Rashi on Taanit 6b:6רש"י על תענית ו׳ ב:ו׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Taanit 6b:6"
Toggle Reader Menu Display Settings
6b:6ו׳ ב:ו׳

כלה לחיה מן השדה - לשון זכר כמו (בראשית י״ח:כ״א) עשו כלה כלומר כלה האוכל:

כלה לבהמתך - כמו כלה בחימה כלה ואינימו (תהילים נ״ט:י״ד) ומשירדה רביעה שניה מכאן ואילך אין תבן וקש בשדות שהגשמים עושין אותן זבל: