Rosh Hashanah 16b:12ראש השנה ט״ז ב:יב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rosh Hashanah 16b:12"
Toggle Reader Menu Display Settings
16bט״ז ב