Rosh Hashanah 2aראש השנה ב׳ א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rosh Hashanah 2a"
Toggle Reader Menu Display Settings
2aב׳ א