Sanhedrin 72a:4סנהדרין ע״ב א:ד
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Sanhedrin 72a:4"
Toggle Reader Menu Display Settings
72aע״ב א
1 א

גמ׳ תניא רבי יוסי הגלילי אומר וכי מפני שאכל זה תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין האיטלקי אמרה תורה יצא לבית דין ליסקל אלא הגיעה תורה לסוף דעתו של בן סורר ומורה שסוף מגמר נכסי אביו ומבקש למודו ואינו מוצא ויוצא לפרשת דרכים ומלסטם את הבריות

GEMARA: It is taught in a baraita that further elaborates upon the words of the mishna: Rabbi Yosei HaGelili says: Is it simply due to the fact that the boy ate a tarteimar of meat and drank a half-log of Italian wine that the Torah states that he shall be taken out to court to be stoned? Rather, the Torah penetrated the ultimate mind-set of the stubborn and rebellious son and the inevitable results of his actions, and it is understood that he will continue on this path, and in the end he will squander his father’s property, and then, seeking the pleasures to which he had become accustomed but not finding them, he will go out to the crossroads and rob people.

2 ב

אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייב שמיתתן של רשעים הנאה להם והנאה לעולם ולצדיקים רע להם ורע לעולם שינה ויין לרשעים הנאה להם והנאה לעולם לצדיקים רע להם ורע לעולם שקט לרשעים רע להם ורע לעולם ולצדיקים הנאה להם והנאה לעולם פיזור לרשעים הנאה להם והנאה לעולם ולצדיקים רע להם ורע לעולם:

The Torah said that it is better that he should die now when he is still innocent, and he should not die later when he is guilty. This is because the death of the wicked is beneficial to them and also beneficial to the world, while the death of the righteous is detrimental to them and detrimental to the world. The sleep and wine of the wicked is beneficial to them and beneficial to the world, while that of the righteous is detrimental to them and detrimental to the world. The tranquility of the wicked is detrimental to them and detrimental to the world, while the tranquility of the righteous is beneficial to them and beneficial to the world. The dispersal of the wicked is beneficial to them and beneficial to the world, while the dispersal of the righteous is detrimental to them and detrimental to the world.

3 ג

מתני׳ הבא במחתרת נידון על שם סופו היה בא במחתרת ושבר את החבית אם יש לו דמים חייב אם אין לו דמים פטור:

MISHNA: A burglar who is found breaking into a house may be killed by the owner of the house with impunity (see Exodus 22:1). He too is sentenced on account of his ultimate end, as it is presumed that if the owner of the house would resist the burglar, the burglar would kill the owner of the house. If the burglar was breaking into a house, and in the course of doing so he broke a barrel, if there is blood-guiltiness for killing him, i.e., if the homeowner would be liable for killing him, the burglar is liable to pay for the value of the barrel. An example of this is if a father broke into his son’s house, in which case it is presumed that even if the son resists his father, his father would never kill him, and therefore the son may not kill his father, and if he does so he is liable. If there is no blood-guiltiness for killing him, i.e., if the homeowner would be exempt from punishment for killing him, the burglar is exempt from paying for the barrel.

4 ד

גמ׳ אמר רבא מאי טעמא דמחתרת חזקה אין אדם מעמיד עצמו על ממונו והאי מימר אמר אי אזילנא קאי לאפאי ולא שביק לי ואי קאי לאפאי קטילנא ליה והתורה אמרה אם בא להורגך השכם להורגו

GEMARA: Rava says: What is the reason for this halakha concerning a burglar who breaks into a house? He explains: There is a presumption that a person does not restrain himself when faced with losing his money, and therefore this burglar must have said to himself: If I go in and the owner sees me, he will rise against me and not allow me to steal from him, and if he rises against me, I will kill him. And the Torah stated a principle: If someone comes to kill you, rise and kill him first.

5 ה

אמר רב הבא במחתרת ונטל כלים ויצא פטור מאי טעמא בדמים קננהו אמר רבא מסתברא מילתיה דרב בששיבר דליתנהו אבל נטל לא

Rav says: If a burglar broke into a house and took certain vessels, and he then left and was caught only afterward, he is exempt from the obligation to pay restitution for the vessels. What is the reason? He acquired the vessels with his blood. When he broke into the house, he risked his life, as the owner could have killed him. This grave risk that he took exempts him from any other more lenient punishments that could otherwise have been imposed upon him, including the obligation to pay restitution. Rava says: Rav’s statement is reasonable in a case where he broke the vessels in the course of robbing, so that they no longer exist, and the issue is only whether he has to pay for them. But if he took the vessels and they are still extant, Rav’s ruling does not apply.

6 ו

והאלהים אמר רב אפילו נטל דהא יש לו דמים ונאנסו חייב אלמא ברשותיה קיימי הכא נמי ברשותיה קיימי

The Gemara comments: But by God! Rav states his ruling even with regard to a case where the burglar took the vessels and they are still extant. That is to say, Rav himself does not distinguish between the two cases, as in a case where there is blood-guiltiness for killing him, e.g., in a case where a father came to steal from his son, if an accident occurred to the vessels, the burglar is liable to pay for them. Apparently, the vessels are established in the burglar’s possession, and he must pay for any damage that occurs to them. Here also, then, where there is no blood-guiltiness, the vessels are established as being in the burglar’s possession and they are his.

7 ז

ולא היא כי אוקמינא רחמנא ברשותיה לענין אונסין אבל לענין מקנא ברשותיה דמרייהו קיימי מידי דהוה אשואל

Rava explains: But this is not so, i.e., there is no proof from that case that can be applied to this one. One can claim that when the Merciful One established the vessels in the burglar’s possession, that was only concerning accidents, so he should be liable to pay for any damage that occurs to them. But as for ownership, they remain in the possession of their owner, just as it is in the case of a borrower. Even though a borrower is liable to pay for all the accidental damage caused to the item he borrowed, nevertheless the borrowed item does not become his property.

8 ח

תנן בא במחתרת ושיבר את החבית יש לו דמים חייב אין לו דמים פטור טעמא דשיבר דכי אין לו דמים פטור הא נטל לא

The Gemara raises an objection against Rav: We learned in the mishna that if the burglar was breaking into a house, and in the course of doing so he broke a barrel, if there is blood-guiltiness for killing him, the burglar is liable to pay the value of the barrel. If there is no blood-guiltiness for killing him, he is exempt from paying for the barrel. A precise reading of the mishna indicates that the reason he is exempt is that he broke the barrel, so where there is no blood-guiltiness for killing him, he is exempt from paying for it. But if he took the barrel, he would not be exempt; rather, he would be liable, counter to the ruling of Rav.

9 ט

הוא הדין דאפילו נטל נמי והא דקא תני שבר את החבית קמ"ל דכי יש לו דמים אע"ג דשיבר נמי חייב

The Gemara explains: The same is true, i.e., that the burglar would be exempt, even if he took the barrel. And that which was taught in the mishna: He broke the barrel, serves to teach us that when there is blood-guiltiness for killing him, then even though he broke the barrel and it is no longer extant, he is also liable to pay for it.

10 י

פשיטא מזיק הוא הא קמ"ל דאפילו שלא בכוונה מאי קמ"ל אדם מועד לעולם תנינא אדם מועד לעולם בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון קשיא

The Gemara raises an objection: Isn’t it obvious that he is liable? This burglar is like any other person who causes damage and is liable to pay for it. The Gemara answers: This mishna teaches us that he is liable even if he broke the barrel unintentionally. The Gemara objects once again: What is the mishna teaching us with this ruling? Does it teach that the legal status of a person is always that of one forewarned, and therefore he is liable even for unintentional damage? But we already learn this in a baraita: The legal status of a person is always that of one forewarned, whether the damage was done unintentionally or intentionally, whether by unavoidable accident or whether it was done willingly. The Gemara comments: Indeed, this presents a difficulty for Rav.

11 יא

מתיב רב ביבי בר אביי הגונב כיס בשבת חייב שהרי נתחייב בגניבה קודם שיבא לידי איסור שבת

Rav Beivai bar Abaye raises an objection to the ruling of Rava from a baraita: One who steals a purse on Shabbat and takes it out into a public domain is liable to pay for what he stole even though he also desecrated Shabbat, which is a transgression for which one is executed by stoning. Ordinarily, one who is liable to receive two punishments for the same offense is administered only the more severe punishment and exempt from the other one. Here, however, he is liable to pay for the purse and is executed, because he was already liable to pay for the theft as soon as he lifted the purse, and this took place before he came to violate the prohibition of performing prohibited labor on Shabbat by carrying the purse into the public domain.

12 יב

היה מגרר ויוצא פטור שהרי איסור גנבה ואיסור סקילה באין כאחד

The baraita continues: If he did not lift the purse, but rather was dragging it on the ground and exiting the private domain, he is exempt from paying for what he stole, as in this case, since he did not lift the purse, he would become liable to pay for the stolen item only when he drags it out of its owner’s property into the public domain. Accordingly, the prohibition of theft and the prohibition of performing prohibited labor on Shabbat, which is punishable with death by stoning, are violated simultaneously, and one who is liable to receive the death penalty is exempt from monetary liability that he incurred with the selfsame act. This poses a difficulty to Rava, who ruled that if the stolen item is extant the burglar must return it, whereas this baraita indicates that if one commits a transgression for which he is liable to receive the death penalty, he is exempt from all payments.

13 יג

והלכתא דשדנהו בנהרא

The Gemara answers: And the halakha is that the baraita must be understood as referring to a case where the burglar threw the purse into a river. Since the purse is no longer extant, he is exempt from having to pay for it even though he caused the damage intentionally. But if the purse is extant, he is in fact required to return it.

14 יד

רבא איגנבו ליה דיכרי במחתרתא אהדרינהו ניהליה ולא קבלינהו אמר הואיל ונפק מפומיה דרב

It is related that rams were once stolen from Rava by burglars who broke into his house. The burglars came to return the animals to him, but Rava did not accept them. Rava said: Since a ruling issued from Rav’s mouth that a burglar who may be killed acquires the items he stole, I no longer agree to take them.

15 טו

ת"ר (שמות כב, א) אין לו דמים אם זרחה השמש עליו וכי השמש עליו בלבד זרחה אלא אם ברור לך הדבר כשמש שאין לו שלום עמך הרגהו ואם לאו אל תהרגהו

§ Apropos a burglar who breaks into a house, the Sages taught in a baraita: The verses state: “If a burglar is found breaking in, and is smitten and dies, there shall not be blood shed on his account. If the sun is risen upon him, there shall be blood shed on his account” (Exodus 22:1–2). A question may be raised: But did the sun rise only upon him? Rather, these words must be understood in a metaphoric sense: If the matter is as clear to you as the sun that the burglar is not coming to you in peace, but rather his intention is to kill you, arise and kill him first. But if you are not sure about his intentions, do not kill him.

16 טז

תניא אידך אם זרחה השמש עליו דמים לו וכי השמש עליו בלבד זרחה אלא אם ברור לך כשמש שיש לו שלום עמך אל תהרגהו ואם לאו הרגהו קשיא סתמא אסתמא

It is taught in another baraita: The verse states: “If the sun is risen upon him, there shall be blood shed on his account.” A question may be raised: But did the sun rise only upon him? Rather, these words must be understood as follows: If the matter is as clear to you as the sun that the burglar is coming to you in peace, do not kill him. But if you are not sure about his intentions, arise and kill him. The Gemara notes a difficulty: The halakha in the undetermined case as stated in the first baraita contradicts the halakha in the undetermined case as stated in the second baraita. The first baraita indicates that if the homeowner is unsure about the burglar’s intentions, he is prohibited from killing the burglar, whereas the second baraita indicates that in such a case, he is permitted to kill the burglar.

17 יז

לא קשיא

The Gemara answers: This is not difficult.