Rashi on Taanit 6b:4רש"י על תענית ו׳ ב:ד׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Taanit 6b:4"
Toggle Reader Menu Display Settings
6b:4ו׳ ב:ד׳

ה’ג רב פפא אמר לשבילי הרשות – כלומר שיש רשות מב"ד לעוברי דרכים לקצר שבילן לילך בשדות:

בשבילי הרשות. פי' בדרך שעשוי דרך השדות והכרמים:

עד שתרד רביעה שניה - שמכאן ואילך גדלה התבואה וקשה לה דישת הרגל דאמר מר בפרק מרובה בתנאים שהתנה יהושע מהלכין בשבילי הרשות וכו':