Rosh Hashanah 16bראש השנה ט״ז ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rosh Hashanah 16b"
Toggle Reader Menu Display Settings
16bט״ז ב