Rosh Hashanah 11bראש השנה י״א ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rosh Hashanah 11b"
Toggle Reader Menu Display Settings
11bי״א ב