Sha'ar HaMayim HaAroch
Preface פתיחה
1 א

הלכות מקואות להרב שלמה בר' אברהם בן אדרת ברצלוני ז"ל:

2 ב

השער הראשון: אבאר בו הנדה והזבה והיולדת טבילת אם במעיין דוקא או אפילו במי מקוה נוטפין ואכלול בו שצריך דבר תורה ארבעים ואפילו חסר קרטוב פסול.

3 ג

השער השני: אבאר בו שארבעים סאה אלו אין מטהרין בזוחלין אלא באשבורן ואכלול בו אם נפרץ המקוה ומים שבו מתחילין לצאת במה מעמיד את הנקב שלא יצאו מימיו ואבאר בכלל זה המקוה שנשבר ולא יכיל המים ונוטף מעט מעט או שמימיו נבלעין בקרקע שאין הזחילה נראת ונכרת אם יקראו מימיו זוחלין שלא לטבול בו ואפילו יש בו ארבעים סאה אם לאו.

4 ד

השער השלישי: אבאר בו שאין הטבילה דבר אלא במים הנתונים על גבי קרקע ולא בעצורין בכלים לא בטובל בתוכן וכל שכן בנותן על גביו, ואבאר כי לעתים יטבול בתוך הכלים בין כלים בין אדם.

5 ה

השיר הרביעי: אבאר בו השאובין שאין מטהרין אם מדברי תורה אם מדברי סופרים כדי לעמוד על דין ספקו לפי הכלל המסור בידינו ספיקא דאורייתא לחומרא ורבנן לולא ואבאר כמה מים שאובין פוסלין את המקוה.

6 ו

השער שחמישי: אבאר איזה יקרא שאוב לפסול את המקוה ואבאר המים הגדלים מאיליהן בגלגל כגון באלו שקורין נעורא אם פוסלין את המקוה אם לאו.

7 ז

השער השישי: אבאר שלשת לוגין מים שאובין שפוסלין את המקוה אם פוסלין אפילו נפלו שם לסירוגין אפילו מארבעה וחמשה כלים אם לאו וכן אם יש הפרש בזה בין נתכוון לרבות ואין לא נתכוון לרבות, ואבאר בכלל זה אם נפלו שם שלשת לוגין הפוסלין אותו אם חוזר להכשרו אם לאו וכמה יהיה תקונו ועוד אבאר בכלל זה מקוה חסר שנפלו לתוכו פחות משלשת לוגין מים שאובין שאינן פוסלין אותו אם מצטרפין להשלימו אם לאו וכמה יהיה הכשרו.

8 ח

השער השביעי: אבאר מקוה שיש בו ארבעים סאה אם נפסל לאחר מיכן ברבוי מים שאובין אם לאו, ואבאר עוד בכלל זה מקוה שמימיו מרודדין ואין גופה עולה בהן בבת אחת כיצד היא עושה, ואבאר בכלל זה שאובה שהמשיכוה רובה או אפילו כולה אם לאו.

9 ט

השער השמיני: אבאר מקוה שנעשה על ידי דבר שמקבל טומאה ואפילו ממילא שלא על ידי שאיבה אם הוא כשר אם לאו.

10 י

השער התשיעי: אבאר מקוה אם נפסל בשנוי מראה אם חוזר להכשירו אם לאו.

11 יא

השער העשירי: אבאר שני מקומות זה בצד זה ואין אחד מהם ארבעים במה יתערבו להכשיר את שניהם כאלו הם אחד.

12 יב

השער האחד עשר: אבאר המעין אם צריך ארבעים סאה כמקוה אם לאו, וכן אבאר אם מטהר אפילו בזוחלין או דוקא באשבורן כנוטפין וכן אבאר אם יפסל ברבוי מים שאובין כמקוה ואם יש הפרש בין שקדמו מי המעין לשאובין ובין שקדמו השאובין למי מעיין וכן אם רבו עליו בין נוטפין בין שאובין אם מטהר בזחילה כמות שהיא אם לאו. וכן אבאר אם נפסל בשנוי מראה כמקוה אם לאו. וכן אבאר בכלל זה אלו שמנקין את המקואות בין של מים נוטפין בין שמימיו נובעין כיצד עושין להכשרו ושלא יפסל מחמת שאובין שנשפכין שם מתוך הכלים שדולין בהם את המים כדי לנקותו.