Sanhedrin 91bסנהדרין צ״א ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Sanhedrin 91b"
Toggle Reader Menu Display Settings
91bצ״א ב
1 א

בכורות נאות והושיב בו שני שומרים אחד חיגר ואחד סומא אמר לו חיגר לסומא בכורות נאות אני רואה בפרדס בא והרכיבני ונביאם לאכלם רכב חיגר על גבי סומא והביאום ואכלום

fine first fruits of a fig tree, and he stationed two guards in the orchard, one lame, who was unable to walk, and one blind. Neither was capable of reaching the fruit on the trees in the orchard without the assistance of the other. The lame person said to the blind person: I see fine first fruits of a fig tree in the orchard; come and place me upon your shoulders. I will guide you to the tree, and we will bring the figs to eat them. The lame person rode upon the shoulders of the blind person and they brought the figs and ate them.

2 ב

לימים בא בעל פרדס אמר להן בכורות נאות היכן הן אמר לו חיגר כלום יש לי רגלים להלך בהן אמר לו סומא כלום יש לי עינים לראות מה עשה הרכיב חיגר על גבי סומא ודן אותם כאחד

Sometime later the owner of the orchard came to the orchard. He said to the guards: The fine first fruits of a fig tree that were in the orchard, where are they? The lame person said: Do I have any legs with which I would be able to walk and take the figs? The blind person said: Do I have any eyes with which I would be able to see the way to the figs? What did the owner of the orchard do? He placed the lame person upon the shoulders of the blind person just as they did when they stole the figs, and he judged them as one.

3 ג

אף הקב"ה מביא נשמה וזורקה בגוף ודן אותם כאחד שנאמר (תהלים נ, ד) יקרא אל השמים מעל ואל הארץ לדין עמו יקרא אל השמים מעל זו נשמה ואל הארץ לדין עמו זה הגוף:

So too, the Holy One, Blessed be He, brings the soul on the day of judgment and casts it back into the body, as they were when they sinned, and He judges them as one, as it is stated: “He calls to the heavens above and to the earth that He may judge His people” (Psalms 50:4). “He calls to the heavens above”; this is the soul, which is heavenly. “And to the earth that He may judge His people”; this is the body, which is earthly.

4 ד

א"ל אנטונינוס לרבי מפני מה חמה יוצאה במזרח ושוקעת במערב א"ל אי הוה איפכא נמי הכי הוה אמרת לי א"ל הכי קאמינא לך מפני מה שוקעת במערב

The Gemara relates another exchange. Antoninos said to Rabbi Yehuda HaNasi: For what reason does the sun emerge in the east and set in the west? Rabbi Yehuda HaNasi said to him: If it were the reverse, you would have also said that to me, as the sun must emerge from one direction and set in the other. Antoninos said to him: This is what I am saying to you: For what reason does the sun set in the west and not occasionally deviate and set elsewhere?

5 ה

א"ל כדי ליתן שלום לקונה שנאמר (נחמיה ט, ו) וצבא השמים לך משתחוים א"ל ותיתי עד פלגא דרקיע ותתן שלמא ותיעול משום פועלים ומשום עוברי דרכים

Rabbi Yehuda HaNasi said to him: The sun always sets in the west in order to greet its Creator, as it is stated: “And the hosts of heaven worship You” (Nehemiah 9:6). Setting is a form of worship; it is as though the sun is bowing to God. The Divine Presence rests in the west, as is evident from the fact that the Holy of Holies in the Temple, in which the Ark, the resting place of the Divine Presence, is located in the west. Antoninos said to him: If so, let the sun come until the midpoint of the sky, set slightly and greet its Creator, and return and enter its place of origin in the east and set there. Rabbi Yehuda HaNasi answered him: The sun sets in the west due to workers and due to travelers, as, if the sun did not proceed from east to west with the light of day gradually waning, they would not know that it is time to return home or to find an inn.

6 ו

וא"ל אנטונינוס לרבי נשמה מאימתי ניתנה באדם משעת פקידה או משעת יצירה א"ל משעת יצירה א"ל אפשר חתיכה של בשר עומדת שלשה ימים בלא מלח ואינה מסרחת אלא משעת פקידה אמר רבי דבר זה למדני אנטונינוס ומקרא מסייעו שנאמר (איוב י, יב) ופקודתך שמרה רוחי

And Antoninos said to Rabbi Yehuda HaNasi: From when is the soul placed in a person? Is it from the moment of conception or from the moment of the formation of the embryo, forty days after conception? Rabbi Yehuda HaNasi said to him: It is from the moment of the formation of the embryo. Antoninos said to him: That is inconceivable. Is it possible that a piece of meat could stand for even three days without salt as a preservative and would not rot? The embryo could not exist for forty days without a soul. Rather, the soul is placed in man from the moment of conception. Rabbi Yehuda HaNasi said: Antoninos taught me this matter, and there is a verse that supports him, as it is stated: “And Your Providence [pekudatekha] has preserved my spirit” (Job 10:12) indicating that it is from the moment of conception [pekida] that the soul is preserved within a person.

7 ז

ואמר ליה אנטונינוס לרבי מאימתי יצה"ר שולט באדם משעת יצירה או משעת יציאה א"ל משעת יצירה א"ל א"כ בועט במעי אמו ויוצא אלא משעת יציאה אמר רבי דבר זה למדני אנטונינוס ומקרא מסייעו שנאמר (בראשית ד, ז) לפתח חטאת רובץ

And Antoninos said to Rabbi Yehuda HaNasi: From when does the evil inclination dominate a person? Is it from the moment of the formation of the embryo or from the moment of emergence from the womb? Rabbi Yehuda HaNasi said to him: It is from the moment of the formation of the embryo. Antoninos said to him: If so, the evil inclination would cause the fetus to kick his mother’s innards and emerge from the womb. Rather, the evil inclination dominates a person from the moment of emergence from the womb. Rabbi Yehuda HaNasi said: Antoninos taught me this matter, and there is a verse that supports him, as it is stated: “Sin crouches at the entrance” (Genesis 4:7), indicating that it is from the moment of birth, when the newborn emerges from the entrance of his mother’s womb, that the evil inclination lurks.

8 ח

ר"ל רמי כתיב (ירמיהו לא, ח) בם עור ופסח הרה ויולדת יחדו וכתיב (ישעיהו לה, ו) אז ידלג כאיל פסח ותרון לשון אלם כי נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה הא כיצד עומדין במומן ומתרפאין

§ Reish Lakish raises a contradiction between two verses written with regard to the resurrection of the dead. It is written: “I will bring them from the north country and gather them from the ends of the earth, and with them the blind and the lame, the woman with child and the woman giving birth together” (Jeremiah 31:7), indicating that at the end of days there will still be people with physical defects. And it is written: “Then shall the lame man leap as a deer and the tongue of the mute sing; for in the wilderness shall waters break out, and streams in the desert” (Isaiah 35:6), indicating that at the end of days there will be no people with physical defects. How so? When resurrected, the dead will arise still afflicted with their defects, and they will then be healed.

9 ט

עולא רמי כתיב (ישעיהו כה, ח) בלע המות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים וכתיב (ישעיהו סה, כ) כי הנער בן מאה שנה ימות לא יהיה משם עוד עול ימים לא קשיא כאן בישראל כאן בעובדי כוכבים ועובדי כוכבים מאי בעו התם הנך דכתיב בהו (ישעיהו סא, ה) ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני נכר אכריכם וכורמיכם

Ulla raises a contradiction. It is written: “He will swallow death forever; and the Lord God will wipe tears from all faces” (Isaiah 25:8), indicating that death will no longer exist at the end of days. And it is written: “There shall be no more an infant a few days old then…for the youngest shall die one hundred years old” (Isaiah 65:20). The Gemara answers that this contradiction is not difficult. The verse here, in Isaiah chapter 25, is written with regard to the Jewish people, who will live forever after resurrection; the verse there, in Isaiah chapter 65, is written with regard to gentiles, who will ultimately die after an extremely long life. The Gemara asks: And what do gentiles seek, i.e., why will they merit to live, in that era? The Gemara answers that the verse is referring to those gentiles about whom it is written: “And strangers shall stand and feed your flocks, and aliens shall be your plowmen and vinedressers” (Isaiah 61:5).

10 י

רב חסדא רמי כתיב (ישעיהו כד, כג) וחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך ה' צבאות וכתיב (ישעיהו ל, כו) והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים לא קשיא כאן לימות המשיח כאן לעוה"ב

Rav Ḥisda raises a contradiction. It is written: “Then the moon shall be confounded and the sun ashamed, when the Lord of hosts will reign in Mount Zion and in Jerusalem, and before His elders shall be His glory” (Isaiah 24:23), indicating that the sun and the moon will no longer shine at the end of days. And it is written: “And the light of the moon shall be as the light of the sun, and the light of the sun shall be sevenfold, as the light of seven days” (Isaiah 30:26), indicating that the sun and the moon will exist then and they will shine more brightly. The Gemara answers that this is not difficult. The verse here, in Isaiah chapter 30, is written with regard to the days of the Messiah, when the sun and moon will shine more brightly; the verse there, in Isaiah chapter 24, is written with regard to the World-to-Come, when the only light will be the light of God.

11 יא

ולשמואל דאמר אין בין העוה"ז לימות המשיח אלא שיעבוד גליות בלבד לא קשיא כאן במחנה צדיקים כאן במחנה שכינה

The Gemara asks: And according to Shmuel, who says: The difference between this world and the messianic era is only subjugation of the exiles, as during that era the Jewish people will be freed from that subjugation, how is the contradiction resolved? The Gemara answers that even according to Shmuel this contradiction is not difficult. The verse here, in Isaiah chapter 30, is written with regard to the light in the camp of the righteous; the verse there, in Isaiah chapter 24, the verse is written with regard to the camp of the Divine Presence, when the only light will be the light of God.

12 יב

רבא רמי כתיב (דברים לב, לט) אני אמית ואחיה וכתיב (דברים לב, לט) מחצתי ואני ארפא אמר הקב"ה מה שאני ממית אני מחיה והדר מה שמחצתי ואני ארפא

Rava raises a contradiction. It is written: “I will kill and I will bring to life” (Deuteronomy 32:39), indicating that God is capable of reviving the dead. And it is written immediately afterward: “I wounded and I will heal,” which indicates that God will only heal the wounded. Rather, it should be understood: The Holy One, Blessed be He, is saying: What I kill, I bring to life, indicating that God revives the dead. And then what I wounded, I will heal.

13 יג

ת"ר אני אמית ואחיה יכול שתהא מיתה באחד וחיים באחד כדרך שהעולם נוהג ת"ל מחצתי ואני ארפא מה מחיצה ורפואה באחד אף מיתה וחיים באחד מיכן תשובה לאומרין אין תחיית המתים מן התורה

§ The Sages taught in a baraita with regard to the verse: “I will kill and I will bring to life.” One might have thought that it means that there will be death for one person and life for one other person, in the typical manner that the world operates. Therefore, the verse states: “I wounded and I will heal.” Just as wounding and healing take place in one person, so too, death and bringing back to life take place in one person. From here there is a response to those who say that there is no resurrection of the dead derived from the Torah.

14 יד

תניא אמר רבי מאיר מניין לתחיית המתים מן התורה שנאמר (שמות טו, א) אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' שר לא נאמר אלא ישיר מכאן לתחיית המתים מן התורה כיוצא בדבר אתה אומר (יהושע ח, ל) אז יבנה יהושע מזבח לה' בנה לא נאמר אלא יבנה מכאן לתחיית המתים מן התורה

It is taught in a baraita that Rabbi Meir said: From where is resurrection of the dead derived from the Torah? It is derived from a verse, as it is stated: “Then Moses and the children of Israel will sing this song to the Lord” (Exodus 15:1). It is not stated: Sang, in the verse; rather, the term “they will sing” is stated, indicating that Moses will come back to life and sing the song in the future. From here it is proved that resurrection of the dead is derived from the Torah. On a similar note, you can say: “Then Joshua will build an altar to the Lord God of Israel on Mount Ebal” (Joshua 8:30). It is not stated: Built, in the verse; rather, the term “will build” is stated. From here, resurrection of the dead is derived from the Torah.

15 טו

אלא מעתה (מלכים א יא, ז) אז יבנה שלמה במה לכמוש שקוץ מואב הכי נמי דיבנה אלא מעלה עליו הכתוב כאילו בנה

The Gemara challenges: If that is so, then in the verse: “Then Solomon will build an altar for Chemosh the abomination of Moab” (I Kings 11:7), does this also mean that Solomon will build in the future? Rather, the use of the future tense here should be understood differently. Solomon did not build an altar to the idol; rather, the use of the future tense teaches that the verse ascribes him blame as though he built it, since he did not prevent his wives from doing so. Therefore, no proof for the resurrection of the dead may be cited from this verse.

16 טז

א"ר יהושע בן לוי מניין לתחיית המתים מן התורה שנאמר (תהלים פד, ה) אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה היללוך לא נאמר אלא יהללוך מכאן לתחיית המתים מן התורה וא"ר יהושע בן לוי כל האומר שירה בעוה"ז זוכה ואומרה לעולם הבא שנאמר אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה

Rabbi Yehoshua ben Levi says: From where is resurrection of the dead derived from the Torah? It is derived from a verse, as it is stated: “Happy are they who dwell in Your house; they will yet praise You, Selah” (Psalms 84:5). It is not stated: They praised you, in the verse; rather, the term “they will praise you” is stated. From here, resurrection of the dead is derived from the Torah. And Rabbi Yehoshua ben Levi says: Anyone who recites song to God in this world is privileged and recites it in the World-to-Come, as it is stated: “Happy are they who dwell in Your house; they will yet praise You, Selah.”

17 יז

א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן מניין לתחיית המתים מן התורה שנאמר (ישעיהו נב, ח) קול צופיך נשאו קול יחדו ירננו וגו' ריננו לא נאמר אלא ירננו מכאן לתחיית המתים מן התורה וא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן עתידין כל הנביאים כולן אומרים שירה בקול אחד שנאמר קול צופיך נשאו קול יחדו ירננו

Rabbi Ḥiyya bar Abba says that Rabbi Yoḥanan says: From where is resurrection of the dead derived from the Torah? It is derived from a verse, as it is stated: “Your watchmen, they raise the voice; together shall they sing, for they shall see eye to eye the Lord returning to Zion” (Isaiah 52:8). It is not stated: They sang, in the verse; rather, the term “together shall they sing” is stated. From here resurrection of the dead is derived from the Torah. And Rabbi Ḥiyya bar Abba says that Rabbi Yoḥanan says: All the prophets are all destined to recite song in one voice, as it is stated: “Your watchmen, they raise the voice; together shall they sing.”

18 יח

אמר רב יהודה אמר רב כל המונע הלכה מפי תלמיד כאילו גוזלו מנחלת אבותיו שנאמר (דברים לג, ד) תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב מורשה היא לכל ישראל מששת ימי בראשית אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא כל המונע הלכה מפי תלמיד אפילו עוברין שבמעי אמו מקללין אותו שנאמר (משלי יא, כו) מונע בר

Rav Yehuda says that Rav says: With regard to anyone who withholds halakha from being studied by the mouth of a student who seeks to study Torah, it is as though he robs him of the inheritance of his ancestors, as it is stated: “Moses commanded us the Torah, an inheritance of the congregation of Jacob” (Deuteronomy 33:4), indicating that the Torah is an inheritance for all of the Jewish people from the six days of Creation. Rav Ḥana bar Bizna says that Rabbi Shimon Ḥasida says: With regard to anyone who withholds halakha from being studied by the mouth of a student who seeks to study Torah, even fetuses in their mother’s womb curse him, as it is stated: “He who withholds bar,