Sanhedrin 107bסנהדרין ק״ז ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Sanhedrin 107b"
Toggle Reader Menu Display Settings
107bק״ז ב
1 א

בחברון מלך שבע שנים ובירושלים מלך שלשים ושלש שנים וכתיב (שמואל ב ה, ה) בחברון מלך על יהודה שבע שנים וששה חדשים וגו' והני ששה חדשים לא קחשיב ש"מ נצטרע

in Hebron he reigned seven years, and in Jerusalem he reigned thirty-three years” (I Kings 2:11). And it is written: “In Hebron he reigned over Judah seven years and six months and in Jerusalem he reigned for thirty-three years over all Israel and Judah” (II Samuel 5:5). And those six months, the prophet did not tally them as part of the forty years of King David’s reign. Conclude from it that there were six months that he was not considered king because he was afflicted with leprosy.

2 ב

אמר לפניו רבש"ע מחול לי על אותו עון מחול לך (תהלים פו, יז) עשה עמי אות לטובה ויראו שונאי ויבושו כי אתה ה' עזרתני ונחמתני א"ל בחייך איני מודיע אבל אני מודיע בחיי שלמה בנך

David said before Him after this: Master of the Universe, pardon me for this sin. God said to him: It is forgiven for you. David requested: “Perform on my behalf a sign for good, that they that hate me may see it and be put to shame” (Psalms 86:17); show me a sign in my lifetime so that everyone will know that You have forgiven me. God said to him: In your lifetime I will not make it known that you were forgiven, but I will make it known in the lifetime of your son, Solomon.

3 ג

בשעה שבנה שלמה את בית המקדש ביקש להכניס ארון לבית קדשי הקדשים דבקו שערים זה בזה אמר עשרים וארבעה רננות ולא נענה אמר (תהלים כד, ז) שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד מי זה מלך הכבוד ה' עזוז וגבור ה' גבור מלחמה ונאמר (תהלים כד, ט) שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד וגו' ולא נענה

The Gemara explains: When Solomon built the Temple and sought to bring the Ark into the Holy of Holies, the gates clung together and could not be opened. Solomon uttered twenty-four songs of praise, and his prayer was not answered. He said: “Lift up your heads, you gates, and be you lifted up, you everlasting doors, that the King of glory may come in. Who is the King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle” (Psalms 24:7–8). And it is stated: “Lift up your heads, you gates, yea, lift them up, you everlasting doors, that the King of glory may come in. Who then is the King of glory? The Lord of hosts; He is the King of glory. Selah” (Psalms 24:9–10), and he was not answered.

4 ד

כיון שאמר (דברי הימים ב ו, מב) ה' אלהים אל תשב פני משיחך זכרה לחסדי דויד עבדך מיד נענה באותה שעה נהפכו פני שונאי דוד כשולי קדירה וידעו כל ישראל שמחל לו הקב"ה על אותו העון

Once he said: “O Lord God, turn not away the face of Your anointed; remember the good deeds of David Your servant” (II Chronicles 6:42), he was immediately answered, and the gates opened (II Chronicles 7:1). At that moment, the faces of all of David’s enemies turned dark like the charred bottom of a pot. And all of the Jewish people knew that the Holy One, Blessed be He, had forgiven him for that sin, as it was only by David’s merit that Solomon’s prayer was answered.

5 ה

גחזי דכתיב וילך אלישע דמשק להיכא אזל א"ר יוחנן שהלך להחזיר גחזי בתשובה ולא חזר אמר לו חזור בך אמר לו כך מקובלני ממך החוטא ומחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה

§ The mishna states that Gehazi, the attendant of Elisha, has no share in the World-to-Come. The Gemara explains that this is as it is written: And Elisha went to Damascus (see II Kings 8:7). Where did he go, and for what purpose? Rabbi Yoḥanan says: He went to cause Gehazi to repent, but he did not repent. Elisha said to him: Repent. Gehazi said to him: This is the tradition that I received from you: Whoever sins and causes the masses to sin is not given the opportunity to repent.

6 ו

מאי עבד איכא דאמרי אבן שואבת תלה לחטאת ירבעם והעמידה בין שמים לארץ ואיכא דאמרי שם חקק בפיה והיתה מכרזת ואומרת אנכי ולא יהיה לך

What did he do that caused the masses to sin? There are those who say that he hung a magnetic rock on Jeroboam’s sin, i.e., on the golden calf that Jeroboam established as an idol, so that he suspended it between heaven and earth, i.e., he caused it to hover above the ground. This seemingly miraculous occurrence caused the people to worship it even more devoutly than before. And there are those who say: He engraved the sacred name of God on its mouth, and it would declare and say: “I am the Lord your God” (Exodus 20:2), and: “You shall not have other gods” (Exodus 20:3). The idol would quote the two prohibitions from the Ten Commandments that prohibit idol worship, causing the people to worship it even more devoutly than before.

7 ז

וא"ד רבנן דחה מקמיה שנאמר (מלכים ב ו, א) ויאמרו בני הנביאים אל אלישע הנה [נא] המקום אשר אנחנו יושבים שם לפניך צר ממנו מכלל דעד השתא לא הוו (פיישי) [צר]

And there are those who say: Gehazi pushed the Sages away from coming before him, i.e., he prevented them from learning from Elisha, as it is stated: “And the sons of the prophets said to Elisha, behold this place where we are staying before you is too cramped for us” (II Kings 6:1). It may be derived by inference that until now they were not numerous and the place was not cramped for them, as Gehazi would turn people away.

8 ח

תנו רבנן לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת לא כאלישע שדחפו לגחזי בשתי ידים [ולא כרבי יהושע בן פרחיה שדחפו ליש"ו בשתי ידים]

The Sages taught: Always have the left hand drive sinners away and the right draw them near, so that the sinner will not totally despair of atonement. This is unlike Elisha, who pushed away Gehazi with his two hands and caused him to lose his share in the World-to-Come, and unlike Yehoshua ben Peraḥya, who pushed away Jesus the Nazarene with his two hands.

9 ט

גחזי דכתיב (מלכים ב ה, כג) ויאמר נעמן הואל וקח ככרים (ויפצר) [ויפרץ] בו ויצר ככרים כסף וגו' ויאמר אליו אלישע מאין גחזי ויאמר לא הלך עבדך אנה ואנה ויאמר אליו לא לבי הלך כאשר הפך איש מעל מרכבתו לקראתך העת לקחת את הכסף ולקחת בגדים וזיתים וכרמים וצאן ובקר ועבדים ושפחות ומי שקל כולי האי כסף ובגדים הוא דשקל

Elisha drove Gehazi away, as it is written: “And Naaman said: Be content, take two talents. And he urged him, and bound two talents of silver in two bags, with two changes of garments” (II Kings 5:23). Naaman offered Gehazi payment for the help Elisha had given him. The verse states: “And Elisha said to him: Where from, Gehazi? And he said: Your servant went nowhere at all. And he said to him: Went not my heart with you, when the man turned back from his chariot to meet you? Is it the time to receive silver and to receive garments, and olive groves, and vineyards, and sheep and cattle, and menservants and maidservants?” (II Kings 5:25–26). The Gemara asks: And did Gehazi take all that? It is merely silver and garments that he took.

10 י

אמר רבי יצחק באותה שעה היה אלישע יושב ודורש בשמונה שרצים נעמן שר צבא מלך ארם היה מצורע אמרה ליה ההיא רביתא דאישתבאי מארעא ישראל אי אזלת לגבי אלישע מסי לך כי אתא א"ל זיל טבול בירדן א"ל אחוכי קא מחייכת בי אמרי ליה הנהו דהוו בהדיה מאי נפקא לך מינה זיל נסי אזל וטבל בירדנא ואיתסי אתא אייתי ליה כל הני דנקיט לא צבי לקבולי מיניה גחזי איפטר מקמיה אלישע אזל שקל מאי דשקל ואפקיד

Rabbi Yitzḥak says: This was the incident involving Gehazi: At that moment, Elisha was sitting and teaching the halakhot of the eight impure creeping animals. Now Naaman, the general of the army of Aram, was a leper. A certain young Jewish woman who had been taken captive from Eretz Yisrael said to him: If you go to Elisha, he will heal you. When Naaman came to him, Elisha said to him: Go immerse in the Jordan. Naaman said to him: Are you mocking me by suggesting that this will cure me? Those companions who were with Naaman said to him: What is the difference to you? Go, try it. Naaman went and immersed in the Jordan and was healed. Naaman came and brought to Elisha all those items that he had taken with him from Aram, and Elisha did not agree to receive them from him. Gehazi took leave from before Elisha and went and took from Naaman what he took, and he deposited them.

11 יא

כי אתא חזייה אלישע לצרעת דהוה פרחא עילויה רישיה א"ל רשע הגיע עת ליטול שכר שמנה שרצים וצרעת נעמן תדבק בך ובזרעך עד עולם ויצא מלפניו מצורע כשלג: (מלכים ב ז, ג) וארבעה אנשים היו מצורעים פתח השער אמר ר' יוחנן גחזי ושלשה בניו

When Gehazi came, Elisha saw the leprosy that had grown on Gehazi’s head. Elisha said to him: Wicked one! The time has arrived to take your reward for studying the matter of the eight creeping animals. Since the silver Gehazi received was his reward for studying the matter of the eight creeping animals, Elisha enumerated eight items that Gehazi sought to purchase with the silver that he took. Then Elisha said to Gehazi: “The leprosy of Naaman shall cleave to you and to your seed forever. And he went out of his presence a leper as white as snow” (II Kings 5:27). With regard to the verse: “And there were four men afflicted with leprosy at the entrance of the gate” (II Kings 7:3), Rabbi Yoḥanan says: These were Gehazi and his three sons, as he and his descendants were cursed.

12 יב

[הוספה מחסרונות הש"ס: רבי יהושע בן פרחיה מאי הוא כדקטלינהו ינאי מלכא לרבנן אזל רבי יהושע בן פרחיה ויש"ו לאלכסנדריא של מצרים כי הוה שלמא שלח לי' שמעון בן שטח מני ירושלים עיר הקודש ליכי אלכסנדרי' של מצרים אחותי בעלי שרוי בתוכך ואנכי יושבת שוממה

§ What is the incident involving Yehoshua ben Peraḥya? The Gemara relates: When King Yannai was killing the Sages, Yehoshua ben Peraḥya and Jesus, his student, went to Alexandria of Egypt. When there was peace between King Yannai and the Sages, Shimon ben Shataḥ sent a message to Yehoshua ben Peraḥya: From me, Jerusalem, the holy city, to you, Alexandria of Egypt: My sister, my husband is located among you and I sit desolate. The head of the Sages of Israel is out of the country and Jerusalem requires his return.

13 יג

קם אתא ואתרמי ליה ההוא אושפיזא עבדו ליה יקרא טובא אמר כמה יפה אכסניא זו אמר ליה רבי עיניה טרוטות אמר ליה רשע בכך אתה עוסק אפיק ארבע מאה שיפורי ושמתיה

Yehoshua ben Peraḥya understood the message, arose, came, and happened to arrive at a certain inn on the way to Jerusalem. They treated him with great honor. Yehoshua ben Peraḥya said: How beautiful is this inn. Jesus, his student, said to him: But my teacher, the eyes of the innkeeper’s wife are narrow [terutot]. Yehoshua ben Peraḥya said to him: Wicked one! Do you involve yourself with regard to that matter, the appearance of a married woman? He produced four hundred shofarot and ostracized him.

14 יד

אתא לקמיה כמה זמנין אמר ליה קבלן לא הוי קא משגח ביה יומא חד הוה קא קרי קריאת שמע אתא לקמיה סבר לקבולי אחוי ליה בידיה הוא סבר מידחא דחי ליה אזל זקף לבינתא והשתחוה לה אמר ליה הדר בך אמר ליה כך מקובלני ממך כל החוטא ומחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה ואמר מר יש"ו כישף והסית והדיח את ישראל:]

Jesus came before Yehoshua ben Peraḥya several times and said to him: Accept our, i.e., my, repentance. Yehoshua ben Peraḥya took no notice of him. One day Yehoshua ben Peraḥya was reciting Shema and Jesus came before him with the same request. Yehoshua ben Peraḥya intended to accept his request, and signaled him with his hand to wait until he completed his prayer. Jesus did not understand the signal and thought: He is driving me away. He went and stood a brick upright to serve as an idol and he bowed to it. Yehoshua ben Peraḥya then said to Jesus: Repent. Jesus said to him: This is the tradition that I received from you: Whoever sins and causes the masses to sin is not given the opportunity to repent. And the Master says: Jesus performed sorcery, incited Jews to engage in idolatry, and led Israel astray. Had Yehoshua ben Peraḥya not caused him to despair of atonement, he would not have taken the path of evil.

15 טו

תניא א"ר שמעון בן אלעזר יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבת

It is taught in a baraita that Rabbi Shimon ben Elazar says: With regard to the evil inclination, to a child, and to a woman, have the left hand drive them away and the right draw them near. Total rejection of the evil inclination will lead to inaction, unlike channeling its power in a positive direction. One should not draw them too near, lest they lead him to sin, but one should not drive his wife or his child away completely, lest he cause them to abandon the path of righteousness.

16 טז

ת"ר ג' חלאים חלה אלישע אחד שגירה דובים בתינוקות ואחד שדחפו לגחזי בשתי ידים ואחד שמת בו [שנא' (מלכים ב יג, יד) ואלישע חלה את חליו וגו']

The Sages taught: Elisha fell ill with three illnesses: One illness was due to the fact that he incited bears to attack and eat children (see II Kings 2:24–25); and one was due to the fact that he pushed Gehazi away with two hands and caused him to despair of atonement; and one was the illness from which he died, as it is stated: “And Elisha was fallen ill of his illness from which he was to die” (II Kings 13:14), indicating that he had previously suffered other illnesses.

17 יז

עד אברהם לא היה זקנה כל דחזי לאברהם אמר האי יצחק כל דחזי ליצחק אמר האי אברהם בעא אברהם רחמי דליהוי ליה זקנה שנאמר (בראשית כד, א) ואברהם זקן בא בימים עד יעקב לא הוה חולשא בעא רחמי והוה חולשא שנאמר (בראשית מח, א) ויאמר ליוסף הנה אביך חולה עד אלישע לא הוה איניש חליש דמיתפח ואתא אלישע ובעא רחמי ואיתפח שנא' (מלכים ב יג, יד) ואלישע חלה את חליו אשר ימות בו:

Apropos the death of Elisha, the Gemara says: Until the time of Abraham there was no aging, and the old and the young looked the same. Anyone who saw Abraham said: That is Isaac, and anyone who saw Isaac said: That is Abraham. Abraham prayed for mercy, that he would undergo aging, as it is stated: “And Abraham was old, well stricken in age” (Genesis 24:1). There is no mention of aging before that verse. Until the time of Jacob there was no weakness, i.e., illness. Jacob prayed for mercy and there was weakness, as it is stated: “And one said to Joseph: Behold, your father is ill” (Genesis 48:1). Until the time of Elisha, there was no ill person who recovered, and Elisha came and prayed for mercy and recovered, as it is stated: “And Elisha was fallen ill of his illness from which he was to die” (II Kings 13:14). That is the first mention of a person who was ill and who did not die from that illness.

18 יח

מתני׳ דור המבול אין להם חלק לעוה"ב ואין עומדין בדין שנא' (בראשית ו, ג) לא ידון רוחי באדם לעולם לא דין ולא רוח דור הפלגה אין להם חלק לעולם הבא שנאמר (בראשית יא, ח) ויפץ ה' אותם משם על פני כל הארץ (וכתיב ומשם הפיצם) ויפץ ה' אותם בעוה"ז ומשם הפיצם ה' לעולם הבא אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבא שנא' (בראשית יג, יג) ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאד רעים בעולם הזה וחטאים לעולם הבא אבל עומדין בדין

mishna The members of the generation of the flood have no share in the World-to-Come and will not stand in judgment at the end of days, as it is stated: “My soul shall not abide [yadon] in man forever” (Genesis 6:3); neither will they stand in judgment [din] nor shall their souls be restored to them. The members of the generation of the dispersion have no share in the World-to-Come, as it is stated: “And the Lord scattered them from there upon the face of all the earth” (Genesis 11:8), and it is written: “And from there did the Lord scatter them upon the face of all the earth” (Genesis 11:9). “And the Lord scattered them” indicates in this world; “and from there did the Lord scatter them” indicates for the World-to-Come. The people of Sodom have no share in the World-to-Come, as it is stated: “And the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly” (Genesis 13:13). “Wicked” indicates in this world; “and sinners” indicates for the World-to-Come. But they will stand in judgment and they will be sentenced to eternal contempt.

19 יט

ר' נחמיה אומר אלו ואלו אין עומדין בדין שנאמר (תהלים א, ה) על כן לא יקומו

Rabbi Neḥemya says: Both these, the people of Sodom, and those, the members of the generation of the flood, will not stand in judgment, as it is stated: “Therefore the wicked shall not stand