Rashi on Taanit 6a:2רש"י על תענית ו׳ א:ב׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Taanit 6a:2"
Toggle Reader Menu Display Settings
6a:2ו׳ א:ב׳

יורה - ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש (דברים י״א:י״ד):

יורה - רביעה ראשונה היורדת במרחשון כדלקמן למה נקרא יורה שמורה להן להטיח גגותיהן בטיח של טיט שלא יטפו גשמים בבית:

ולהכניס פירותיהן - שהניחו בשדות לייבשן עד עכשיו:

כל צרכיהן - שאר דברים הצריכים לימות הגשמים:

תלמיה רוה - כשאתה מרוה תלמי חרישה של ארץ ישראל:

נחת הוא לגדודיה - בני אדם היינו פשט המקרא ולקמיה דריש שאפי' גייסות פוסקות בו:

שיורד בנחת - והכי משמע יורה כאדם שמורה לתלמידיו בנחת דכתיב (קהלת ט׳:י״ז) דברי חכמים בנחת נשמעים אי נמי לשון חץ יורה ההולך ביושר ואינו נוטה לכאן ולכאן לשון אחר שמתכוין לארץ ואינו יורד בזעף בספרי: