Rashi on Taanit 9a:8רש"י על תענית ט׳ א:ח׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Taanit 9a:8"
Toggle Reader Menu Display Settings
9a:8ט׳ א:ח׳

מטר בשביל יחיד - שאם א"צ מטר אלא לאדם אחד כגון שזרע אחר זמן זריעת בני אדם או שדר בעיר שכולה נכרים וצריך למטר בא בזכותו ופרנסה שפע טובה ומחיה לכל העולם אינו בא לעולם בזכות אחד אלא בשביל רבים שאם רבים צריכין שובע שתשלח ברכה בתבואה הקב"ה עושה אם זכו אבל יחיד הצריך שיתברכו תבואותיו אין הקב"ה משנה בעבורו דין השנה אלא כפי ברכותיה ואע"פ שמוריד בשביל יחיד מטר זה להשביח תבואותיו שלא יהו גרועות משל אחרים אבל לעשות שדהו כשדה שובע לא:

מטר ארצך - של אחד משמע:

ממטיר לכם - לשון רבים: