Rif Bava Kamma 1aרי"ף בבא קמא א׳ א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rif Bava Kamma 1a"
Toggle Reader Menu Display Settings
Rif Bava Kamma
1aא׳ א
1 א

פרק ראשון (דף ב.)

2 ב

ארבעה

3 ג

אבות נזיקין השור והבור והמבעה וההבער לא הרי השור כהרי המבעה ולא הרי המבעה כהרי השור ולא זה וזה שיש בהן רוח חיים כהרי האש שאין בו רוח חיים ולא זה וזה שדרכן לילך ולהזיק כהרי הבור שאין דרכו לילך ולהזיק הצד השוה שבהן שדרכן להזיק וממונך ושמירתן עליך וכשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ:

4 ד

גמ' מדקתני אבות מכלל דאיכא תולדות תולדותיהן כיוצא בהן או לא פירוש כיון דקיי"ל דנזק שלם ממונא הוא וחצי נזק קנסא הוא ומועד שהזיק משלם נזק שלם מן העליה ותם משלם חצי נזק מגופו בעינן למידע הני תולדות דהני אבות אי כיוצא בהן נינהו דכל מועד מינייהו תולדה דיליה כוותיה ומשלם נ"ש מן העלייה ותם תולדה דיליה כוותיה ומשלם חצי נזק מגופו או דלמא תולדותיהן לאו כיוצא בהן דף ג:

5 ה

ואסיקנא דכולהו תולדותיהן כיוצא בהן בר מתולדה דרגל ומאי ניהו חצי נזק צרורות דהלכתא גמירי לה דלא משלם אלא חצי נזק ואמאי קרו לה תולדה דרגל דמשלם מן העליה ולפוטרה ברה"ר (לקמן בבא קמא דף טז:) ומאי עלייה מעולה שבנכסיו כדתנן 14גיטין דף מט: הניזקין שמין להן בעדית ובעל חוב בבינונית וכתובת אשה בזיבורית:

6 ו

(דף ב:) ת"ר ג' אבות נאמרו בשור הקרן והשן והרגל תולדה דקרן מאי היא נגיפה נשיכה רביצה בעיטה. נשיכה תולדה דשן היא כי אמרי' תולדה דשן היא היכא דיש הנאה להיזקה הא אין הנאה להיזקה רביצה ובעיטה תולדה דרגל היא כי אמרי' הנ"מ היכא דהיזיקן מצוי הני אין היזקן מצוי:

7 ז

(דף ג.) תולדה דשן מאי היא נתחככה בכותל להנאתה וטינפה פירות להנאתה:

8 ח

תולדה דרגל מאי היא הזיקה בגופה דרך הלוכה בשערה דרך הלוכה:

9 ט

תולדה דבור מאי היא