Mitzvah 571 תקע״א
1 א

שלא להקריב אתנן זונה ומחיר כלב - שנמנענו מהקריב אתנן זונה ומחיר כלב לגבי מזבח, ועל זה נאמר (דברים כג יט) לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית יי אלהיך.

Not to bring the fee of a prostitute or the price of a dog: That we have been prevented from bringing the fee of a prostitute or the price of a dog towards the altar. And about this is it stated (Deuteronomy 23:19), "You shall not bring the fee of a prostitute or the price of a dog into the house of the Lord, your God."

2 ב

משרשי המצוה. לפי שהקרבן הוא בא לטהר מחשבת האדם ולהכשיר מעשהו בכח הפעלה ההיא, וכמו שכתבתי בסדר ויקחו לי תרומה במצוה צה, ובהיות קרבנו בא מאתנן זונה, שהיא עברה מטנפת, שמא יחשוב בעת קרבנו באותו ענין רע, ויפגל מחשבתו באותה המחשבה הרעה והבזויה, וגם כן מחיר הכלב מטעם זה, כי הקרבן יביא האדם לכפרה על נפשו, וכענין שקרבנו נשחט ונתח לנתחים ראוי לו לבעל הקרבן לחשוב, שהיה ראוי לעשות לו כן בגופו על דבר חטאו, אם לא שחסד השם יתברך היה עליו ליקח ממנו כפר קצת ממונו, ועם הפעלה הזאת ראוי לו שירכך לבבו ויתרכך נפשו על חטאיה, עד שתשוב ותנחם על מה שעשתה ותסכים לבל תוסיף לחטוא עוד, וכמו שכתבתי במקומו בענין הקרבנות ובסדר הנזכר, והכלבים ידוע שהן עזי נפש, ושמא מתוך חשבו בהם ובטבען החזק תחזק נפשו ויקשה ערפו מהנחם על חטאיו כאשר ראוי לו. ואם אמנה, בני, שאלו דברי ילדות הן עמם תתעורר, וטעם זקנים תקח.

About the roots of this commandment are that since a sacrifice comes to purify the thoughts of a person and to make his deeds proper with this act - and as I wrote in the Order of Vayikach Li Terumah (Sefer HaChinukh 95) - and since his sacrifice is coming from the fee of a prostitute, which is a filthy sin; maybe he will think about this evil matter at the time of his sacrifice and his thought will be disqualified by his thinking this evil and disgraceful thought. And so also with the price of a dog, for this reason: As a sacrifice brings a man to the atonement of his soul, and like the matter that when his sacrifice is slaughtered and cut into pieces, it is fitting for the owner of the sacrifice to think that it was fitting to do to him such, to his [own] body, for the matter of the sin; were it not for the kindness of God, may He be blessed, that was upon him, to take from him a little of his money as atonement. And with this action, it is fitting for him to soften his heart and soften his soul about its sins, to the point that it repents and has regret about what it has done, and agrees to not continue to sin any more - and like I wrote in its place about the matter of sacrifices and in the Order mentioned. And it is known that dogs are brazen-souled, and maybe from his thinking about them and their strong nature, his soul will strengthen itself, and he will become stiff-necked [against] regretting his sins, as is fit for him. And if I recount, my son, that these are words for children, you should be aroused by them, and 'take the explanation of the elders.'

3 ג

דיני המצוה. מה שאמרו זכרונם לברכה (תמורה כט, א רמב''ם איסורי מזבח פ''ג ה''ח), שהאתנן הוא האומר לאשה הא לך דבר זה בשכרך, ואחד זונה גויה או שפחה או ישראלית שהיא ערוה עליו, או מחיבי לאוין אתננה אסור. וכן אתנן הזכור בכלל אתנן זונה הוא, אבל אתנן אשתו נדה אינו באסור אתנן. והפוסק עם הזונה לתת לה טלה אחד, אם נתן לה אחר כך אפילו אלף טלאים כלן אסורין משום אתנן (רמב''ם שם י''א). ואין אסור משום אתנן ומחיר אלא גופן, לפיכך אין האסור חל אלא על דבר הראוי לקרב על גבי המזבח (רמב''ם שם הל' יד טו), והנותן לה בהמת קדשים במתנה לא נאסרה, שכבר קדם וזכה בה הקדש. ואיזהו מחיר כלב? זה האומר הא לך טלה זה תחת כלב זה, ואפילו נתן לו כמה טלאים תחת כלב אחד כלן אסורין. ויתר פרטיה מבארין בפרק ששי ממסכת תמורה [הלכות איסורי מזבח פ''א].

The laws of the commandment: That which they, may their memory be blessed, said (Temurah 29a, see Mishneh Torah, Things Forbidden on the Altar 3:8) that the fee is that which he says to the woman, "Behold, this thing is to you for your wage." And it is one whether the prostitute is a gentile or a slave or an Israelite that is sexually forbidden to him, or from those that are prohibited by negative commandments. And so [too], the fee of a male is included in the fee of prostitute, but the fee of his wife when she is menstruant is not within the prohibition of the fee. And one who resolves with the prostitute to give her one lamb - if he gives her another, even if he does this with a thousand lambs, they are all forbidden as the fee (see Mishneh Torah, Things Forbidden on the Altar 3:11). And there is no prohibition of the fee and the price except with their bodies - therefore, the prohibition only applies to something that is fitting to offer on top of the altar (see Mishneh Torah, Things Forbidden on the Altar 3:14-15). And if one gives her a sanctified animal as a gift, it does not become forbidden, as the consecration already preceded and took possession of it. And what is the price of a dog? This is the one that says, "Behold, this lamb for that dog." And even if he gave him several lambs for one dog, they are all forbidden. And the remainder of its details are elucidated in the sixth chapter of Terumah (see Mishneh Torah, Things Forbidden on the Altar 1).

4 ד

ונוהג אסור זה בזכרים ונקבות בזמן הבית. והעובר על זה והקריב אתנן זונה או מחיר כלב עם היות הקרבן פסול חיב המקריב מלקות כדין מקריב בעל מום, כמו שבארנו בסדר אמר אל הכהנים. והרמב''ן זכרונו לברכה, יחשב אתנן זונה ומחיר כלב לשני לאוין במנינן במצות.

And this prohibition is practiced by males and females during the time of the [Temple]. And one who transgresses it, and sacrifices the fee of a prostitute or the price of a dog - even with the sacrifice being invalid - the one who brings it is liable for lashes; like one who sacrifices a blemished animal, as we explained in the Order of Emor el HaKohanim. And Ramban, may his memory be blessed, calculates the fee of a prostitute and the price of a dog as two [separate] commandments in his tally of the commandments.