מאוד, ממונים על עבודת העולם הזה, והם מורכבים מטוב ורע, והן עצמן לא ישיגו האמת והאורות העליונים, ומגלין להם דברי תערובות, טוב ורע, אמת ושקר, ודברים בטלים דעניני רפואות, וחכמת הכימי"א, ופעולות קמיעין והשבעות, וגם אלה ביין שגו ובשכר תעו. מי יתן והיה לבבם זה לעסוק בתורה ובמצוות, וישאו קל וחומר מאותן ארבעה גדולי ישראל, שנכנסו לפרדס ולא נמלט מהם איש, כי אם ההוא סבא חסידא, רבי עקיבא (ואף הוא, בקשו מלאכי השרת לדחפו, לולא ה' עזרתה לו), נכנס בשלום ויצא בשלום:

Later, there arose men who sought to attain spiritual levels by invoking the angels through the power of incanting their holy names. However, they hoped for light and behold darkness; for the angels they conjured were of a very low order who were appointed to affect matters of this, lowly world. This being the case, they are composed of good and evil and themselves perceive neither Truth nor the supernal lights. Therefore, they revealed matters that were admixed with good and evil, truth and error and vain things; matters, such as mystical cures, alchemy (the art of transforming silver into gold and copper or tin into silver), amulets, oaths and incantations. Furthermore, these people fell to imbibing wine and strong drink. If only they would have been as devoted to studying Torah and doing mitzvoth! They would have learned from the example of the four great sages of Israel who entered Paradise2The word paradise is a corruption of the Hebrew word pardes.. Not one of them left unscathed, except for the saintly Rabbi Akiva, and even in his case, the attendant angels attempted to eject him. Had not HaShem helped him, he would not have entered in peace and left in peace. If even the greatest sages of Israel were thus endangered, how much more so, we, who cannot begin to compare to them?

5 ה

והאמת, כי הם בקשו מדרגות גדולות, קרובות אל הנבואה, ועל כן נסתכנו קצתם, אכן, אנחנו, הלואי שנזכה אל רוח הקודש מועט, כענין גילוי אליהו ז"ל, אשר רבים זכו אליו, כמפורסם, וכענין גילוי נשמות הצדיקים, כנזכר הרבה פעמים בספר התיקונים. ולא עוד, כי גם בזמנינו זה ראיתי אנשים קדושים זכו לכל זה. ויש אשר נפשו עצמתו, בהזדככה במאוד מאוד, תתגלה לאדם ותנהיגהו בכל דרכיו. וכל אלה, דרכים קרובים, יושגו אף בזמנינו זה אל הראויים אליהם. אך, אמנה, צריך הבחנה גדולה ונסיונות רבות לעמוד על האמת, אולי רוח אחרת היתה עמו, בלתי טהור. וכל זה יתבאר בחלק השלישי בשער השמיני:

Truth be told, these holy sages aspired to attain very great levels, bordering on prophecy. Therefore, they were placed in harm’s way. However, in regard to us, would that we should merit even a tiny glimmer of the Holy spirit, such as the revelation of Eliyahu the Prophet, which many have merited to attain, as is well known; or such as the revelation of the souls of the righteous3Tzaddikim, as mentioned often in Sefer HaTikunim-The book of Rectifications. Furthermore, even in our times, I have witnessed holy men who merited attaining all this. Moreover, there is such a level that a person’s own soul, because of its great refinement, is revealed to him and directs him in all matters. All these ways are within reach to those who are worthy of them, even in our times. Still and all, great discernment and much experience are necessary in order that it be established upon truth, for perhaps a different spirit visited him; one that is impure. All this will be explained in Part Three, Gate Eight.

6 ו

לכן, הציקתני רוח בטני להתיר לפרושים, ולתמוך בימינם, להורות להם הדרך ילכו בה. ועל כן חיברתי חיבור זה, קטן הכמות ורב האיכות, למשכילים יזהירו, וקראתיו, שערי קדושה, ובו אבאר סתרים, לא שערום הראשונים אשר היו לפנינו, כי אני קבלתים מפה איש קדוש, מלאך ה' צבאות, מורי האר"י לוריא ז"ל. ולהיותם רזי עולם ותעלומות סתרים, אגלה טפח ואכסה אלפים אמה, ואפתח בדוחק שערי הקדושה, כמחט סדקית, ומי שיהיה ראוי יזכה להכנס לפני לפנים. וה' הטוב לא ימנע טוב להולכים בתמים:

Due to all the above, I feel compelled to free true seekers of their difficulties, by supporting their right hand and instructing them concerning the path they should follow. Therefore, I have decided to compose this book, small in quantity but great in quality; may it enlighten the wise. I have called it, “Gates of Holiness”. In it, I will explain hidden matters that have never been taught in previous generations. I have received these teachings directly from the mouth of the holy man of G-d, the messenger of the L-rd of Hosts, my master and teacher, Rabbi Yitzchak Luria, the holy Ari’zal. Being that these are concealed and hidden matters that have forever been secret, I will, therefore, reveal only a hands-breadth while concealing two thousand cubits. Thus, with great difficulty, I will unlock the gates of holiness and push them open just a crack, merely the width of a pin. May it be that those who are worthy merit entering the inner sanctum. HaShem is good and will not deprive goodness from those who walk in purity.

7 ז

וחילקתיו לארבעה חלקים:

I have divided the book into four parts:

8 ח

החלק הראשון, בהנהגת דרך החסידות והפרישות, המביאה לידי רוח הקודש, ויתחלק גם הוא לששה שערים. החלק השני, בתוכחות, ובביאור העונש והשכר של מצוות עשה ומצוות לא תעשה, ונחלק לשבעה שערים. והחלק השלישי, בהנהגת השגת רוח הקודש עצמו, ויתחלק לשמונה שערים. והחלק הרביעי, באופני היחודים עצמם, אשר על ידם יושג רוח הקודש, כאשר בחנתי ונסיתי, ונתאמתו על ידי:

Part One – Regarding saintly and ascetic conduct that leads to the attainment of the Holy Spirit. This part is divided into six gates. Part Two – Words of rebuke, including an explanation of reward and punishment in connection to the positive and negative mitzvoth. This part is divided into eight gates. Part Three – Regarding how to attain the Holy Spirit. This part is divided into eight parts. Part Four – Regarding methods of meditative “unifications” through which the Holy Spirit may be attained. I, personally, have tried and tested these and have found them to be effective.

9 ט

ואכתוב פרטן דרך חשבון סימנים. וזהו החלי בעז"ה.

However, I will only enumerate their details briefly, by way of signposts that point the way.

10 י

החלק הראשון יתחלק לששה שערים. הראשון, להודיע גודל הפגם על ידי חטאת האדם בענין המצוות. השני, בפגם הנמשך על ידי מדות המגונות. השלישי, בביאור שם צדיק או חסיד. הרביעי, בביאור מדריגת הצדיק בפרטות. החמישי, בביאור מדריגת החסיד בפרטות. הששי, בביאור הנהגת החסידים בדרך קצרה מאוד, כוללת כל השערים אשר בחלק הזה:

The First Part is divided into six gates. The first, to make known the enormity of the defect caused by human sin relative to the mitzvot. The second, how the defect is perpetuated by various middot (emotional characteristics or intelligences). The third, explanation of a righteous or beloved name. The fourth, explanation of the level of the tzaddiq (righteous person, saint) in detail. The fifth, explanation of the level of the hasid (beloved or loyal person) in detail. The sixth, a very brief explanation of the meditation of hasids, summarizing each of the gates which are in this part.

11 יא

החלק השני יתחלק לשמונה שערים. הראשון, בתוכחות, השני, במוסרי רז"ל, השלישי, בשכר מקיימי התורה והמצוה הרביעי, בעונש מדות הרעות החמישי, בעונש מדות האסורות, הששי, בעונש מצוות לא תעשה, השביעי, בשכר מצוות עשה, השמיני, התשובה.

The Second Part...

12 יב

החלק השלישי, בהנהגת השגת רוח הקודש, ויתחלק לשמונה שערים. הראשון, במהות העולמות, השני, במהות האדם, השלישי, במעכבי הנבואה, הרביעי, בתנאי הנבואה. החמישי, באיכות הנבואה ועניניה, הששי, במדריגות הנבואה, השביעי, במדרגת רוח הקודש בזמנינו זה, השמיני, הנהגה קצרה:

13 יג

החלק הרביעי, עיין בסוף הספר: