Rosh Hashanah 33bראש השנה ל״ג ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rosh Hashanah 33b"
Toggle Reader Menu Display Settings
33bל״ג ב