Sansan LeYair
Section 1א׳
1 א

בינ״ו עמ״י עש״ו

2 ב

ראוי להפריש על כל צרה שלא תבא עדה שלימה כל בי עשרה שיתענו ואלו יחידי סגולה המתענים ילמדו תנ״ך (כמ״ש הפר״ח ריש ה׳ ר״ח):

3 ג

תורה:

4 ד

פרשת ויקרא אל משה כולה ופרשת צו עד להקריב את קרבניהם במדבר סיני ופ׳ שלח וכי תשגו עד עונה בה. ואח״כ פרשת נסכים הקודמת שם פ׳ שלח ואח״כ התפלה אשר במורה באצבע בתוספות נופך וזו היא:

5 ה

יהרמ״י או״א שיהא שיח שפתותנו בתורת מעשה הקרבנות חשוב ומקובל ומרוצה כאלו הקרבנו עולה ושלמים ותודה ומנחות ונסכים ואם נתחייבנו חטאת או אשם ודאי או אשם תלוי או קרבן עולה ויורד תהא חשובה קריאתנו כאלו הקרבנו הקרבן או הקרבנות שנתחייבנו ואם לאו יהא חשוב כאלו קרינו בתורתך לבד וברוב רחמיך תמחול ותסלח ותכפר את כל חטאתינו עונותינו ופשעינו וכל מה שחטאו עוו ופשעו כל הקהל כי מינו אותנו שלוחים לבקש רחמים עליהם ועל כן באנו בלב נשבר ונדכה וברכינו כשלו מצום לבקש תחינה וסליחה בעד כל הקהל ותצילנו מצרתינו וריוח והצלה יעמוד לנו אנא אל תבזה ענותינו ויעלה לפניך מליצי יושר להמליץ עלינו ותבנה ב״המק במהרה בימינו ושם נעשה לפניך את קרבנות חובותינו תמידין כסדרן ומוספין כהלכתן כיר״א:

6 ו

נביאים:

7 ז

ישעיה סימן ב׳ מן נכון יהיה עד ולא ילמדו עוד מלחמה. סימן י״א ויצא חוטר עד כי גדול בקרבך קדוש ישראל. ירמיה סימן ל״א מן מצא חן במדבר עד ולא יהרס עוד לעולם. יחזקאל סימן מ׳ בעשרים וחמש שנה עד סופו. יואל ס׳ ג׳ והיה אחרי כן אשפוך את רוחי עד סופו:

8 ח

כתובים:

9 ט

משלי אשת חיל עד סופו:

10 י

משנה:

11 יא

אבות מדות תמיד ר״ת אמת:

12 יב

תהלים:

13 יג

כל חמשה ספרים ובתפלה שאחריהם יאמרו זה התוספת:

14 יד

ותקרא לשבויים דרור ולאסירים פקח קוח:

15 טו

ויה״מ יְהָוְהָ אלהינו ואלהי אבותינו שיכבשו רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך על מדותיך ויתמתקו הדינין ותבטל מעלינו ומעל כל ישראל היושבים בעיר זו (פ) כל גזירות קשות ורעות ותקרע רוע גזר דיננו (יכוין בשם קרע שטן) ותגזור עלינו גזירות טובות ותכניע ותשפיל את כל אויבינו ומבקשי רעתנו. תפול עליהם אימתה ופחד (יכוין בשם תעאו) בגדול זרועך ידמו כאבן ותתן בלב המלך והשרים עצה נכונה לישוב העיר הזו ותשקוט הארץ ותצילנו ממלחמה וממצור ומשבי ומביזה ומכל הפסד ומכל פחד ולא ישמע שוד ושבר בעיר זו ומאוצר מתנת חנם תחון עלינו ובזכות מזמורי תהלים שקרינו לפניך וסודותיהם תרחם עלינו ותצילנו מכל רע ומכל פחד ומכל הפסד אל מלא רחמים עשה למען רחמיך ובזכות דוד המלך ע״ה שאמר מזמורים אלו לפניך ותצילנו מכל צרה ונהיה מיושבים שקטים ושאננים לעבודתך ולכל הולכי דרכים כו׳:

16 טז

בהעלות המנחה:

17 יז

בהוצאת ס״ת לפני ההיכל יאמר מזמור יענך ה׳ ביום צרה י״ב פעמים ויכוונו בכל פעם אות א׳ משמות הק׳ אלו איא ההד יונ ההי ובמזמור יכוין כונות אלו:

18 יח

למנצח מזמור לדוד י֗ענך יַ֗הָוִהָ (ניקוד הצילני נא מיד אחי) ב֗יום צ֗רה (ר״ת יבק גימטריא השמות הנז׳) ישגבך שם אלהי יעקב. ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך יזכר כל מנחתך ועולתך ידשנה סלה. יתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא נרננה בישועתך ובשם אלהינו נדגול. ימלא יִהֵוִהָ (ניקוד מיד עשו כי ירא) כל משאלותיך. עתה ידעתי כי הושיע יָהֹוֶהָ (ניקוד אנכי אותו פן יבא) משיחו יענהו משמי ק֗דשו ב֗גבורות י֗שע (ר״ת יבק) ימינו אלא ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם יִהֲוֵהָ (גי׳ תפול עליהם אימתה ופחד) אלהינו נזכיר. המה כרעו ונפלו ו֗אנחנו ק֗מנו ו֗נתעודד (גי׳ יבק) יִהְוִהָ (ניקוד בגדול זרועך ידמו כאבן) הושיעה המלך י֗עננו ב֗יום ק֗ראנו (ר״ת יבק):

19 יט

(יכוין בסוד חשמל כדי לשמרם מכל רע בסוד אורפניאל גימ׳ חשמל וכן יש ח״ש אותיות מ״ל תיבות במזמור:)

20 כ

ואחר י״ב פעמים בכונה יאמר:

21 כא

יהר״מ יְהָוְהָ או״א אביר יעקב קדוש ישראל שבסגולת קריאת המזמור הזה תתמלא רחמים על כל ישראל יושבי העיר הזו (פ׳) ותשמרנו מיד אויבינו וכל הקמים עלינו ותצילנו מרעה ומרעב ומשבי ומביזה ומכל פחד ומכל צער ותכניע ותשפיל את כל אויבינו ת֗פול ע֗ליהם א֗ימתה ו֗פחד (יכוין בשם תעאו) בגדול זרועך ידמו כאבן ותתן בלב המלך והשרים עצה טובה ונכונה לשים שלום בארץ והשקט ובטח ותתן בלבם רחמנות להטיב אלינו וכשם שענית ליעקב בבית אל כשאמר ואעשה שם מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי וכן דוד המע״ה היה מתפלל כשהיה יואב במלחמה יענך ה׳ ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב הוא השם שאמר יעקב אע״ה לאל העונה אותי ביום צרתי בשם הזה אקרא אליך אהיה יהוה אדני יעננו ביום קראנו וזכות השמות היוצאים מהמזמור הזה ונקודותיו ותיבותיו ואותיותיו וטעמיו יגן עלינו ועל כל ישראל יושבי העיר הזו (פ׳) להכרית כל החוחים והקוצים הסובבים את השושנה העליונה:

22 כב

אנא מלך רחום וחנון פדה את בני יעקב מחימה והפר תפר עצת כל הקמים עלינו יהיו נגד פניך צרותינו וראה בעניינו וריבה ריבינו וידעו כל הגוים כי אתה קדוש ישראל זכר נא בניך עניים ואביונים מצפים לישועתך כל הימים אבינו מלכנו יכבשו רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך על מדותיך חי וקיים עשה לנו נסים ונפלאות בשם אדני צבאות לנצח בו אויביך ובשם אלהים צבאות ובשם אל שדי צדיק יסוד עולם לשמור כל ישראל ובפרט יושבי העיר הזו (פ׳) בשם אהיה כתר ובשם הויה ת״ת ובשם אדני היכל קדשך תשגבנו ותושיענו ויעמדו מליצי יושר להכניס תפלתינו לפניך למען רחמיך המרובים כדכתיב כי אל רחום ה׳ אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם עשה למען שמך עשה למען ימינך עשה למען תורתך עשה למען קדושתך למען יחלצון ידידך הושיעה ימינך וענני י״לר אמרי פי והגיון לבי לפניך ה׳ צורי וגואלי: