Rif Yoma 1aרי"ף יומא א׳ א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rif Yoma 1a"
Toggle Reader Menu Display Settings
Rif Yoma
1aא׳ א

יום הכפורים אסור באכילה ובשתיה וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה המלך והכלה ירחצו את פניהם והחיה תנעול את הסנדל דברי ר' אליעזר וחכמים אוסרין׃

גמ' הני חמשה ענויין כנגד מי אמר רב חסדא כנגד חמשה ענויין שבתורה (ויקרא כ״ג:ג׳) שבת שבתון (שם טז) שבת שבתון (במדבר כ״ט:א׳-ב׳) ובעשור (ויקרא כ״ג:ג׳) ואך בעשור (שם טז) והיתה זאת לכם לחקת עולם קראי חמשה הוו ואנן שיתא תנן שתיה בכלל אכילה היא דא"ר שמעון בן לקיש מנין לשתיה שהיא בכלל אכילה שנאמר (דברים י״ד:כ״ג) ואכלת לפני ה' אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירושך ויצהרך ותירוש חמרא הוא וקא קרי ליה ואכלת וכתיב נמי ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך בבקר ובצאן וביין ובשכר ובכל אשר