3:7ג׳:ז׳
1 א

ותפקחנה עיני שניהם נתנו לב אל כל ערב ותענוג אע''פ שיזיק כי שימת לב וההשגחה כדבר תקרא פקיחת עין כאמרו אף על זה פקחת עיניך:

ותפקחנה עיני שניהם, they compared mentally, the advantages they had gained through the pleasant sensation of eating from the fruit of the tree, and the harm they had caused themselves thereby. The expression פקח implies weighing something carefully with both heart and mind. We find an example of this expression in such a sense in Job 14,3 אף על זה פקחת עינים, “Do you fix your gaze even on such a one?” [Job referring to the transient nature of man and if he is worth G’d’s attention. Ed.]

2 ב

וידעו כי ערומים הם ידעו שראוי לכסות מקום הערוה בהיות מעתה רוב פעולתו מכוונת לתענוג מאוס ומזיק:

וידעו כי ערומים הם, they realized that they needed to cover their genitals which in future would serve mainly as organs designed to gratify their physical urges.