16:27ט״ז:כ״ז
1 א

יצאו מן העם מן המחנה אל מקום רחוק חושבים למצא ממנו שם, כי לא נאמנה את אל רוחם:

יצאו מן העם, from their camp to the area where during the week the manna had been falling. These people thought that they would find some manna, possibly outside the usual parameter. This was a demonstration of lack of faith in the word of G’d.

2 ב

ללקוט וזה היה חלול שבת בלי ספק אם היו מלקטים הדבר ממקום גדולו, כאמרם ז''ל (שבת פרק כלל גדול אמרו קז, ב) האי מאן דתלש כשותא מהזמי והיני חייב משום תולש:

ללקוט, this would have been an outright desecration of the Sabbath. Even carrying their containers was a desecration of the Sabbath. The Talmud Shabbat 107 states that even something only peripherally attached to the ground, i.e. something which had not actually had grown in the earth, had roots, is nonetheless considered halachically as if it had been uprooted from the soil.