Rashi on Taanit 7a:18רש"י על תענית ז׳ א:י״ח
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Taanit 7a:18"
Toggle Reader Menu Display Settings
7a:18ז׳ א:י״ח

ותקיף - החמיץ:

כי היכי דאמרה לי - אי חכמה מפוארה בכלי מכוער הכי אמרי לה דיין משתמר בכלי מכוער אף התורה מתקיימת בי יותר משאילו הייתי נאה: