Sanhedrin 95bסנהדרין צ״ה ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save 'Sanhedrin 95b'
Toggle Reader Menu Display Settings
95bצ״ה ב

דכתיב (בראשית כח, י) ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה וכתיב ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש כי מטא לחרן אמר אפשר עברתי על מקום שהתפללו בו אבותי ואני לא התפללתי בו בעי למיהדר כיון דהרהר בדעתיה למיהדר קפצה ליה ארעא מיד ויפגע במקום

is as it is written: “And Jacob departed from Beersheba and went to Haran” (Genesis 28:10), and it is written thereafter, ostensibly after he arrived in Haran: “And he encountered [vayyifga] the place, and he slept there, for the sun had set” (Genesis 28:11). This means that when Jacob arrived at Haran, he said: Is it possible that I bypassed a place where my forefathers prayed and I did not pray there? He sought to return to Beit El. Once he contemplated in his mind to return, the land contracted for him, and immediately: “And he encountered the place,” indicating that he arrived there unexpectedly, sooner than he would have arrived without a miracle.

דבר אחר אין פגיעה אלא תפלה שנאמר (ירמיהו ז, טז) ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה ואל תפגע בי

Alternatively, encounter means nothing other than prayer, as it is stated: “And you, do not pray on behalf of this nation, and do not raise on their behalf song and prayer, and do not encounter [tifga] Me, for I do not hear you” (Jeremiah 7:16).

וילן שם כי בא השמש בתר דצלי בעי למיהדר אמר הקב"ה צדיק זה בא לבית מלוני יפטר בלא לינה מיד בא השמש והיינו דכתיב ויזרח לו השמש וכי לו בלבד זרחה והלא לכל העולם כולו זרחה אלא א"ר יצחק שמש שבא בעבורו זרחה בעבורו

It is written: “And he slept there because the sun had set” (Genesis 28:11). After Jacob prayed and he sought to return to his travels, the Holy One, Blessed be He, said: This righteous man came to My inn. Will I allow him to take leave without sleeping here? Immediately the sun set, not at the proper time, and that is the meaning of that which is written with regard to Jacob: “And the sun shone for him when he passed Penuel” (Genesis 32:32). The Gemara asks: And did the sun shine only for him? But didn’t the sun shine for the entire world? Rather, Rabbi Yitzḥak says: The sun that set not at the proper time exclusively for him shone not at the proper time exclusively for him in order to rectify the disparity created by the premature sunset.

ומנלן דכלה זרעיה דדוד דכתי' (מלכים ב יא, א) ועתליה אם אחזיהו ראתה כי מת בנה ותקם ותאבד את כל זרע הממלכה והא אשתייר ליה יואש התם נמי אשתייר אביתר דכתיב (שמואל א כב, כ) וימלט בן אחד לאחימלך בן אחיטוב ושמו אביתר אמר רב יהודה אמר רב אלמלא (לא) נשתייר אביתר לאחימלך בן אחיטוב לא נשתייר מזרעו של דוד שריד ופליט

Apropos David’s prayer that his descendants cease, the Gemara asks: And from where do we derive that David’s descendants ceased to exist? It is derived from a verse, as it is stated: “And Athaliah the mother of Ahaziah saw that her son was dead, and she arose and destroyed all the royal descendants” (II Kings 11:1). The Gemara asks: But didn’t Joash remain alive, and therefore, not all of David’s descendants ceased to exist? The Gemara answers: There too, in the massacre in Nov, Abiathar, one of the priests, remained alive, as it is written: “And one of the sons of Ahimelech, son of Ahitub, named Abiathar, escaped” (I Samuel 22:20). Rav Yehuda says that Rav says: Were it not for the fact that Abiathar remained alive for Ahimelech, son of Ahitub, there would have been no remnant or refugee remaining from the descendants of David.

אמר רב יהודה אמר רב בא עליהם סנחריב הרשע בארבעים וחמשה אלף איש בני מלכים יושבים בקרונות של זהב ועמהן שגלונות וזונות ובשמנים אלף גבורים לבושי שריון קליפה ובששים אלף אחוזי חרב רצים לפניו והשאר פרשים וכן באו על אברהם וכן עתידין לבוא עם גוג ומגוג

§ Apropos Sennacherib, Rav Yehuda says that Rav says: Sennacherib the wicked came upon them with forty-five thousand men, sons of kings, sitting in carriages of gold, and with them were consorts and prostitutes, and with eighty thousand warriors each wearing a coat of mail, and with sixty thousand sword-bearers running before him, and the rest were cavalry. And likewise, when the four kings came upon Abraham to wage war in the land of Canaan (see Genesis, chapter 14), they brought forces of that magnitude. And likewise, forces of that magnitude are destined to come with Gog and Magog in the ultimate war.

במתניתא תנא אורך מחנהו ארבע מאות פרסי רחב צואר סוסיו ארבעים פרסי סך מחנהו מאתים וששים ריבוא אלפים חסר חד בעי אביי חסר חד ריבויא או חסר חד אלפא או חסר מאה או חסר חד תיקו

It was taught in a baraita: The length of the camp of Sennacherib was four hundred parasangs and the width of the necks of his horses side by side was forty parasangs. The total number of soldiers in his camp was 260 ten thousands, i.e., 2,600,000, minus one. Abaye asks: Is the tanna saying minus one unit of ten thousand, or minus one unit of one thousand, or minus one unit of one hundred or minus one? The Gemara concludes: The question shall stand unresolved.

תנא ראשונים עברו בשחי שנאמר (ישעיהו ח, ח) וחלף ביהודה שטף ועבר אמצעיים עברו בקומה שנאמר (ישעיהו ח, ח) עד צואר יגיע אחרונים העלו עפר ברגליהם ולא מצאו מים בנהר לשתות עד שהביאו מים ממקום אחר ושתו שנאמר (ישעיהו לז, כה) אני קרתי ושתיתי מים וגו'

It was taught: The first set of soldiers in the army of Sennacherib crossed by swimming across the Jordan, as it is stated: “And he shall sweep through Judea; he shall overflow and pass” (Isaiah 8:8). Since the water level diminished with their crossing, the middle group of soldiers passed while standing upright, as it is stated: “It shall reach even the neck” (Isaiah 8:8). The last soldiers already kicked up dust with their feet, and they did not find water in the river to drink, and they had no water until they brought water from another place and drank it, as it is stated: “I dug and drank water” (Isaiah 37:25).

והכתיב (ישעיהו לז, לו) ויצא מלאך ה' ויכה במחנה אשור מאה ושמנים וחמשה אלף (ויקומו) [וישכימו] בבקר והנה כלם פגרים מתים אמר ר' אבהו הללו ראשי גייסות הן

The Gemara asks: But isn’t it written: “Then the angel of the Lord went forth and smote in the camp of the Assyrians one hundred and eighty-five thousand. And when they arose early in the morning, behold, they were all dead corpses” (Isaiah 37:36)? Apparently, there were many fewer soldiers than the number listed in the baraita. Rabbi Abbahu says: These listed here are regiment leaders, who commanded numerous soldiers.

אמר רב אשי דיקא נמי דכתיב (ישעיהו י, טז) במשמניו רזון בשמינים דאית בהו אמר רבינא דיקא נמי דכתיב (דברי הימים ב לב, כא) וישלח ה' מלאך ויכחד כל גבור חיל ונגיד ושר במחנה וגו' ויבא בית אלהיו ומיציאי מעיו שם הפילוהו בחרב שמע מינה

Rav Ashi says: It is also precise in the formulation of the verse, as it is written: “Therefore shall the Master, the Lord of hosts, send among his fat ones leanness” (Isaiah 10:16), indicating that it was the fat, i.e., significant, among them who were afflicted. Ravina says: The language is also precise in the formulation of another verse, as it is written: “And the Lord sent an angel, who obliterated the mighty men-at-arms and the leaders and captains in the camp of the king of Assyria. So he returned shamefacedly to his own land. And when he came into the house of his God, his own offspring slew him there with a sword” (II Chronicles 32:21). The Gemara affirms: Conclude from it that the leaders of the regiment were the ones killed.

במה הכם רבי אליעזר אומר ביד הכם שנאמר (שמות יד, לא) וירא ישראל את היד הגדולה היד שעתידה ליפרע מסנחריב רבי יהושע אומר באצבע הכם שנאמר (שמות ח, טו) ויאמרו החרטמים אל פרעה אצבע אלהים היא היא אצבע שעתידה ליפרע מסנחריב ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומר אמר לו הקב"ה לגבריאל מגלך נטושה אמר לפניו רבונו של עולם נטושה ועומדת מששת ימי בראשית שנאמר (ישעיהו כא, טו) מפני חרבות נדדו וגו'

The Gemara asks: With what did the angel strike them? Rabbi Eliezer says: He struck them by hand, as it is stated: “And Israel saw the great hand” (Exodus 14:31), where the term for hand, yad, is preceded by the definite article ha, indicating that this was the hand that was destined to exact retribution from Sennacherib. Rabbi Yehoshua says: He struck them with His finger, as it is stated: “And the sorcerers said to Pharaoh: This is the finger of God” (Exodus 8:15), indicating that it is the finger that was destined to exact retribution from Sennacherib. Rabbi Eliezer, son of Rabbi Yosei HaGelili, says that the Holy One, Blessed be He, said to Gabriel: Is your scythe honed? Gabriel said before Him: Master of the Universe, it is standing honed from the six days of Creation, as it is stated: “For they have fled from the swords, from the honed sword” (Isaiah 21:15).

ר' שמעון בן יוחי אומר אותו הפרק זמן בישול פירות היה אמר לו הקב"ה לגבריאל כשאתה יוצא לבשל פירות הזקק להם שנאמר (ישעיהו כח, יט) מידי עברו יקח אתכם כי בבקר בבקר יעבור ביום ובלילה והיה רק זועה הבין שמועה וגו' אמר רב פפא היינו דאמרי אינשי אגב אורחך לבעל דבבך אישתמע

Rabbi Shimon ben Yoḥai says: That period was the season of the ripening of the fruit. The Holy One, Blessed be He, said to Gabriel: When you emerge to ripen the fruits, attend to the army of Assyria and destroy them, as it is stated: “As often as it passes through, it shall take you; for morning by morning shall it pass through, by day and by night; and the mere understanding of the report shall bring terror” (Isaiah 28:19), indicating that Gabriel was to kill them while engaged in another activity. Rav Pappa says that this is in accordance with the adage that people say: While on your path, appear before your enemy and afflict him.

ויש אומרים בחוטמן נשף בהן ומתו שנאמר (ישעיהו מ, כד) וגם נשף בהם ויבשו ר' ירמיה בר אבא אמר כפיים ספק להם ומתו שנאמר (יחזקאל כא, כב) וגם אני (הכתי) [אכה] כפי אל כפי והניחותי חמתי ר' יצחק נפחא אמר אזנים גלה להם ושמעו שירה מפי חיות ומתו שנאמר (ישעיהו לג, ג) מרוממתך נפצו גוים

And there are those who say: The angel blew into the soldiers of the Assyrian army through their noses and they died, as it is stated: “When he blows upon them, and they wither” (Isaiah 40:24). Rabbi Yirmeya bar Abba says: The angel clapped his hands to them and they died, as it is stated: “I will also strike My hands together and I will assuage My anger” (Ezekiel 21:22). Rabbi Yitzḥak Nappaḥa says: He revealed ears for them and they were able to hear the songs of praise from the mouths of the celestial creatures drawing the chariot of God, and they died, as it is stated: “From Your exaltation the nations were scattered” (Isaiah 33:3), indicating that their death was caused by the revelation of God’s greatness.

וכמה נשתייר מהם רב אמר עשרה שנאמר (ישעיהו י, יט) ושאר עץ יערו מספר יהיו ונער יכתבם כמה נער יכול לכתוב עשרה ושמואל אמר תשעה שנאמר (ישעיהו יז, ו) ונשאר בו עוללות כנוקף זית שנים שלשה גרגרים בראש אמיר ארבעה חמשה בסעיפיה

And how many of the soldiers remained alive? Rav says: Ten soldiers, as it is stated: “And the rest of the trees of his forest shall be few, that a child may write them” (Isaiah 10:19). And what number can a child easily write? It is the number ten, represented by the letter yod, which is the smallest letter. And Shmuel says: Nine remained, as it is stated: “And gleanings shall be left of him, as in the beating of an olive tree, two or three berries in the top of the uppermost bough, four or five in the branches of a fruitful tree” (Isaiah 17:6). Four and five total nine.

ר' יהושע בן לוי אמר ארבעה עשר שנאמר שנים שלשה [וכו'] ארבעה וחמשה רבי יוחנן אמר חמשה סנחריב ושני בניו נבוכדנצר ונבוזר אדן נבוזר אדן גמרא נבוכדנצר דכתיב (דניאל ג, כה) ורוה דרביעאה דמי לבר אלהין ואי לאו דחזייה מנא הוה ידע סנחריב ושני בניו דכתיב (מלכים ב יט, לז) ויהי הוא משתחוה בית נסרוך אלהיו ואדרמלך ושראצר בניו הכוהו בחרב

Rabbi Yehoshua ben Levi says: Fourteen remained, as it is stated: “Two or three…four or five,” which total fourteen. Rabbi Yoḥanan says: Five remained: Sennacherib, and his two sons, and Nebuchadnezzar, and Nebuzaradan, the captain of the guard. The fact that Nebuzaradan was among them is learned through tradition. Nebuchadnezzar was among them, as it is written that Nebuchadnezzar said when he saw an angel with Hananiah, Mishael, and Azariah: “And the appearance of the fourth is like that of an angel” (Daniel 3:25). And if he had not seen the angel that smote Sennacherib’s army, from where would he have known that the fourth person looked like an angel? Sennacherib and his two sons were among them, as it is written later in their regard: “And it came to pass as he was worshipping in the house of Nisroch his god that Adrammelech and Sarezer, his sons, smote him with the sword” (II Kings 19:37). Evidently, the three of them survived.

אמר רבי אבהו אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאמרו דכתיב (ישעיהו ז, כ) ביום ההוא יגלח ה' בתער השכירה בעברי נהר במלך אשור את הראש ושער הרגלים וגם את הזקן תספה

§ Rabbi Abbahu says: Were the following verse not written, it would have been impossible to say it, since it appears to be a desecration of the name of God, as it is written: “On that day shall the Lord shave with a hired razor in the parts beyond the river the king of Assyria, the head, and the hair of the legs, and it shall also sweep away the beard” (Isaiah 7:20). The blasphemous indication is that the Holy One, Blessed be He, will Himself shave Sennacherib.

אתא קודשא בריך הוא ואדמי ליה כגברא סבא א"ל כי אזלת לגבי מלכי מזרח ומערב דאייתיתינהו לבנייהו וקטלתינהו מאי אמרת להו אמר להו ההוא גברא בההוא פחדא נמי יתיב אמר ליה היכי נעביד א"ל זיל

Rather, this is the incident depicted in the verse: The Holy One, Blessed be He, came and appeared to Sennacherib as an old man. God said to him: When you go to the kings of the east and the west whose children you brought and killed, what will you say to them? Sennacherib said to the Holy One, Blessed be He: That man, referring to himself, also sits overcome with the same fear, as I do not know what to say to them. Sennacherib said to the Holy One, Blessed be He: What should we do? The Holy One, Blessed be He, said to him: Go