Rosh Hashanah 16b:4ראש השנה ט״ז ב:ד
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rosh Hashanah 16b:4"
Toggle Reader Menu Display Settings
16bט״ז ב