Saadia Gaon on Ezra
1:1א׳:א׳
1 א

ובשנת אחת לכורש מלך פרס. זה כורש בן אחשורוש בן אסתר המלכה ותנא הוא כורש [הוא דריוש] הוא ארתחשסתא כורש על שמלך כשר היה דריוש שדרשו ישר' לאל בימיו ובימיו נדרשו הייחוסין על ידי עזרא ובימיו דרש האל גליותיו וגאלן ארתחשסתא על שם מלכותו בלשון פרסי:

2 ב

לכלות דבר יי' מפי ירמיהו. הנביא שאמ' לפי מלאת לבבל שבעים שנה אפקוד אתכם (כט י) והוא לא אמר לגלות בבל אלא לחרבן בבל ודניאל טעה בזה החשבון שנ' בשנת אחת למלכו אני דניאל בינוי בספרים מספר השנים אשר היה דבר יי' אל ירמיהו הנביא למלאות לחרבות ירושלם שבעים שנה (דניאל ט ב) ופסוק אחר מקשה לו לפי מלאת לבבל שבעים שנה אפקוד אתכם לפקידה ולא לגאולה כמו שנ' ובשנת אחת לכורש מלך פרס לכלות דבר יי' משנחרבה בבל בימי בלשצר בן נבוכדנצר על ידי כורש הראשון עד שנת אחת לכורש האחרון הם ע' שנה: