Rosh Hashanah 9aראש השנה ט׳ א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rosh Hashanah 9a"
Toggle Reader Menu Display Settings
9aט׳ א