Rosh Hashanah 27a:15ראש השנה כ״ז א:טו
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rosh Hashanah 27a:15"
Toggle Reader Menu Display Settings
27aכ״ז א