Rosh Hashanah 21b:13ראש השנה כ״א ב:יג
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rosh Hashanah 21b:13"
Toggle Reader Menu Display Settings
21bכ״א ב