Rosh Hashanah 19bראש השנה י״ט ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rosh Hashanah 19b"
Toggle Reader Menu Display Settings
19bי״ט ב