Sefer Yetzirah
Chapter 1א׳
1 א

בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק יה יהוה צבאות אלהי ישראל אלהים חיים ומלך עולם אל שדי רחום וחנון רם ונשא שוכן עד מרום וקדוש שמו וברא את עולמו בשלשה ספרים בספר וספר וספור:

In thirty-two most occult and wonderful paths of wisdom did Yah the Lord of Hosts engrave his name: God of the armies of Israel (Tzevaot Elohai Yisrael), ever-living God (Elohim Hayim), merciful and gracious (v’Melekh Olam), sublime, dwelling on high (El Shaddai), who inhabiteth eternity. He created this universe by the three derivatives: Writing (SePHeR) Numbers (SePHoR), and Speech (SiPuR).

2 ב

עשר ספירות בלי מה ועשרים ושתים אותיות יסוד שלש אמות ושבע כפולות ושתים עשרה פשוטות:

Ten are the numbers, as are the Sefirot, and twenty-two the letters [of the Hebrew alphabet], these are the Foundation of all things. Of these letters, three are 'mothers', seven are 'double', and twelve are 'simple'.

3 ג

עשר ספירות בלימה מספר עשר אצבעות חמש כנגד חמש וברית יחיד מכוונת באמצע כמלת הלשון וכמילת מעור:

The ten numbers [the numerals represented by the letters Aleph through Teth] formed from nothing are the Decad: these are seen in the fingers of the hands, five on one, five on the other, and over them is the Covenant by voice spiritual, and the rite of Circumcision; corporeal.

4 ד

עשר ספירות בלימה עשר ולא תשע, עשר ולא אחת עשרה, הבן בחכמה וחכם בבינה, בחון בהם וחקור מהם והעמד דבר על בוריו והשב יוצר על מכונו:

Ten are the numbers of the ineffable Sefirot. Ten, and not nine. Ten, and not eleven. Learn this wisdom, and be wise in the understanding of it. Investigate these numbers, and draw knowledge from them. Fix the design in its purity, and pass from it to its Creator seated on his throne.

5 ה

עשר ספירות בלי מה מדתן עשר שאין להם סוף עומק ראשית ועומק אחרית עומק טוב ועומק רע עומק רום ועומק תחת עומק מזרח ועומק מערב עומק צפון ועומק דרום אדון יחיד אל מלך נאמן מושל בכולם ממעון קדשו ועד עדי עד:

These Ten Numbers, beyond Ein Sof, have boundless realms, boundless origin and end, an abyss of good and one of evil, boundless height and depth, East and West, North and South, and the one only God and king, faithful forever seated on his throne, shall rule over all, forever and ever.

6 ו

עשר ספירות בלי מה צפייתן כמראה הבזק ותכליתן אין להן קץ ודברו בהן ברצוא ושוב ולמאמרו כסופה ירדופו ולפני כסאו הם משתחוים:

These ten Sefirot which are ineffable, whose appearance is like scintillating flames, have no end, but are infinite. The word of God is in them as they burst forth, and as they return; they obey the divine command, rushing along as a whirlwind, returning to prostrate themselves at his throne.

7 ז

עשר ספירות בלי מה נעוץ סופן בתחלתן ותחלתן בסופן כשלהבת קשורה בגחלת שאדון יחיד ואין לו שני ולפני אחד מה אתה סופר:

These ten Sefirot which are, moreover, ineffable, have their end even as their beginning, conjoined, even as is a flame to a burning coal: for our God is superlative in his unity, and does not permit any second one. And who canst thou place before the only one?

8 ח

עשר ספירות בלימה בלום פיך מלדבר ולבך מלהרהר ואם רץ לבך שוב למקום שלכך נאמר והחיות רצוא ושוב. ועל דבר זה נכרת ברית:

And as to this Decad of the Sefirot, restrain thy lips from comment, and thy mind from thought of them. And if thy heart fail thee return to thy place? Therefore is it written, "The living creatures ran and returned," and on this wisdom was the covenant made with us.

9 ט

עשר ספירות בלימה, אחת רוח אלהים חיים ברוך ומבורך שמו של חי העולמים קול ורוח ודבור וזהו רוח הקדש:

These are the ten emanations of number. First, is the Spirit of the Living God, blessed and more than blessed be the name of the Living God of Ages. The Holy Spirit is his Voice, his Spirit, and his Word.

10 י

שתים רוח מרוח חקק וחצב בה עשרים ושתים אותיות יסוד שלש אמות ושבע כפולות ושתים עשרה פשוטות ורוח אחת מהן:

Second, from the Spirit he made Air and formed for speech twenty-two letters, three are 'mothers', seven are 'double', and twelve are 'simple', but the spirit is first among these.

11 יא

שלש מים מרוח חקק וחצב בהן תהו ובהו רפש וטיט חקקן כמין ערוגה הציבן כמין חומה סככם כמין מעזיבה:

Third, Primitive Water. He also formed and designed from his Spirit, and from the void and formless made earth, even as a rampart, or standing wall, and varied its surface even as the crossing of beams.

12 יב

ארבע אש ממים חקק וחצב בה כסא הכבוד שרפים ואופנים וחיות הקודש ומלאכי השרת ומשלשתן יסד מעונו שנאמר עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט:

Fourth, from the Water, He designed Fire, and from it formed for himself a throne of honor, with Auphanim, Seraphim, Holy Animals, and ministering Angels, and with these he formed his dwelling, as is written in the text "Who maketh his angels spirits and his ministers a flaming fire."

13 יג

(חמש שלש אותיות מן הפשוטות חתם רום ברר שלש וקבען בשמו הגדול יה"ו. וחתם בהם שש קצוות) [הנוסחא הנכונה: בירר ג' אותיות מן הפשוטות בסוד ג' אמות אמ"ש וקבען בשמו הגדול וחתם בהם ו' קצוות, חמש חתם רום] ופנה למעלה וחתמו ביה"ו. שש חתם תחת ופנה למטה וחתמו ביו"ה. שבע חתם מזרח ופנה לפניו וחתמו בהי"ו. שמנה חתם מערב ופנה לאחריו וחתמו בהו"י. תשע חתם דרום ופנה לימינו וחתמו בוי"ה. עשר חתם צפון ופנה לשמאלו וחתמו בוה"י:

He selected three letters from the simple ones, and sealed them as forming his great Name, Yud, Hei, Waw, and he sealed the universe in six directions. Fifth, He looked above, and sealed the height, with Yud-Hei-Waw. Sixth, He looked below, and sealed the deep, with Yud-Waw-Hei. Seventh, He looked forward, and sealed the East, with Hei-Yud-Waw. Eighth, He looked backward, and sealed the West, with Hei-Waw-Yud. Ninth, He looked to the right, and sealed the South, with Waw-Yud-Hei. Tenth, He looked to the left, and sealed the North, with Waw-Hei-Yud.

14 יד

אלו עשר ספירות בלימה אחת רוח אלהים חיים ורוח מרוח ומים מרוח ואש ממים ורום מעלה ותחת מזרח ומערב וצפון ודרום [בדפוס מנטובה (שכ"ב) הגי' כמ"ש באוצר ה' וברמ"ב]:

These are the ten ineffable existences, the spirit of the living God, Air, Water, Fire, Height and Depth, East and West, North and South.