Rosh Hashanah 10b:10ראש השנה י׳ ב:י
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rosh Hashanah 10b:10"
Toggle Reader Menu Display Settings
10bי׳ ב