Rosh Hashanah 9bראש השנה ט׳ ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rosh Hashanah 9b"
Toggle Reader Menu Display Settings
9bט׳ ב