Rashi on Taanit 6b:2רש"י על תענית ו׳ ב:ב׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Taanit 6b:2"
Toggle Reader Menu Display Settings
6b:2ו׳ ב:ב׳

כל אדם - אפילו העשירים:

פרט - לא תפאר אחריך (דברים כד) לא תטול תפארתו ממנו:

משילכו הנמושות - בשדה דמכאן ואילך נתייאשו שאר העניים לפי שיודעין אם נשאר לקט שכחה ופאה נמושות נטלום:

נמושות - לשון ממשש:

משילכו עניים בכרם ויבאו - כלומר שלקטו וחזרו ובאו פעם שניה והשתא מסחי דעתייהו עניים:

משתרד רביעה שניה - דעד ההיא שעתא לקטו הכל: