Introduction to the counting of the Mitzvot הקדמה למניין המצוות
1 א

ועתה אתחיל בזכרון כל מצוה ומצוה ואבאר על צד פירוש השם כמו שיעדנו בתחלת מאמרנו כי זאת היא כוונת הספר. והנה יפה אצלי שאצרף אל זאת הכוונה תוספת, והוא בזכרי המצוה אשר יתחייב עליה העונש הן עשה או לא תעשה אזכור ענשה ואומר העובר עליה יתחייב מיתה או כרת או קרבן כזה או מלקיות או אחת ממיתות בית דין או תשלומין, וכל מה שלא נזכר בה עונש מן העונשין תדע שאם היא ממצות לא תעשה הוא כמו שאמרו כעובר על מצות מלך ואין לנו לענשו. אמנם מצות עשה בכללם כל מצוה מהם כשתתחייב עשייתה יש לנו שנלקה הנמנע מלעשותה עד שימות או יעשה אותה, וכשיסתלק זמן החיוב נמנע מזה, כמי שעבר ולא ישב בסוכה על דרך משל אין לנו להלקותו אחר הסוכות על עבירתו, ודע זה. ובעת זכרי גם כן המצות אשר לא יתחייבו לנשים עשה ולא תעשה אומר וזאת אין הנשים חייבות בהם, וידוע שאין הנשים דנות ולא מעידות ולא מקריבות קרבן בידיהן ולא נלחמות במלחמת הרשות וכל מצוה שהיא תלויה בבית דין או בעדים או בעבודה או במלחמת הרשות איני צריך לומר וזאת אין הנשים חייבות בה כי זה תוספת דבור אין בו צורך, ועוד כשאזכור המצות שאינן נוהגות אלא בארץ או בפני הבית יהיו עשה או לא תעשה אומר ואלו לא יתחייבו כי אם בארץ ישראל או בפני הבית. וידוע גם כן שהקרבנות כלם לא יקריבום כי אם במקדש ושלא הותרה העבודה חוץ לעזרה וכן דיני נפשות לא ידונו בהם אלא בהיות המקדש קיים. ולשון מכילתא מנין שאין ממיתין אלא בפני הבית תלמוד לומר מעם מזבחי תקחנו למות הא אם יש לך בית אתה ממית אם אין לך בית אי אתה ממית ושם נאמר גם כן מנין שתהא סנהדרין סמוכה למזבח שנאמר מעם מזבחי, וידוע גם כן שהנבואה והמלכות כבר נסתלקו ממנו עד שנסור מן העונות אשר אנחנו מתמידים עליהם ואז יכפר לנו וירחמנו כמו שיעדנו וישיבם כמו שאמר בשוב הנבואה והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם. ואמר בהשיב המלוכה, ביום ההוא אקים את סוכת דויד הנופלת וגדרתי את פרציהן וגו' ובניתיה בימי עולם, וידוע שהמלחמה וכבישת עיירות לא יהיו אלא במלך ובעצת סנהדרי גדולה וכהן גדול כמה שנאמר ולפני אלעזר הכהן יעמוד, ולכן פרסום אלו כלם אצל רוב האנשים כל מצות עשה או לא תעשה שתתלה בקרבנות או בעבודות או במיתת בית דין או בסנהדרין או בנביא ומלך או במלחמת הרשות לא אצטרך לומר בה זאת לא תתחייב אלא בפני הבית אחר שזה מבואר לפי מה שזכרנו. ואשר אפשר שיסופק בו ויטעו בו אעורר עליו בעז"ה. ועתה נתחיל בזכרון כל מצוה ומצוה בעזרת שדי:

And now I am going to begin mentioning every single mitzvah, and I will explain them, as I made clear at the beginning that this is the intention of the book. ... I will also explain the punishments for not doing a mitzvah or for a transgression ... And every one of those negative commandments for which we do not count a punishment among the punishments, you should know that that is like the mitzvah of a king, that for one that transgresses it we have no punishment in record. Even though for positive commandments in which one is obligated we have that one receives lashes if one refrains from observing them until that person either dies or does it, in any instance if the time is passed we refrain from doing [such punishment], like for instance a person during Sukkot who did not dwell in a sukkah, we do not lash such person due to his/her transgression, and you should know this. And I also announced the mitzvot in which women are not obligated, whether positive or negative... in several mitzvot I do not need to explain to you that they are not obligated, such as the mitzvot that deal with the temple or optional wars, because those are wordy add-ons that are superfluous, and this is also the case regarding mitzvot that only apply in the Land of Israel or when the Temple is standing. It is known that sacrifices are not done outside of the Temple area, and so too capital punishments are not judged unless the Temple is standing. And in the language of the Mechilta:  "from where do we know that we do not sentence to death unless in front of the Temple? The text says: 'from My altar you will take him to die' (Exodus 21:14) - behold, if you have the Temple you make him die, if you don't have the Temple you don't." And there too it says "from where do we know that the Sanhedrin needs to be close to the altar? From what is said: 'from My altar'." And it is known that both prophecy and kingship have been taken away from us until we refrain from our constant sins, and then He will be forgiving to us, and will merciful to us, as we have testimony regarding prophecy: "And it will be, after I pour My spirit on all flesh, your sons and your daughters will prophesy" (Joel 2:28). And regarding the return of the kingship: "On that day I will restore the fallen sukkah of David, and I will repair its breaches and set up its ruins anew, I will build it firm as in the days of old" (Amos 9:11). And it is known that war and conquering of the cities cannot happen without a king and without the advice of the Great Sanhedrin and without a High Priest, as it says "he [Joshua] shall present himself in front of Eleazar the Priest [who shall on his behalf seek the decision of the Urim]" (Numbers 27:21). And therefore it should be announced for all people that all positive commandments that are dependent on sacrifices, Temple rituals, capital punishments, Sanhedrin, prophet and king, or optional wars one does not have to say that there is no obligation regarding those unless the Temple is standing, as we explained, may we be sufficient, and rouse ourselves for it, with God's help. And now I will begin the mentioning of each and every mitzvah with the help of Shaddai.