Rashi on Taanit 9a:4רש"י על תענית ט׳ א:ד׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Taanit 9a:4"
Toggle Reader Menu Display Settings
9a:4ט׳ א:ד׳

שיבלו - כלומר שייגעו דולוראנ"ט בלע"ז:

אי הוה מטינא להתם - להאי קרא דהביאו את כל המעשר הוה ידעית ליה ממילא:

לר' הושעיא רבך - דאמרית לי משמיה: