Mitzvah 423 תכ״ג
1 א

לקבע מזוזה בפתחים - לקבע מזוזה במזוזת ביתנו, שנאמר (דברים ו ט) וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך. וענין המזוזה הוא, שכותבין שתי פרשיות מן התורה בקלף אחד, והן שמע עד ובשעריך, והיה אם שמע עד על הארץ, וקובעין אותה במזוזת פתח הבית.

To affix a mezuzah on entrances: To affix a mezuzah on the doorposts of our homes, as it is stated (Deuteronomy 6:9), "And you shall write them on the doorposts of your house and on your gates." And the content of the mezuzah is that we write two sections of the Torah on one parchment - and they are 'Hear Israel,' until 'and in your gates'; [and] 'And it shall be if you listen,' until 'upon the earth.' And we affix them to the doorposts of the opening of the house.

2 ב

משרשי המצוה להיות זכרון לאדם באמונת השם בכל עת בואו לביתו וצאתו, וכמו שכתבתי בענין התפלין, וכענין שאמרו זכרונם לברכה במצוה זו (מנחות, לג, א) אמר רבי זירא, אמר רב מתנה, אמר שמואל מצוה להניחה בתחילת שליש העליון, אמר רבה [רבא] מצוה להניחה בטפח הסמוך לרשות הרבים, מאי טעמא? רבנן אמרי כי היכי דתפגע ביה מצוה מיד (שם ב).

It is from the roots of the commandment that it be a memory device for a person about faith in God every time that he comes into his home and [when] he leaves [it], and like I wrote about the matter of tefillin. And [it is] like the matter that they, may their memory be blessed, wrote about this commandment (Menachot 33a), "Rabbi Zira said that Rav Matnah said that Shmuel said, 'It is a commandment to place it in the top third.' Rabbah [Rava] said, 'It is a commandment to place it in the handbreadth adjacent to the public domain.' What is the reason? The Rabbis said, 'So that one will be met by the commandment immediately'" (Menachot 33b).

3 ג

מדיני המצוה. מה שאמרו זכרונם לברכה (שם כח, א) ששתי פרשיות אלו מעכבות זו את זו, אפילו כתב אחד מעכבן, כלומר, אפילו אות אחת שאינה עשויה כהוגן, כלומר, שאין גויל מקיף אותה מארבע רוחותיה מעכבת במזוזה. ומה שאמרו (שם לד, א), שחיוב המזוזה להניחה במזוזת הפתח מימין, שנאמר ביתך, ומפרשי (יומא יא, ב) לה רבנן ביאתך, וכי עקר איניש רגליה דימינא עקר ברישא, ומה שאמרו זכרונם לברכה (יומא שם), תנו רבנן ובשעריך אחד שערי בתים, חצרות, מדינות, עירות, רפת, לולין, מתבן, אוצרות יין, ואוצרות שמן, כלן חיבין במזוזה, יכל שאני מרבה בית שער, אכסדרה, ומרפסת? תלמוד לומר בית מה בית מיחד לדירה, אף כל שמיחדין לדירה, יצאו אלו שאינן מיחדין לדירה, יכל שאני מרבה אף בית הכסא ובית המרחץ ובית הטבילה? תלמוד לומר בית מה בית העשוי לכבוד אף כל העשוי לכבוד יצאו אלו, יכל שאני מרבה הר הבית, והלשכות והעזרות, תלמוד לומר בית מה בית שהוא חל, אף כל שהוא חל יצאו אלו שהן קדש, ובית הכנסת (רמב''ם מזוזה ו ו) בכלל בתי קדש היא, כל זמן שאין בה דירה, אבל אם יש בה דירה, כגון בית הכנסת דכפרים דדירי בה אורחים חיבת.

From the laws of the commandment is that which they, may their memory be blessed, said (Menachot 28a) that these two sections impede each other; and even one writing impedes upon them. [This is] meaning even one letter that is not done properly - such as if the [blank] parchment does not encircle it from its four sides - impedes the [validity] of the mezuzah. And [also] that which they said (Menachot 34a) that the obligation of the mezuzah is to place it on the doorpost of his entrance from the right, as it is stated, "your house (beitecha)" - and our Rabbis explain it [as] your coming (beeatecha), and that when a person picks up [his feet], he picks us his right foot first. And [also] that which they, may their memory be blessed, said (Yoma 11), "Our rabbis taught, '"And on your gates" - it is one [whether they are] the gates of houses, courtyards, cities, towns, a barn, chicken coops, a hay storehouse, wine storehouses, or oil storehouses, all of them are obligated in [having] a mezuzah. It is possible that I would include a gatehouse, a portico, an open porch, and a balcony [serving as a corridor to several residences. Hence,] we learn to say, "house"; just as a house is designated for residence, so too [only] all that are designated for residence; to the exclusion of these that are not designated for residence. It is possible that I would include even a bathroom, a bathhouse, and a bath for immersion. [Hence,] we learn to say, "house"; just as a house is designed for dignity, so too [only] all that are designed for dignity; to the exclusion of these. It is possible that I would include even the Temple Mount, its chambers and the courtyards. [Hence,] we learn to say, "house"; just as a house is non-sacred, so too [only] all that are non-sacred; to the exclusion of these that are holy."' And a synagogue is in the category of holy houses (Mishneh Torah, Laws of Tefillin, Mezuzah and the Torah Scroll 6:6), so long as there is no house of residence there. But if there is a house of residence - such as the synagogues of villages within which guests reside - it is obligated.

4 ד

ומה שאמרו (יומא שם), שמזוזת יחיד נבדקת פעמים בשבוע ושל רבים פעמים ביובל, ומה שאמרו (מנחות כט, ב) גם כן במזוזה בענין התגין, אמר רבא [רבה] שבע אותיות שבמזוזה צריכין שלשה שלשה שלשה זינין ואלו הן שעטנ''ז ג''ץ, כלומר, כל אות שבמזוזה מאלו צריכה שלשה תגין. ומה שאמרו (שם מד, א), שהשוכר בית בחוצה לארץ, והדר בפנדק בארץ ישראל פטור מן המזוזה שלשים יום, אבל השוכר בית בארץ ישראל חיב במזוזה מיד. והמשכיר (רמב''ם שם פ''ה הי''א) בית לחברו על השוכר להביא מזוזה ולקבע אותה דחובת הדר היא, וכשהוא יוצא לא יטלנה בידו, אלא אם כן היה הבית של גוי. ועשרה תנאים צריך לבית קדם שנתחיב במזוזה, ואלו הן. א) שיהיה כדי לרבע בו ארבע אמות על ארבע אמות. ב) ויהיו לו שתי מזוזות. ג) ומשקוף. ד) ותקרה. ה) ודלתות. ו) ושיהיה השער גבוה עשרה טפחים או יותר. ז) ויהיה הבית חול. ח) ושיהיה עשוי לדירת אדם. ט) ושיהיה עשויה לדירת כבוד. י) ושיהיה עשוי לדירת קבע. בית שיש לו פתחים הרבה (שם לד, א רמב''ם שפ פ''ו ה''י) חיב לקבע מזוזה בכל אחד מהן, ואף על פי שאין רגיל להכנס בהתמדה, אלא באחד מהן, ופתח קטן שבין בית ועליה, שעושין בני אדם לפעמים ברגלי סלם שעולין בו בני אדם לעליה חיב במזוזה, וחדר שבבית אפילו חדר בחדר חיבין במזוזה כלן, שכלם עשוין לדירה. ויתר פרטי המצוה, מבארין במסכת מנחות פרק שלישי [יו''ד סימן רפה].

And [also] that which they said (Yoma 11b) that the mezuzah of an individual is to be checked twice in a seven-year period, and that of a group twice in a jubilee period. And [also] that which they said (Menachot 29b) concerning the crowns, "Rava [Rabbah] said, 'Seven letters in the mezuzah need three [letters,] zayin each, and these are them, shin, ayin, tet, nun, zayin, gimmel, tsaddi (shatnez gets)'" - meaning to say that each letter in the mezuzah from these requires three crowns. And [also] that which they said (Menachot 44a) that one who rents a house outside of the Land [of Israel] and one lives in an inn in the Land of Israel are exempt from a mezuzah for thirty days, but that one who rents a house in the Land of Israel is obligated immediately [to affix] a mezuzah. And [when a landlord] rents out a house to his fellow, it is upon the renter to bring a mezuzah and to affix it, as it is an obligation on the resident. And when he leaves, he can not take it [away] in his hand, unless the house belonged to a gentile (Mishneh Torah, Laws of Tefillin, Mezuzah and the Torah Scroll 5:11). And there are ten conditions that are required of a house before it is obligated in [having] a mezuzah, and these are them: 1)That there be enough [space] to make a square of four ells by four ells; 2) that it have two doorposts; 3) and a lintel; 4) and a roof; 5) and doors; 6) and that the gate be ten or more handbreadths tall; 7) that the house be non-sacred; 8) that it be designed for the residence of a man; 9) that it be designed for residing in dignity: 10) and that it be designed for permanent residence. And a house that has many openings is obligated in the affixing of a mezuzah in each of them, even though he is only accustomed to entering regularly through one of them (Menachot 44a; Mishneh Torah, Laws of Tefillin, Mezuzah and the Torah Scroll 6:10). And a small opening that is between a house and an attic that people sometimes make at the feet of a ladder, upon which people climb to the attic, is obligated in [having] a mezuzah. And rooms in a house - even a room within a room - are all obligated in [having] a mezuzah, since all of them are made for residing. [These] and the rest of the details of the commandment are [all] elucidated in the third chapter of Tractate Menachot (See Tur, Yoreh Deah 285).

5 ה

ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. והעובר על זה ובנה בית ונתן עליו תקרה ולא הניח בה מזוזה מיד, או ששכר בית בחוצה לארץ או פנדק בארץ ועברו עליו יותר משלשים יום ולא הניח בה מזוזה מיד בטל עשה זה, ואף על פי שעברה השעה שהיה חיב להניחה, מזהר הוא לקבעה לעולם בכל עת שידור בבית.

And it is practiced in every place and at all times by males and females. And one who transgresses this and builds a house and puts a roof on it and did not place a mezuzah in it immediately - or rents a house outside of the Land [of Israel] or an inn in the Land and more than thirty days pass him up and he did not place a mezuzah in it immediately - has violated this positive commandment. And even though the time that he was obligated to place it has passed, he is always warned to affix it, anytime he lives in the house.