Rosh on Rosh Hashanah 1:1 פסקי הראש על ראש השנה א׳:א׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rosh on Rosh Hashanah 1:1"
Toggle Reader Menu Display Settings
Rosh on Rosh Hashanah
1:1א׳:א׳
2 ב

דף ב ארבעה ראשי שנים הן. בא' בניסן ר"ה למלכים ולרגלים. בא' באלול ר"ה למעשר בהמה. ר' אלעזר ור"ש אומרים באחד בתשרי:

3 ג

דף ד רגלים באחד בניסן הוא בט"ו בניסן הוא אמר רב חסדא רגל שבו תחילה לרגלים. למאי הלכתא. לנודר למיקם עלי' בבל תאחר. דתניא אחד הנודר ואחד המקדיש ואחד המעריך כיון שעברו עליו ג' רגלים עובר עליו בבל תאחר. ר"ש אומר ג' רגלים כסדרן וחג המצות תחילה וכן היה ר"ש אומר רגלים פעמים ג' פעמים ארבעה פעמים חמשה. הא כיצד נדר לפני הפסח הרי כאן שלשה. לפני עצרת הרי כאן חמשה לפני החג הרי כאן ארבעה:

4 ד

דף ו ת"ר מוצא שפתיך תשמור. מוצא שפתיך זו מצות עשה. תשמור זו מצות לא תעשה. ועשית אזהרה לב"ד שיעשוך. כאשר נדרת זה נדר. לה' אלהיך אלו חטאות ואשמות עולות ושלמים. נדבה כמשמעה. אשר דברת אלו קדשי בדק הבית. בפיך זו צדקה. אמר רבא וצדקה מיחייב עליה לאלתר מ"ט דהא קיימי עניים. יראה דמיירי בדמפריש מעות לצדקה בסתם דומיא דנדר ונדבה וקרבנות. אבל יכול אדם להפריש מעות לצדקה שיהו מונחין אצלו ליתנם לעניים מעט ע"י מקום שיראה לו ואין בשהייתו משום בל תאחר: