Rosh Hashanah 24bראש השנה כ״ד ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rosh Hashanah 24b"
Toggle Reader Menu Display Settings
24bכ״ד ב