Sanhedrin 89b:10סנהדרין פ״ט ב:י
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Sanhedrin 89b:10"
Toggle Reader Menu Display Settings
89bפ״ט ב
1 א

חבריה דמיכה דכתיב (מלכים א כ, לה) ואיש אחד מבני הנביאים אמר אל רעהו בדבר ה' הכני נא וימאן האיש להכותו וכתיב (מלכים א כ, לו) ויאמר לו יען אשר לא שמעת [וגו']

the colleague of the prophet Micah, son of Imla (see II Chronicles 18:7–8), as it is written: “And a certain man of the sons of the prophets said unto his colleague by the word of the Lord: Strike me, please. And the man refused to strike him” (I Kings 20:35). And it is written: “Then he said he to him: Because you have not listened to the voice of the Lord, behold, as soon as you leave me, a lion shall slay you. And as soon as he left from him, a lion found him; and slew him” (I Kings 20:36).

2 ב

ונביא שעבר על דברי עצמו כגון עדו הנביא דכתיב (מלכים א יג, ט) כי כן צוה אותי וכתיב (מלכים א כ, ג) ויאמר לו גם אני נביא כמוך וכתיב (מלכים א יג, יט) וישב אתו וכתיב (מלכים א יג, כד) וילך וימצאהו אריה

The mishna lists among those liable to receive death at the hand of Heaven: And a prophet who violated his own statement. The Gemara comments: For example, Iddo the prophet, who, according to tradition, prophesied the punishment of Jeroboam in Bethel, as it is written: “I will neither eat bread nor drink water in this place, for it so was commanded me by the word of the Lord” (I Kings 13:8–9). And it is written: “And he said to him: I too am a prophet like you; and an angel spoke unto me by the word of the Lord, saying: Bring him back with you into your house, that he may eat bread and drink water” (I Kings 13:18). And it is written: “And he went back with him, and ate bread in his house, and drank water” (I Kings 13:19). And it is written that he died at the hand of Heaven: “And he went, and a lion met him by the way, and killed him” (I Kings 13:24).

3 ג

תני תנא קמיה דרב חסדא הכובש את נבואתו לוקה אמר ליה מאן דאכיל תמרי בארבלא לקי מאן מתרי ביה אמר אביי חבריה נביאי

§ A tanna taught a baraita before Rav Ḥisda: One who suppresses his prophecy is flogged. Rav Ḥisda said a parable to him: Is one who eats dates in a sieve flogged? How can he be flogged? Who forewarns him if he eats dates infested with worms that no one sees? Likewise, as no one knows whether the prophet received a prophecy, how can he be forewarned? Abaye said: His fellow prophets forewarn him.

4 ד

מנא ידעי אמר אביי דכתיב (עמוס ג, ז) כי לא יעשה ה' [אלהים] דבר כי אם גלה סודו ודילמא הדרי ביה אם איתא דהדרי ביה אודועי הוו מודעי לכלהו נביאי

The Gemara asks: From where do they know that he received a prophecy? Abaye says: They know, as it is written: “For the Lord God will do nothing, unless He reveals His counsel to His servants the prophets” (Amos 3:7). The Gemara challenges: And perhaps the heavenly court reconsidered with regard to the prophecy, and the prophet is no longer commanded to disseminate the prophecy. The Gemara answers: If it is so that they reconsidered with regard to the prophecy, the heavenly court would have informed all the prophets.

5 ה

והא יונה דהדרי ביה ולא אודעוהו יונה מעיקרא נינוה נהפכת אמרי ליה איהו לא ידע אי לטובה אי לרעה

The Gemara challenges: But in the case of Jonah, they reconsidered it and did not inform them that the people of Nineveh had repented for their sins and were therefore spared the foretold destruction. The Gemara explains: In the case of Jonah, from the outset, the heavenly court told him to say: “Nineveh will be overturned” (Jonah 3:4). Still, he did not know if the sentence would be for the good, as their corruption would be overturned through repentance, or if it would be for the bad, as the city would be overturned through destruction. Therefore, the prophecy was never revoked, but simply fulfilled in accordance with one of its possible interpretations.

6 ו

המוותר על דברי נביא מנא ידע דאיענש דיהב ליה אות והא מיכה דלא יהיב ליה אות ואיענש היכא דמוחזק שאני

The Gemara asks: In the case of one who forgoes the statement of a prophet, from where does he know that the one prophesying is actually a prophet and that he will be punished for failing to comply with the prophecy? The Gemara answers: It is referring to a case where the prophet provides him with a sign indicating that he is a prophet. The Gemara asks: But in the case of Micah, who did not provide him with a sign, and yet he was punished, how could he have known that Micah was a prophet? A case where he has already assumed the presumptive status of a prophet is different, and no sign is necessary.

7 ז

דאי לא תימא הכי אברהם בהר המוריה היכי שמע ליה יצחק אליהו בהר הכרמל היכי סמכי עליה ועבדי שחוטי חוץ אלא היכא דמוחזק שאני

The Gemara continues: Since if you do not say so, and claim that even the prophecy of one established as a prophet requires a sign, then in the case of Abraham at Mount Moriah, how did Isaac listen to him and submit to being slaughtered as an offering? Likewise, in the case of Elijah at Mount Carmel, how did the people rely upon him and enable him to engage in the sacrifice of animals slaughtered outside the Temple, which is prohibited? Rather, perforce, a case where he has already assumed the presumptive status of a prophet is different.

8 ח

(בראשית כב, א) ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם (אחר מאי)

§ Apropos the binding of Isaac, the Gemara elaborates: It is written: “And it came to pass after these matters [hadevarim] that God tried Abraham” (Genesis 22:1). The Gemara asks: After what matters? How does the binding of Isaac relate to the preceding events?

9 ט

א"ר יוחנן משום רבי יוסי בן זימרא אחר דבריו של שטן דכתיב (בראשית כא, ח) ויגדל הילד ויגמל וגו' אמר שטן לפני הקב"ה רבונו של עולם זקן זה חננתו למאה שנה פרי בטן מכל סעודה שעשה לא היה לו תור אחד או גוזל אחד להקריב לפניך אמר לו כלום עשה אלא בשביל בנו אם אני אומר לו זבח את בנך לפני מיד זובחו מיד והאלהים נסה את אברהם

Rabbi Yoḥanan said in the name of Rabbi Yosei ben Zimra: This means after the statement [devarav] of Satan, as it is written: “And the child grew, and was weaned, and Abraham prepared a great feast on the day that Isaac was weaned” (Genesis 21:8). Satan said before the Holy One, Blessed be He: Master of the Universe, this old man, you favored him with a product of the womb, i.e., a child, at one hundred years of age. From the entire feast that he prepared, did he not have even one dove or one pigeon to sacrifice before You as a thanks-offering? God said to Satan: Did Abraham prepare the feast for any reason but for his son? If I say to him: Sacrifice your son before Me, he would immediately slaughter him. Immediately, after these matters, the verse states: “And God tried Abraham.”

10 י

ויאמר קח נא את בנך אמר רבי שמעון בר אבא אין נא אלא לשון בקשה משל למלך בשר ודם שעמדו עליו מלחמות הרבה והיה לו גבור אחד ונצחן לימים עמדה עליו מלחמה חזקה אמר לו בבקשה ממך עמוד לי במלחמה זו שלא יאמרו ראשונות אין בהם ממש אף הקב"ה אמר לאברהם ניסיתיך בכמה נסיונות ועמדת בכלן עכשיו עמוד לי בנסיון זה שלא יאמרו אין ממש בראשונים

The Torah continues: “And He said: Take, please [na], your son” (Genesis 22:2). Rabbi Shimon bar Abba says: The word na is nothing other than an expression of entreaty. Why did God request rather than command that Abraham take his son? The Gemara cites a parable of a flesh-and-blood king who confronted many wars. And he had one warrior fighting for him, and he overcame his enemies. Over time, there was a fierce war confronting him. The king said to his warrior: I entreat you, stand firm for me in this war, so that others will not say: There is no substance in the first victories, and you are not a true warrior. Likewise, the Holy One, Blessed be He, also said to Abraham: I have tried you with several ordeals, and you have withstood them all. Now, stand firm in this ordeal for Me, so that others will not say: There is no substance in the first ordeals.

11 יא

את בנך ב' בנים יש לי את יחידך זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו אשר אהבת תרוייהו רחימנא להו את יצחק וכל כך למה כדי שלא תטרף דעתו עליו

God said to Abraham: “Please take your son, your only, whom you love, Isaac” (Genesis 22:2). When God said: “Your son,” Abraham said: I have two sons. When God said: “Your only,” Abraham said: This son is an only son to his mother, and that son is an only son to his mother. When God said: “Whom you love,” Abraham said: I love both of them. Then God said: “Isaac.” And why did God prolong His command to that extent? Why did He not say Isaac’s name from the outset? God did so, so that Abraham’s mind would not be confused by the trauma.

12 יב

קדמו שטן לדרך אמר לו (איוב ד, ב) הנסה דבר אליך תלאה הנה יסרת רבים וידים רפות תחזק כושל יקימון מליך כי עתה תבא אליך ותלא אמר לו (תהלים כו, יא) אני בתומי אלך

Satan preceded Abraham to the path that he took to bind his son and said to him: “If one ventures a word to you, will you be weary…you have instructed many, and you have strengthened the weak hands. Your words have upheld him that was falling…but now it comes upon you, and you are weary” (Job 4:2–5). Do you now regret what you are doing? Abraham said to him in response: “And I will walk with my integrity” (Psalms 26:11).

13 יג

אמר לו הלא יראתך כסלתך אמר לו זכר נא מי הוא נקי אבד כיון דחזא דלא קא שמיע ליה אמר ליה ואלי דבר יגונב כך שמעתי מאחורי הפרגוד השה לעולה ואין יצחק לעולה אמר לו כך עונשו של בדאי שאפילו אמר אמת אין שומעין לו

Satan said to Abraham: “Is not your fear of God your foolishness?” (Job 4:6). In other words, your fear will culminate in the slaughter of your son. Abraham said to him: “Remember, please, whoever perished, being innocent” (Job 4:7). God is righteous and His pronouncements are just. Once Satan saw that Abraham was not heeding him, he said to him: “Now a word was secretly brought to me, and my ear received a whisper thereof” (Job 4:12). This is what I heard from behind the heavenly curtain [pargod], which demarcates between God and the ministering angels: The sheep is to be sacrificed as a burnt-offering, and Isaac is not to be sacrificed as a burnt-offering. Abraham said to him: Perhaps that is so. However, this is the punishment of the liar, that even if he speaks the truth, others do not listen to him. Therefore, I do not believe you and will fulfill that which I was commanded to perform.

14 יד

ר' לוי אמר אחר דבריו של ישמעאל ליצחק אמר לו ישמעאל ליצחק אני גדול ממך במצות שאתה מלת בן שמנת ימים ואני בן שלש עשרה שנה אמר לו ובאבר אחד אתה מגרה בי אם אומר לי הקב"ה זבח עצמך לפני אני זובח מיד והאלהים נסה את אברהם

The Gemara cites an alternative explanation of the verse: “And it came to pass after these matters that God tried Abraham” (Genesis 22:1). Rabbi Levi says: This means after the statement of Ishmael to Isaac, during an exchange between them described in the verse: “And Sarah saw the son of Hagar…mocking” (Genesis 21:9). Ishmael said to Isaac: I am greater than you in the fulfillment of mitzvot, as you were circumcised at the age of eight days, without your knowledge and without your consent, and I was circumcised at the age of thirteen years, with both my knowledge and my consent. Isaac said to Ishmael: And do you provoke me with one organ? If the Holy One, Blessed be He, were to say to me: Sacrifice yourself before Me, I would sacrifice myself. Immediately, God tried Abraham, to confirm that Isaac was sincere in his offer to give his life.

15 טו

תנו רבנן נביא שהדיח בסקילה רבי שמעון אומר בחנק מדיחי עיר הנדחת בסקילה רבי שמעון אומר בחנק

§ The Sages taught: A prophet who incites others to worship idols is executed by stoning. Rabbi Shimon says: He is executed by strangulation. Those who incite residents of a city to worship idols, leading the city to be declared an idolatrous city, are executed by stoning. Rabbi Shimon says: They are executed by strangulation.

16 טז

נביא שהדיח בסקילה מ"ט דרבנן אתיא הדחה הדחה ממסית מה להלן בסקילה אף כאן בסקילה

The Gemara elaborates: A prophet who incites others to worship idols is executed by stoning. What is the reason for the opinion of the Rabbis? They derive a verbal analogy to clarify the meaning of the word incitement written with regard to a prophet who incites others to worship idols from the word incitement written with regard to a layman who instigates others to worship idols. Just as there, the layman who incites others to worship idols is executed by stoning, so too here, the prophet who incites others to worship idols is executed by stoning.

17 יז

ור"ש מיתה כתיבא ביה וכל מיתה האמורה בתורה סתם אינה אלא חנק

And Rabbi Shimon says: With regard to a prophet, the term death is written concerning him. And every death stated in the Torah without specification is referring to nothing other than strangulation.

18 יח

מדיחי עיר הנדחת בסקילה מ"ט דרבנן גמרי הדחה הדחה או ממסית או מנביא שהדיח

The Gemara continues: Those who incite residents of a city to worship idols, leading the city to be declared an idolatrous city, are executed by stoning. What is the reason for the opinion of the Rabbis? They derive a verbal analogy to clarify the meaning of the word incitement written with regard to those who incite residents of a city to worship idols, leading the city to be declared an idolatrous city, from the word incitement written either with regard to a layman who instigates others to worship idols or from the word incitement written with regard to a prophet who incites others to worship idols. Just as there, the layman who incites others to worship idols is executed by stoning, so too here, the prophet who incites others to worship idols is executed by stoning.

19 יט

ור"ש גמר הדחה הדחה מנביא

And Rabbi Shimon derives a verbal analogy to clarify the meaning of the word incitement written with regard to those who incite residents of a city to worship idols, leading the city to be declared an idolatrous city, from the word incitement written with regard to a prophet who incites others to worship idols, who, in his opinion, is executed by strangulation.

20 כ

וליגמר ממסית דנין מסית רבים ממסית רבים ואין דנין מסית רבים ממסית יחיד אדרבה דנין הדיוט מהדיוט ואין דנין הדיוט מנביא

The Gemara challenges: Let him derive the punishment from the punishment of one who is not a prophet who instigates others to worship idols, as those cases are similar. The Gemara answers: Rabbi Shimon derives the punishment for one who instigates the multitudes from the punishment of one who instigates the multitudes, and does not derive the punishment for one who instigates the multitudes from the punishment of one who instigates an individual. The Gemara asks: On the contrary, one derives the punishment for an ordinary person, i.e., one who is not a prophet, who instigates others from the punishment of an ordinary person who incites an idolatrous city, and one does not derive the punishment for an ordinary person who instigates others from the punishment of a prophet who instigates others.

21 כא

ור"ש כיון שהדיח אין לך הדיוט גדול מזה

And Rabbi Shimon holds that in this case there is no distinction between prophet and layman; once the prophet has incited others to idol worship, you have no greater example of an ordinary person than that.

22 כב

אמר רב חסדא

Rav Ḥisda says: