Sanhedrin 19a:12סנהדרין י״ט א:יב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Sanhedrin 19a:12"
Toggle Reader Menu Display Settings
19aי״ט א

ואין עשה דוחה לא תעשה ועשה אלא מן האירוסין אמאי יבא עשה וידחה לא תעשה

and there is a principle that a positive mitzva by itself does not override both a prohibition and a positive mitzva. But as for the ruling that he does not consummate levirate marriage with a widow from betrothal, why not? The positive mitzva to consummate levirate marriage should come and override the prohibition.

גזירה ביאה ראשונה אטו ביאה שניה

The Gemara answers: The first act of intercourse is prohibited by rabbinic decree due to the likelihood of a second act of intercourse. Although the first act of intercourse would fulfill the positive mitzva of consummating levirate marriage, which would override the prohibition against a High Priest’s engaging in intercourse with a widow, any further intercourse would not be in fulfillment of a mitzva, and would not override the prohibition. Therefore, due to the possibility that the High Priest and the yevama would engage in intercourse a second time, the Sages decreed that even the first act is forbidden.

תניא נמי הכי אם קדמו ובעלו ביאה ראשונה קנו ואסור לקיימן בביאה שניה:

The Gemara comments: This is also taught in a baraita: If the High Priest or one whose yevama is forbidden to him went ahead and engaged in a first act of intercourse with her, he acquired her as a wife, but it is prohibited to retain that woman as a wife for a second act of intercourse.

מת לו מת כו': ת"ר (ויקרא כא, יב) ומן המקדש לא יצא לא יצא עמהן אבל יוצא הוא אחריהן כיצד הן נכסין והוא נגלה הן ניגלין והוא נכסה:

§ The mishna teaches with regard to the High Priest that if a relative of his died, he does not follow the bier carrying the corpse. The Sages taught in a baraita: The verse concerning the High Priest, which states: “And from the Temple he shall not emerge” (Leviticus 21:12), means: He shall not emerge with them as they escort the bier, but he emerges after them. How so? Once they are concealed from sight by turning onto another street, he is revealed on the street they departed, and when they are revealed, then he is concealed.

ויוצא עד פתח כו': שפיר קאמר ר' יהודה

The mishna teaches Rabbi Meir’s opinion, that in the manner just described to escort the deceased, the High Priest emerges with them until the entrance of the gate of the city, which is contrasted with Rabbi Yehuda’s opinion that he does not leave the Temple at all. The Gemara comments: Rabbi Yehuda is saying well, and his statement is consistent with the straightforward meaning of the verse: “And from the Temple he shall not emerge” (Leviticus 21:12).

אמר לך רבי מאיר אי הכי לביתו נמי לא אלא ה"ק מן המקדש לא יצא מקדושתו לא יצא וכיון דאית ליה הכירא לא אתי למינגע

The Gemara responds: Rabbi Meir could have said to you: If so, that you understand the verse so narrowly, he should not go out to his house as well but should be required to stay in the Temple. Rather, this is what it is saying: “And from the Temple [hamikdash] he shall not emerge” means: From his sanctity [mikedushato] he shall not emerge by contracting ritual impurity, and since he has a distinctive indicator in that he does not walk together with those accompanying the bier, he will not come to touch the bier and contract impurity.

ורבי יהודה אגב מרריה דילמא מקרי ואתי ונגע:

The Gemara asks: And how would Rabbi Yehuda respond? The Gemara explains: There is still cause for concern that on account of his bitterness due to the death of his loved one, perhaps it will happen that he comes and touches the bier. Therefore, a more restrictive regimen of separation is necessary.

כשהוא מנחם: ת"ר כשהוא עובר בשורה לנחם את אחרים סגן ומשוח שעבר בימינו וראש בית אב ואבלים וכל העם משמאלו וכשהוא עומד בשורה ומתנחם מאחרים סגן מימינו וראש בית אב וכל העם משמאלו

The mishna teaches: And when he consoles others in their mourning when they return from burial, the way of all the people is that they pass by one after another and the mourners stand in a line and are consoled, and the appointed person stands in the middle, between him and the people. The Sages taught in a baraita (Tosefta 4:1) in a more detailed manner: When the High Priest passes by in the line to console others, the deputy High Priest and the former anointed High Priest, who had served temporarily and then stepped down, are on his right. And the head of the patrilineal family appointed over the priestly watch performing the sacrificial rites that day in the Temple; and the mourners; and all the people are on his left. And when he is standing in the line among the other mourners and is consoled by others, the deputy High Priest is on his right, and the head of the patrilineal family and all the people are on his left.

אבל משוח שעבר לא אתי גביה מ"ט חלשא דעתיה סבר קא חדי בי א"ר פפא ש"מ מהא מתניתא תלת שמע מינה היינו סגן היינו ממונה ושמע מינה אבלים עומדין וכל העם עוברין ושמע מינה אבלים לשמאל המנחמין הן עומדין

The Gemara infers: But the previously anointed one does not come before him. What is the reason? The High Priest will become distraught. He will think: He is happy about me in my bereaved state. Rav Pappa said: Learn from it, from this baraita, three matters. Learn from it that the deputy High Priest is the same as the appointed person, as the baraita is referring to the deputy High Priest in the same function described by the mishna as the appointed one. And learn from it that the way of consoling in a line is that the mourners stand and all the people pass by and console them. And learn from it that the custom is that the mourners stand to the left of the consolers.

ת"ר בראשונה היו אבלים עומדין וכל העם עוברין והיו ב' משפחות בירושלים מתגרות זו בזו זאת אומרת אני עוברת תחלה וזאת אומרת אני עוברת תחלה התקינו שיהא העם עומדין ואבלים עוברין:

The Sages taught in a baraita: Initially the mourners would stand, and all the people would pass by one after another and console them. And there were two families in Jerusalem who would fight with each other, as this one would say: We pass by first because we are more distinguished and important, and that one would say: We pass by first. Consequently, they decreed that the people should stand and the mourners pass by, and disputes would be avoided.

(חזר והלך וסיפר סימן):

The Gemara presents a mnemonic for the following discussion: Returned; and walk; and converse.

אמר רמי בר אבא החזיר רבי יוסי את הדבר ליושנו בציפורי שיהיו אבלים עומדין וכל העם עוברין ואמר רמי בר אבא התקין רבי יוסי בציפורי שלא תהא אשה מהלכת בשוק ובנה אחריה משום מעשה שהיה ואמר רמי בר אבא התקין ר' יוסי בציפורי שיהיו נשים מספרות בבית הכסא משום ייחוד

Rami bar Abba says: Rabbi Yosei returned the matter to its former custom in Tzippori his city, that the mourners would stand and all the people would pass. And Rami bar Abba says: Rabbi Yosei instituted an ordinance in Tzippori that a woman should not walk in the market and have her son following behind her; rather, he should walk in front of her, because of an incident that happened in which bandits abducted a child and assaulted the mother when she came searching for him in his place of captivity. And Rami bar Abba says: Rabbi Yosei instituted an ordinance in Tzippori that women should converse in the bathroom, because of the restrictions on women being secluded with men. Since the public bathrooms there were outside the city a man might enter to take advantage of a woman, but he would be warded off by the women’s conversation.

אמר רב מנשיא בר עות שאילית את רבי יאשיה רבה בבית עלמין דהוצל ואמר לי אין שורה פחותה מעשרה בני אדם ואין אבלים מן המנין בין שאבלים עומדין וכל העם עוברין בין שאבלים עוברין וכל העם עומדין:

Rav Menashya bar Ute says: I asked a question of Rabbi Yoshiya the Great in the cemetery of Huzal, and he said this halakha to me: There is no line for consoling mourners with fewer than ten people, and the mourners are not included in the count. This minimum number of consolers applies whether the mourners stand and all the people pass by, or the mourners pass by and all the people stand.

כשהוא מתנחם כו': איבעיא להו כי מנחם הוא אחריני היכי אמר להו ת"ש והוא אומר תתנחמו היכי דמי אילימא כי מנחמי אחריני לדידיה אמר להו איהו תתנחמו נחשא קא רמי להו אלא כי מנחם לאחריני אמר להו תתנחמו ש"מ:

§ The mishna teaches: And when he is consoled by others in his mourning, all the people say to him: We are your atonement. And he says to them: May you be blessed from Heaven. A dilemma was raised before the Sages: When the High Priest consoles others, what should he say to them? Come and hear an answer from a baraita: And he says: May you be consoled. The Gemara asks: What are the circumstances in which he says this? If we say that when others console him in his mourning he says to them: May you be consoled, this does not make sense, because he would be throwing a curse at them by saying that they too will need to be consoled. Rather, it must mean: When he consoles others, he says to them: May you be consoled. Learn from the baraita that this is what he says to console others.

מלך לא דן כו': אמר רב יוסף לא שנו אלא מלכי ישראל אבל מלכי בית דוד דן ודנין אותן דכתיב (ירמיהו כא, יב) בית דוד כה אמר ה' דינו לבקר משפט ואי לא דיינינן ליה אינהו היכי דייני והכתיב (צפניה ב, א) התקוששו וקושו ואמר ר"ל קשט עצמך ואחר כך קשט אחרים

§ The mishna teaches: A king does not judge and is not judged. Rav Yosef says: They taught this halakha only with regard to the kings of Israel, who were violent and disobedient of Torah laws, but with regard to the kings of the house of David, the king judges and is judged, as it is written: “O house of David, so says the Lord: Execute justice in the morning” (Jeremiah 21:12). If they do not judge him, how can he judge? But isn’t it written: “Gather yourselves together, yea, gather together [hitkosheshu vakoshu]” (Zephaniah 2:1), and Reish Lakish says: This verse teaches a moral principle: Adorn [kashet] yourself first, and then adorn others, i.e., one who is not subject to judgment may not judge others. Since it is understood from the verse in Jeremiah that kings from the Davidic dynasty can judge others, it is implicit that they can also be judged.

אלא מלכי ישראל מ"ט לא משום מעשה שהיה דעבדיה דינאי מלכא קטל נפשא אמר להו שמעון בן שטח לחכמים תנו עיניכם בו ונדוננו שלחו ליה עבדך קטל נפשא שדריה להו שלחו לי' תא אנת נמי להכא (שמות כא, כט) והועד בבעליו אמרה תורה יבא בעל השור ויעמוד על שורו

The Gemara asks: But what is the reason that others do not judge the kings of Israel? It is because of an incident that happened, as the slave of Yannai the king killed a person. Shimon ben Shataḥ said to the Sages: Put your eyes on him and let us judge him. They sent word to Yannai: Your slave killed a person. Yannai sent the slave to them. They sent word to Yannai: You also come here, as the verse states with regard to an ox that gored a person to death: “He should be testified against with his owner” (Exodus 21:29). The Torah stated: The owner of the ox should come and stand over his ox.

אתא ויתיב א"ל שמעון בן שטח ינאי המלך עמוד על רגליך ויעידו בך ולא לפנינו אתה עומד אלא לפני מי שאמר והיה העולם אתה עומד שנאמר (דברים יט, יז) ועמדו שני האנשים אשר להם הריב וגו' אמר לו לא כשתאמר אתה אלא כמה שיאמרו חבריך

The Gemara continues to narrate the incident: Yannai came and sat down. Shimon ben Shataḥ said to him: Yannai the king, stand on your feet and witnesses will testify against you. And it is not before us that you are standing, to give us honor, but it is before the One Who spoke and the world came into being that you are standing, as it is stated: “Then both the people, between whom the controversy is, shall stand before the Lord, before the priests and the judges that shall be in those days” (Deuteronomy 19:17). Yannai the king said to him: I will not stand when you alone say this to me, but according to what your colleagues say, and if the whole court tells me, I will stand.