Rashi on Taanit 9a:9רש"י על תענית ט׳ א:ט׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Taanit 9a:9"
Toggle Reader Menu Display Settings
9a:9ט׳ א:ט׳

בארה של מרים - סלע וזבין ממנו מים והיה מתגלגל והולך עם ישראל והוא הסלע שבו הכה משה שלא היה רוצה להזיל מימיו בשבילו לפי שמתה מרים:

בארה של מרים - סלע וזבין ממנו מים והיה מתגלגל והולך עם ישראל והוא הסלע שבו הכה משה שלא היה רוצה להזיל מימיו בשבילו לפי שמתה מרים:

חזרה בזכות שניהן - שכן כתיב ודברתם שניכם אל הסלע ונתן מימיו: